Veľký Bánhedeš – história, prvý súpis a plat farára

Z histórie osady Veľkýbánhedeš

          Na mieste terajšej osady Veľký Bánhedeš začiatkom XV. storočia už bola jedna osada, ktorú Ján  Maróti , mačovský1  bán  založil a pomenoval  Bánhedešom. Túto dedinu krátko po  založení  1528 rozvrátili Srbi, potom 1552 roku ju Turci spustošili natoľko, že sotva v nej zostali obyvatelia. 1596 z Balkánu sa prihnali tatárske hordy , ktoré ju natoľko spustošili, že po nich tam zostala len pustatina. Ešte aj 1742 bola na jej mieste len lúka na pasenie a kosenie a patrila k majetku  mutinajského2 grófa pod správou kráľovskej komory.  V nasledujúcom roku kráľovská komora ju prvýkrát  prenajala veľko-nájomcom. (Meno nájomcov sa neuvádza.) Títo ju ďalej dali do podnájmu chudobným ľudom , ktorí sa na pustatine usadili a už v roku 1839 mala 120 obyvateľov.

     V tom čase, ako hlavný prenajímateľ, jeden menom Hengermϋller , ktorí ju spolu s okolitými pustatinami užíva , ktorému ale na jar  v roku 1841 končí nájomná zmluva. Toto sa dozvedia nadlacký želiari, z ktorých sa okolo sto hláv rodín podpíše žeby si chceli prenajať od kráľovskej  komory kúnágotskú pustatinu. Posielajú preto do Pešti svojich zástupcov s poslaním aby sa zúčastnili dražby s cieľom prenajať si ju. Týchto zástupcov viedol František Chovanec. Po Solnok sa viezli na vozoch a odtiaľ pokračovali do Pešti vlakom. Lenže kým prišli do Pešti dražba bola ukončená. Pustatiny získal na držbe nejaký Peter Čarnovič, za  2 forinty ročne  po kat. jutre. Zástupcovia Nadlačanov sa okamžite obrátili k Čarnovičovi, ktorý sa práve chcel z dražby vzdialiť a rokujú s ním aby im dal do podnájmu kúnágotskú pustatinu. Tento zo začiatku nechcel ani  počuť o podnájme, ale po dlhom prosení aby pomohol chudobným ľudom nakoniec povolí a vyhlási, že kúnágotu im nedá, tú si podrží pre seba lebo to je najlepšia pôda, ale že im dá bánhedeškú pustatinu. Po osem malých jutár pre rodinu im dá do prenájmu  kataster za ročný poplatok  5 forintov za jutro.

      Na jeseň 1841  prišlo okolo 80 rodín z Nadlaku a uzatvorili zmluvu s Petrom Černovičom. Túto všetky hlavy rodín podpísali 24. apríla 1841  s trvaním do 31. októbra 1855. Pán farár Ján Kutlík poznamenáva , že táto zmluva sa z cirkevnej lády –  debny stratila, ale  že ešte žijú z pamätníkov Chovanec  František a, Pavol Lipták, ktorí túto zmluvu podpisovali s ostatnými už nežijúcimi osadníkmi.

     Osadníci po príchode na pustatinu si hneď pripravili zemnice,  zemljanky  aby mohli prvú zimu prežiť. Do jari však skoro polovica opustila pustatinu, báli sa trstiny a šáchoria. Tí čo ostali prevzali do podnájmu vymerané parcely aj  po troch rodinách, ktoré odišli.

    Takto jeden občan maďarskej národnosti si po prevzatí nájmu po troch rodinách  postavil ako  prvý niečo čo sa už mohlo nazvať domom na bývanie. Bolo to na mieste kde teraz stojí rímskokatolícky kostol.

    Následne prichádzali ťažkosti, mnohí nedokázali platiť dohodnuté nájomné, niektorí ani nechceli platiť. Černovič vyžadoval platbu nájomného a tým , ktorí neplatili vypovedal nájomnú zmluvu. Prichádza správca kráľovskej komory a na prosbu neplatiacich vyhlásil: „Toto ešte nie je osada, každého kto nebude platiť špicou svojej čižmy vykopnem.“

     Na to sa osadníci inde obrátili hľadať pomoc. Vyslali zástupcov do Viedne ku kráľovi. Vedúcimi skupiny respektíve delegácie  boli  opäť František Chovanec a Ján  Kollár. Obaja totiž vedeli po nemecky. Rokovanie dopadlo dobre. Dosiahli to, že kráľovská komora vyslala nového zástupcu aby znova preveril situáciu, ten bol zhovievavejší a  konštatoval , že osada zodpovedá charakteru dediny. Prenájom naďalej zostal v platnosti.

     Cirkevné záležitosti sa riešili cez Nadlacký ECAV zbor. No pre osadníkov bol predsa len bližší Komlóš a tak deti  ku krstu nosili radšej na Komlóš. Podľa farára Kutlíka tých čo využívali komlóšsku fíliu nebolo veľa lebo po jeho nástupe za riadneho farára na Bánhedeš  bolo málo takých, ktorím by bol vybavoval duplikáty  krstných listov  na Komlóši. Ján Kutlík ako zaujímavosť uvádza, že mnohým deťom , ktoré sa nosili  ku krstu na Komlóš bola krstnou materou istá  vdova  Anna Jasovská.

     Bánhedeš mal nejakého nepodareného farára Mlinárčika, ktorí si svoje povinnosti vykonával nezodpovedne , často vysedával v krčme a nakoniec sa z obce stratil a po čase sa banhedešania dozvedeli, že zomrel v nejakej nemocnici. Po zmiznutí Mlinárčika na čas s  vedomím nadlackého zboru cirkevné záležitosti vykonával na bánhedeši farár bez miesta – Pavol Gally.

    Osadníkom bánhedešským im ich pán farár, Samuel Krištoffy poradil aby si na zabezpečenie cirkevného zboru zriadili suchý mlyn na konský pohon. Túto radu aj prijali a na pozemku kde teraz stojí dom Ludovíta Kučeru si mlyn aj postavili. Za krátky čas si postavili druhý suchý mlyn na mieste terajšej kováčskej vyhni. Mlyny boli poistené proti požiaru na 3000 forintov . V roku 1869 cirkev uvažuje o tom , že zrealizuje veterný mlyn no  pre nedostatok finančných prostriedkov od tohto zámeru upustí. Perlička: V suchom mlyne sa stala krádež. Zlodej a strážca dostali pokutu 24 forintov a z kancľa farár vyhlásil, ak sa to ešte zopakuje bude z vyobcovaný nielen z cirkvi ale aj z obce. Veterný mlyn nakoniec predsa len postavili a odovzdaný  bol do užívania 1. dec. 1873. Z tehá,l ktoré ostali po výstavbe veterného mlyna sa postavil pre cirkev sklad obilia a pre farára jedna komora sa pristavila k fare.

      Vlastný cirkevný zbor vzniká až od januára 1857 kedy nastupuje za riadneho farára Ján Kutlík ml. S nástupom J. Kutlíka ml. sa vlečie spor o bohoslužby v slovenskom  a maďarskom jazyku. Tento spor sa vlečie dlhé roky ako často  v mesiaci sa majú konať maďarské a slovenské bohoslužby lebo bánhedešský cirkevný zbor pozostával  z Maďarov a Slovákov. Pomer údov bol  70 Maďarov a 540 Slovákov.

    V Báhhedeši bol postavený prvý kostol v roku 1841 a slúžil do roku 1851. Bola to jednoduchá konštrukcia z dreva bez stropu. Nevie sa kde vlastne stál, ani najstarší občania si to nepamätajú. Druhý kostol bol postavený 1851-1859 a stál na mieste terajšej fary. V roku 1858 nainštalovali prvé dva  zvony  a vysvätené boli  25. apríla. Novú faru začali stavať v roku 1860 a  krov bol dodaný z Liptova plťami. Vysviacku vykonal nadlacký farár Daniel Zajac.  Tretí kostol 1859-1895 staval Ján Kutlík ml..  2. augusta 1893 Ján Kutlík ml. zomiera. Organ sa vysvätil 26. júla 1869. Štvrtý kostol sa postavil v roku 1895. O pristavení veže ku kostolu bolo rozhodnuté v roku  18. jan. 1882.

     2. augusta 1869 vypukol v dedine požiar, pri ktorom sa popálil sirotský otec a presbyter Ján Gály , na tieto  popáleniny aj zomrel. Cirkev rodinám poškodeným požiarom rozdelila  úrodu slamy a plevu.

     V roku 1875 cirkev vykonala sčítanie obyvateľov obce,  ktoré vykázalo,  že obec má  1 112 obyvateľov z toho školopovinných  detí bolo 152.

Prvé súpisy obyvateľov Slovenského Bánhedeša  od roku 1856.

     Štatistické súpisy obyvateľov obce urobil pán farár ECAV Ján Kutlík ml. pod nižšie uvedeným titulom. Opisy sú  urobené podľa súdobého používania  a znalosti  jazyka slovenského zo strany pána farára Kutlíka, ktorý prechádzal od jazyka kralickej biblie k slovenčine.  Ján Kutlík ml. prežil svoj celý život na farnosti bánhedešskej. Bol to jeden z najhorlivejších národovcov a buditeľom  slovenského národa,  slovenskej národnostnej menšiny v Uhorsku  na Dolnej zemi. Juraj Antal,  Kutlíkov pomocník, pri práci na súpisoch patril do rodu, ktorí bol zakladateľom Slov Komlóša.  Ďalší  Juraj Antal z tohto rodu v  1840 bol richtárom v Slovenskom Komlóši. Táto rodina založila výrobu pálených tehál na Komlóši a neskoršie i výrobu pálenej krytiny. Mali prezývku  –črepári. V súčasnosti jeden z nich, tiež Juraj Antal, dolnozemským poetickým bardom, básnikom autorom 6 básnických zbierok.

     Vysvetlivky k použitým skratkám:

j. m. ; jm. = jeho manželka

m. d. i m. ; mdiz.  =   má dom i zem

j. d.;  jd.   =  jejich dítky

van ház fӧldje , vhf = má dom i zem

Jana Lipták  vdova   =   vdova po Jánovi  Liptákovi

Illa  =   (Iľka),  Ilonka  po maďarsky,  Helena

     Za povšimnutie stojí písanie krstných mien. Niektoré pán farár písal po česky  ako napr.  Jiří  = Juraj, alebo ho píše po slovensky avšak trochu archaickej forme, Ďuro. Pre tých , ktorí sa s archaickými krstnými menami nestreli ešte je treba doplniť: Erža =Alžbeta, Mara = Mária, Kata = Katarína, Mišo =  Michal, Juda = Judita, Maco= Matej, Marci= Martin, Dora = Dorota, Daňo = Daniel, Julis = Júlia.

     Preklad niektorých maďarských výrazov.

gyermek  = dieťa,
házas  = ženatý,
neje = manželka,
béres = bíreš, alebo sluha,
refor. = cirkev reformovaná (református egyház)

První popis duší evanjelických v nově založeném Bánhegyeši , který z dom do domu konal 11. Aug. 1856 ml. Jan Kutlík, správce církvi a Jiří Antal, kurátor.

     1ní Čeleď  Jano Žjak vdovec a očim                             8. Jano Marko   j. m.

            Pavla Fera  j.m.                                             Erža Poljačik   j. d.

            Mária Husár.                                                                               Kata   17 r.

            Adam 5 roční prijaté dieťa                                                       Jiří   15 r.

           m. d. i z.                                                                             Martin    8 r.  a ženatý

     2. Jano     Jasovsky    j. m.                                                         Jano voják   j. m.

         Anna   Čillo                                                                             Zuza Antal   j. d.

            syn prijatý  Jano  10 roční                                                        Jano   4 r.

          Ondrej Zvolensky  sluha                                                             Mišo   2 r

         m. d. i z.                                                                                  m.d, i z,

     3.  Jiří    Kučelat      j. m.                                                        9. Mišo Zuba      j. m.

          Ilka    Guťan,   jejích dítky                                                    Dora Hegedϋš    j.  d.

              Erža  4 a pol r.                                                                          Mária    4 r.

              Jiří  j. m.                                                                                    Paľo      6 mes.

         Mária Lipták                                                                                      Pavel Domanovsky     sluha

Martin Súkeník  7 r. prijaté dítě                                10. Fraňo  Chovaniec   j. m.

          m. d. i z.                                                                                    richtár

      4. ml. Jiří Antal    j. m.                                                                 Ilka Hanko    j.  d.

         Zuza   Bujtár     j.  dítky                                                                 Fraňo   19  r.

              Jirí  7 r.                                                                                       Jano   10  r.

             Mišo  3 r.                                                                                    Štefan   3  r.

             Mária  1 pol r.                                                                           Mišo   1   r.

      Jano Bujtár     sluha a                                                                     Juda   Golan  6. r. matkyna

      Pavel Bujtár      bratri                                                                      Jano Vasko    sluha

     5. Jano Mišovje    j. m.                                                           11. vd. Jiři  Antal kurátor   j. m.

 Ilka Krokavec                                                                                    Mária Dobos     j.  d.

 Mišo Novák  zaťko a j. m.                                                    Jano 12 r. a syn ženatý

        Anna Urban                                                                                           Mišo   j. m.

      6. * Ondrej Dobrocky    j. m.                                                             Mária Kováč

     Mária Antovsky      j. d.                                                                Ond. Švjeda   sluha

             Jano     18 r.                                                                                      m. d. i z.

             Mišo     13  r.   a ženatý                                       12. Mišo Dobrocky     j. m.   

           Ondrej   j. m.                                                                         Mária Lipták   j. d.

           Mária Pustai   j. d.                                                                      Mária   16  r.

               Ondrej     5 r.                                                                           Mišo   14  .r.

              Mária    2   r.                                                                             Pavel    8  r.

          Jiří     voják   j. m.                                                                         Jano   5  r.

          Ilka Kertík                                                                                     Ondrej    3   r.

             Jano Pilíšsky    sluha                                                      Jirí    1   r.

      7. Jano Obšust     željar    j. m.                                                              m.  d.  i z.

          Mária Dobrocky      j. d.                                 13. Jano Šajben   mlinár     j. m.

                Jano   8 r.                                                                          Zuza Tót     j. d.

               Mária  6 r.                                                                               Anna   12  r.

              Juda   4 r.                                                                                 Zuza  10  r.

             Ondriš  2 r.                                                            Jano a Juda  dvoji.   5   týžd.

             Jiří   3 mes.                                               14. Jirí  Sámel     zvonár     j. m.

                                                                                                           Mária Cajchan    j.  d.

                                                                                                                Mária   4  r.

     15tá Čeleď  Tera Zachar vdova po J. Kollár  jd.     26. Jiri Gregor     j. m

                  Tera    2r                                                                        Zuza Gubik    j.d.

     16. Mišo Hanko  pastyr    j.m.                                                        Jano    16 r.

           Juda Korim  j. zaťko                                                                   Jiri     3.

     17. Mišo Gubiš     j. m.                                                                    Štefan  1 pol.

           Žofa Hanko                                                                              Ondrej  Frlaus    7.

            Jiri Korim   brat                                                   mdiz.

     18. Jano Benčok   pastyr   j. m.                              27. Čičel Pavlova   vdova

           Erža Lipták    j. d.                                                                Erža Ďarmatsky  j. d.

                       Zuza    14r.                                                                      Mišo    13r.

                       Juda   9 r.                                                                        Jano    9.

                       Jano  6                                                                             Ďuro    5. a ženatý

                       Ila    3                                                                       Martin   j.m.

                       Mara    1                                                                    Anna Zachar

     19. Martin Tóth  dědinský  kočiš   j. m.                         m.d.iz.

       Ewa Benko    j. d.                                                           28. Mišo Čjernik      j. m.

                        Martin  4 r.                                                           Kata Hrabovsky    j. d.

                        Jano   2                                                                          Mara    17 r.

      20. Jano Halaša   j. m                                                                    Dora    15.

            Zuzana Matuška    j.d.                                                            Mišo    13.

                       Kata    15 r.                                                                    Ďuro    7.

                       Zuza    11.                                                                      Juda    5.

                      Jano    1.                                                                         Jano   1.

                        Jano Demjan    sluha                            29. Martin Demko    j. m.

     má dům i zem                                                                         Anna Konečni    j. d.

     21.Jano Likerec     j.m.                                                                   Jano    4 r.

           Illa Ando    j. d.   30.                                                   mdiz.

                    Maco    18.                                                       30. Eva Medveď   vdova po Konečnom   syn

                    Illa         15                                                                       Mišo      25.

                   Juda      14                                                           mdiz.

     m. d. i z.                                                                          31. Jano Tót    má ženu katolíčku

     22. Ondrej Čuvársky   kováč  j. m.                                mdiz.

            Anna Krištof    j. d.                                                 32. ӧz.   Hegyi János   neje

                 Zuza    12 r.                                                                       Deák Kati  gyerm.

                 Mara    6.                                                                          Jóźsef    26.   katona

                           Zuza Zelman    14 r.                                                  Zsuzsa      19.  és   házas 

                           Palo    12.                                                                   István    neje

                           Mara     8.                                                            Gulyás       Sára     gyerm.

     23. Juraj Gergel    j. m.                                                                     Julis   9.  és

           Anna Marko     j. d.                                                                     Jozsef    5.

                          Jiri   2 dni                                                                       Erzsi      4.

                                     Martin   brat                                                      István   1 hón.

           Maco  Beňo sluha                                                                van ház foldje

     mdzi                                                                                          33. Ifj.   Hegyi János    neje

                                                                                                              Horváth  Julis   gyerm.

     24. Pavel   Srnka     j. m.                                                                  János   19 év

           Zuza Domanovsky     j. d.                                                          József   15.

                            Zuza     4                                                                      Kata    8.

                            Palo    polr.                                                                 István    6.

                           Mara 13    setra                                                          Mihál   4.

                                                                                                     van ház fӧldje

     25. Martin Paľov     hájnik    j. m.                                       34. Csizmadia István    neje

           Erža Gergel     j. d.                                                                 Zábrák   Eva    gyerm.

                          Zuza   7 r.                                                                       Pál   11 év.

                          Erža     3.                                                                        Eva   8.

                                                                                                                  Jozsef    6.

                                                                                                                  Kata     2.

                                                                                                       vhf.

35. čelaď  Farkas János  ӧzvegy  gyerm.                      44. Martin  Mokoš    jm.

                           Jozsef   katona                                                       Kata Kováčmiško   jd.

                           Zsuzsa   15.                                                                       Mišo  10.

                           Kata    14.                                                                          Jano  14.

                           Ádám    6.                                              Černai Mara stará mať vdova

                          Gyӧrgy   5.                                                          mdiz.

    vhf.                                                                                         45. Mišo Makovicky   jm.

      36. Palo Janosicky   jm.                                                           Mara Wilim   jd.

            Anna Nireďházky    jd.                                                                  Mišo   12.

                        Palo 19.                                                                               Martin   5.

                        Mara 12.                                                                             Jano    2.

                        Jano 4.                                                               46. Ondrej Švihla    jm.

      mdiz.                                                                                          Anna Miškovic     jd.

      37. Samo Kollár    jm.                                                                          Jano   22.

            Mara Bračok   jej brat a sestry                                                   Ondrej   17.

                      Palo   15                                                                               Juda   15.

                      Erža  11.                                                                                Marci   13.

                     Zuza  9.                                                                                   Mišo   9.

     38. Ravasz  Mihál  neje                                                          mdiz.

           Povázsa Panna   gyerm.                                                 47. Zana Mihál   neje

                      Pál   5.                                                                           Julis Kardos  gyerm.

                  Zsódi Eszter    5.                                                                       Mihál  7.

                     István   3.                                                                               Gyӧrgy   5.

     39. Fábri Ferencz    ӧzvegy                                                                  Márton  3.

           Morusz  Erzsi   fija                                                           48. Martin Wasko    jm.

                   Ferencz    19.                                                                  Mara Bukovsky   jd.

     40.* Jano Sokol    j. m.                                                                Anna   13.

              Dora Gubjar    jd.                                                                Mara   4.

                   Jano  19.                                                                                    Ondrej  brat

                   Erža  15.                                                                    mdiz.

                   Palo  13.                                                       49. Martin MIchalides    jm.

                   Mišo  10.                                                                         Juda Dojčjar    jd.

                   Mara  6.                                                                                 Mišo   13.

                   Ila  4.                                                                                      Ďuro   8.

         mdiz .                                                                                               Zuza   5. 

     41.*Pavel Kerďo    j. m.                                                                    Matej   polr.

             Zuza Taleník   jd.                                                            50. Martin Malina   jm.

                Zuza  13.                                                                             Anna Kasper    jd.

                Mara  10.                                                                                  Zuza   14.

                Anna  6.                                                                                    Jano   9.

      mdiz.                                                                                                   Marci   polr.

     42.* Jano Tetljak    jm.                                                         51. Ondrej  Ceper    vdovec   jd.

             Anna Brna    jd.                                                                          Štefan  jm.

                    Mišo  voják  a ženatý                                                         Zuza Bobál  jd.

             Jano   jm.                                                                                        Zuza   3.

             Mara Šinkovic   jd.                                                                   Palo   jm.

                 Adam   7.                                                                               Mara ……

                Mara  5.                                                                      mdiz.

                Erža   3.                                                                      52. Adam Novák   jm.

                Anna  1.                                                                            Mara Kollár    jd.

     43. Kunos  Mihál    neje                                                                  Mara   4.

            Német  Ewa    gyerm.                                                              Adam  1 a plr.

                 Juli  15.                                                                      53. Mišo Šipoš    jm.

                Mihál  13.                                                                         katolíčka       jd.

                 Ewa  11                                                                                    Martin   8 mes.

                 István  10.

                 Mari  4 hon.

vhf.

       54 tá čeľaď     Bulla András    neje                                       64. Jana Gregor      vdova

                               Zábrák Ewa    gyerm.                                           Juda Ribničky      jd.

                                    Mihál  19.                                                               Jano   voják

                                   Jozef    9.                                                                  Anča    19 r.

                                  Mari 6 a pol.                                                            Ondrej    13.

                                      Povázsa Ferencz    refor.  béres                        Mišo     10.

     55. Jano Demko    jm.                                                                          Kata   8.

           Mara Zaťko    jd.                                                                             Palo    6.

                  Palo   13.                                                                                  Juda    8  mes.

                  Anna   11.                                                        65. Jano Svoreň        jeho syn

    56. Ondrej Demko    jm.                                                                   Jano     jm.

          Zuza Tomes    jd.                                                                         Erža Muránsky    jd.

                 Mara   9.                                                                                    Mara   7.

                 Zusa    6.                                                                                    Erža    4.

                 Ersa    2.                                                                                     Jano   2.

     57. Martin Kolesár    jm.                                                      66. Jana Lipták   vdova

           Ila  Andrášik    jd.                                                                    Illa  Makovicky   jd.

                Mara    3.                                                                                    Zuza    16.

                Anna   1.                                                                                     Ďuro    14.

                    brat   Maco  14.                                                                     Palo   13.

58. Jano Andrášik   jm.                                                                          Mara    10.

      Mara Wicjan    jd.                                                                             Mišo    8.

               Mara   3.                                                                                    Illa  4.

     59. Pavel Majdán    jm.                                               67. Ondrej  Matuška    jm.

           Zuza Demko    jd.                                                                Anna Pleško      jd.

               Palo   7.                                                                                      Adam    15.

               Jano   4.                                                                                     Ondrej    13.

     60. Greguš   Belica    jm.                                                                   Jano    7.

            Kata Liška     jd.                                                                           Zuza    5.

                 Juda   14.                                                                                 Palo    1.

     61. * Ďuro Denčjak       vdovec   jd.                                      Zuza  Lipták   14.

              Ďuro   jm.                                                                   68. * Jano Bogár    jm.

              Kata Bobor    jd.                                                                   Mara Šesták    jd.

                  Palo   3.                                                                                  Zuza   16.

                  Mišo    1.                                                                                Mara    14.

            Mišo   voják   jm.                                                                        Jano    12.

            Erža Ančin                                                                                    Maco    10

     62. Dani András     neje                                                                    Anna     8. 

           Zábrák Zsusa     gyerm.                                                               Štefan     5.

                Julis   11.                                                                                   Palo    2.

               Zsusa   17.                                                                 69. Jano Zuba    vdovec   jeho sin

               Mihál    11.                                                                          Ďuro  jm.

               János    9.                                                                            Zuza Legínsky    jd.

               Julis    15.                                                                                  Zuza    17.

               Mari    6.                                                                                   Jano    14.

     63. Mišo Šemetka     jm.                                                                  Erža    12.

           Mara Tobiáš      jd.                                                                      Ďuro    10.

               Mišo   6.                                                                                   Anna    2.

               Ondrej   1.                                                                70. Ďuro Mišovje    jm.

          Štefan   brat   19.                                               Kata   Plavec    j. chovanica

          Erža   14.                                                                               Illa Selebedínsky

     72há čeleď    Adam  Šemetka      j.m.               71. Ondreje Tobiáš    vdova

                            Juda Zelman                                                      Dora Hrivňák     jd.

     73. Matúš  Demjan     j. m.                                                            Juda   12.

           Mara     j.d.                                                                                Adam    6.

                  Matúš    19.                                                                        Ondriš    2.

      74. Maco Antal      jm.                                                     81. * Ďuro Fijam   jm.

            Erža Ceper     jd.                                                                   Zuza Matajs     jd.

                  Mária   5.                                                                               Ďuro     89.

     75. Mišo Valach     jm.                                                                      Zuza     6.

           Jula Čabradsky   jd.                                                                     Mišo    3.

                   Mišo   4.                                                                                Jano     3 mes.

                        brat  Ďuro                                                       82. * Martin Zahorec     jm.

     76. Jano Kertík     jm.                                                                 Juda Drobiška     jd.

           Juda Gajdáč    jd.                                                                         Juda     16.

                     Jano    20.                                                                          Zuza     14.

                     Juda     18.                                                                         Anna     10.

                     Mišo    9.                                                                            Ďuro     7.

                     Žofa    7.                                                                             Erža     1 pol

                     Ila     4.                                                             83. * Ďuro Hovorka    jm.

     77. Ďuro Galis     jm.                                                               Juda Kriška    jd.

           Zuza Mokran     jd.                                                                      Ďuro     15.

                     Mara       a ženatý                                                             Juda     10.

                     Martin      jm.                                                                    Štefan    5.

                           Zuza Čabradsky                                                           Mišo     3.

      78.* Štefan Chlebnicky    jm.                                     84. * Jano Aláč     jm.

              Erža Fábri      jd.                                                             Mara Kriška    jd.

                      Štefan     17.                                                                      Mara     15.

                      Mišo     13.                                                                         Zuza    13.

                      Zuza    7.                                                                 Mara Čaprda    vdova

                      Erža      4.                                                       85.* Palo Felix     jm.

                                     sestra Anna                                             Erža Zelenák     jd.

     79. *Ďuro Lošjak     jm.                                                                     Erža    20.

              Mara Ďurkovič     jd.   prijaté                                                  Kata    13.

                     Jano Zelenák     17.                                                            Anna    10.

                     Ondriš  Zelenák    12.                                                        Zuza     3.

                     Zuza Zelenák     9.                                                              Ondriš     1.

     80. * Adam Sélešsky       jm.                                86. * Štefan Chovanec    jm.

               Anna Debnár      jd.                                                       Anna Farkaš     jd.

                      Štefan   16.                                                                         Mišo     14.

                      Zuza     9.   a ženatý                                                           Kata    12.

                      Mišo    jm.                                                                           Jano     7. a ženatý

                      Žofa Kováč    jd.                                                                  Ďuro    jm.

                            Žofa    3.                                                                         Kata Negruc     jd.

                                                                                                                         Mišo  7.

                                                                                                                         Jano   3.

                                                                                                                         Erža    2.

     87.* Mišo Kulík     jm.                                     88. Martin  Kučara    Kováč    jm.

              Mara Kukučka     jd.                                                   Tera   Ránai

                       Tomáš     7.                       89tá čeľeď   Maco Hrovnák  vdovec  jsyn

                       Jano     4.                                                                    Maco    jm.

                      Anna     2.                                                                    Mara Brezina     jd.

    90. * Jano Štrbka      jm.                                                                     Maco     11.

              Zuza   Gubíni                                                                              Mara     8.

     91. * Jano Janko    jm.                                                                       Zuza      8    mes.

               Zuza  Tomko    jd.

                      Jano     22. maliar          Táto rodina prišla na Bánhedeš zo Slovenského Komlóša.

                     Daňo     18. študent        Syn Ján bol zakladateľ  politickej karikatúry v Uhorsku.

                     Zuza     16.                        Otec bol remeselník,   kušniar – kožušník.

     Túto poznámku  som vložil  pri prepise.  Nie je súčasťou originálu. 

     92. *  Pavel Antal    jm.                                               98. * Palo Faško    jm.

               Erža Husárik     jd.                                                        Mara Šováň     jd.

                      Palo    7.                                                                             Palo    18.

                      Jano    3.                                                                        Zuza    12.

                      Mara    2.                                                                       Jano     9.

     93. * Tomáš  Husár    jm.                                                             Mara      6.

               Dora Ďumbjer    jd.                                                             Erža     3.

                      Jano     15.                                                                     Ondrej   3 mes

                      Žofa    8.                                                           99. * Ondrej Šebok    jm.

                     Marci     6.                                                                   Kata Holok    jd.

     94. Ďuro Šípoš    jm.                                                                      Ondriš    8.

           Anna Nádoš    jd.                                                                     Jano    5.

                     Palo    12.                                                                        Mišo    4.

                     Mara    5.                                                                        Samo     2.

                     Ďuro     4.                                                        100. * Ondrej  Ištván     jm.

     95. * Ďuro Doboš    jm.                                                             Kata Lachat     jd.

              Zuza Matajs    jd.                                                                      Ondrej    1 pol.

                     Palo    20.                                                        101. * Jano Makai    jm.

                     Mišo    17.                                                                    Ila  Tót    jd.

                     Zuza    12.                                                                            Ila    13    a ženatý   

                     Mara     6.                                                              Jano   jm.

     96.* Ďuro Slávik    jm.                                                         Zuza  Zelenák    jd.

              Illa Lehocky    jd.                                                                     Erža   3.

                     Ďuro     15.                                                       102. * Mišo Varga

                     Žofa    12.                                                         103. * Pavel Husárik     jm.

                     Dora     10.                                                                   Juda Lachat   jd.

                     Juda     18.       a ženatý                                             Anna    15.

                          Jano    jm.                                                               Štefan    13.

                          Illa Valentíni    jd.                                                  Zuza     4.

                     Mišo     2.                                                                     Mara    1 týž.

     97. * Mišo Tetljak     jm.                                                104. * Pavel Čaprda    jm.

               Illa Keleš       jd.                                                        Mara Palečka    jd.   j syn

                     Ištók     12.                                                                        Jano     jm.

                     Jano    9.                                                                        Mara Bazovsky     jd.

                     Mišo    4.                                                                          Zuza    12.

                     Palo    2.                                                                           Anna    8.

     105. * Mišo Zima    jm.                                                                  Ďuro     5.

                 Anna Čaprda     jd.                                                              Palo    3.

                      Mara     13.                                                                      Mara    1.

                     Anna     10.                                                      107. * Jano Lauko    jm.

                     Zuza    6.                                                                      Mara Ondrejčík     jd.

                     Mišo     2.                                                                         Mara    5.

     106. Maco Svjeda     jm.                                                                Jano     3.

              Zuza Demeter     jd.                                                               Štefan     1.

                    Zuza    dva dni                                                 108. Sínyi Josef    neje

                                                                                                        Kath.    Próz Tere     gyerm.

                                                                                                                Zsuzsa   16.

                                                                                                                Jósi     14.

                                                                                                                István   11.

                                                                                                                Julis    8.

                                                                                                                Mihál   4.

     Pozn.   Jména před nimiž i hvezdička jest , značí těch v nově přišlých obyvatelů   z nichž každý jeden sto zlatých vídenskýho čísla  dal co vstupné, z nichž obec jednu  a cirkev dve třetiny přijala.

                                                                                J. Kutlík ml. slov bož, kazatel

     Výsledek popisu dne 11ho augusta v r. 1858 držaného, jest v krátkosti nasledující, nalezl jsem spolu evanjelických duší 620 ze 125 čeledí, z těchto bylo mužských 327 a ženských 293. Dítek do školy jsoucích mužských nalezeno 66, ženských 47. I katolíků nyni tu bydlících sme zpočítali v 9 čeledích, bylo jich spolu 49. Dvoje manželství  míchaných také nalezeno .

                                                                 V Bánhedeši   ml. Jan Kutlík sl. bož. kaz.

     Výsledek popisu dne 12 ho augusta v r. 1860, jest tento:     Všech obyvatelů nalezeno spolu 791, z těchto bylo evanjeliků 744, a sice slováků 686 a maďarů 58, katolíků spočítáno 47. Všech mužských bylo 417 ženských 374; evanjelických mužských 398 a ženských 346.

                 Zaznačil                   ml. Jan Kutlík                       m. ev. knez

     Výsledok popisu dne 15 ho augusta r. 1862 předsevzatého jest tento:     Všech obyvatelů nalezeno spolu   864; z týchto je evanjeliků 804, kteří zase jsou 743 slováci a 61 maďari; katolíku bylo 46; st. vereň.  9; židů  5 duší. Děti do školy jsoucích nalezeno 126.

                  Zaznačil                   ml. Jan Kutlík                          m. ev. knez    

Výsledok popisu dňa 23 ho augusta r. P. 1865 predsevzatého byl tento:     Všetkých nás bolo spolu 779 duší; a síce v 150 famíliách bolo ev. aug. v. 720 (v 13 famíliách maďarou 65); v 10 famíliách r. kath. 53 a 1 famílii židov 6.  Deti do školy jsoucích nalezeno 98.

     V biednom roku 1863 odišlo z našich mnoho po krajine, mnohý do domoviny hor. zem preto také umenšenie cirkvi.

                               Zaznačil ml. Jan Kutlík                        m. ev. kňaz    

Výsledok cirkevného popisu po 12 troj. nedele mnou osobne predsevzetého bol tento: Všetkých nás bolo v obci 1028 duší; z tých bolo nás ev. a. v. 978, cuzích 50; mužských 520, ženských 508, detí doškoly jsoucích 121 v r. P. 1871.

Viac famíliou prišlo z Bodzášu.

                                           ml. Jan Kutlík             m. ev. kňaz

R.P. 1875 pri popise aug. 12 ho našlo sa u nás 1112 evanjelikov aug. v.   – židov 20, gre. k. 6, r. k. 18 a kalvínov 3 a jinovercov spolu 47 = 1159 duší. Deti školských od r. 6 do 12 chlapcov 72, dievčat 80 = 152. Od 12 do 15 dievčat 19 i chl. toľko = 38.

                                             ml. Jan Kutlík        ev. kňaz a čanádsky dekan

     R. P. 1877 ho aug.  25 ho držaný a konaný bol popis cirkevný z dom do domu , inými čo vlani, a výsledok bol nasledovný: Evanjelikov našlo sa 1187, detí školopovinných   163. Cuzích  42 duší   a tak spolu 1229. Týto to jest naši bývali v 253 čeľadiach; párov hospodárskych  bolo 106, domkárskych 68 a željarskych 108 spolu 282 páry. V tomto r. počala sa pláca cirkevnia dľa párov vie o tom konvent presb.. Narozených bolo spolu i s pustatinárskými  147; zomretých 85; sobášených 21 párov.

V tomto roku  komasovala sa zem a vymerala dľa toho , koľko si kdo odkúpil.

                                                                   ml. Jan Kutlík

     R. P. 1878 aug. 7 ho  držan bol cirkevný popis pri, ktorom našlo sa všetkých párov  u nás 391, obyvateľov 1278,  z týchto bolo mužských 623, ženských 655. Detí školopovinných od r. 6 -12 chlapcov 82 a dievčeniec 92.

                                                                ml. Jan Kutlík

  • – – – – – – –

1909: Schválenie podpory pána farára v Bánhedeši

Milí Bánhedešania,

      25. Januára  v roku 1909 sa v zápisnici našla poznámka , že z rokovania presbyterského konventu – chôdze presbyterov,  sa budú písať zápisnice v maďarskom a slovenskom jazyku.

Pán farár J. Kutlík ml. sa držal statočne , lebo maďarčina ako úradný jazyk bol zavedený už v roku 1835.

     V tejto zápisnici sa veľmi podrobne definuje plat farára. Zaujímavý je aj obsah a spôsob rozhodovania presbyterského zboru.

 Ponúkam vám doslovný prepis tejto zápisnice:

     Roku 1909 januára 25 vydržiavaného presbyteriálného conventu zápisnica.

     1.) Predsedajúci farár s radosťou pozdravuje prítomných novovyvolených presbyterov a z úprimného srdca vynšuje jim silu a múdrosť ku často ťažkej práci. Žiada od nich lásku a duveru ku cirkvi a k sebe, a když prosí p. Boha za pomoc a požehnanie otvorí convent.

 2.) Jednotlivé povereníctva nasledovne sa usporiadali 

1.Školské povereníctva  udovja zostáli: Pavel Zana, Pavel Bogár, Ďorď Szabó, Štefan Igriczi;

2. Počty skušujúceho poverenictva udovja zostali:  Štefan Hovorka, Ján Kovács, Ján Huszár, Michal Chovanyecz, Štefan Majdán.

     3.) Zápisnica všeob. a presbyteriálneho conventu zatím aj v magyarszkej aj v slovenskej reči má sa písať, a každu zápisnicu podpíšu všecia prítomní presbyteri.

     4.) V misli 20 ho par.-u  ústavu pensiálného plácu farára velkobánhegyešského pr. convent  nasledovne predostierá:

Dostane farár:

  1.) 93.75 H. žita (1 H=80 kg)=1200 k.

  2.) 18.75 H. jačmena (1 H=70 kg)= 157.50 k.

  3.) Hotovie penaze   210 k.

  4.) 3 siahy dovezené a porúbané drevo = 168 k.

  5.) 3 siahy to jest 9 kočov dovozenej slamy = 90 k.

  6. ) Za pohraby : ročite priemere jsu 112 pohrabov , za jeden – ponevač často aj valedikáciu farár odbavuje za osobitnú plácu – dostane 2.40 k. = 268.80 k.

  7.) Za výtahy: ročite priemerne sa vydáva 120 kusov, a ponevač ročite priemerne sa vydáva 30 také výťahy za ktoré 4 koruny maju platiť; dostane ročite 300 k.

  8.) Za sobáše: ročite priemerne jsu 31 sobášov.- Pri sobášoch knaz krem obviklej štóly spolu s offerov za jeden sobáš priemerne dostane 2.8 k = 86.80 k.

  9.) Za vácku a krstenje : ročite jsu priemerne 153 krstov,na kolko dla starého zviku pri krstu dostane knaz 2 koruny a pri vácky 40 halierov, tedy za jednu vácku a za krstenie spolu dostane 2.4 k. = 367.20 k.

  10.) Od cirkvi 20 malých a od komory stále 10 veľkých uvierov zeme á 60 kor.= 1425 k.

  11.) Dostane knaz:

     a.) pášku pre dve kravy = 16 k.

     b.) pášku pre dve svine = 4 k.

     c.) kosenie trávy starého hrobitova = 100 k.

     d.) v čas magyarských služieb božích offeru 100 k.

     e.) za byt riadenie = 10 k.

     f.) za vedenie hlavnej knihy a počtou = 100 k.

Podle toho tedy jeho ročítá pláca je 4603.30 k.

  5.) Cirkev dostála vyzvanie od zdejšího hitelszӧvetkezetu aby dlžobu u nej pozúztávajúcu cirkev dovolila na nepohnutedlný majetok zaintabulovat.

            Convent uzavierá že ponevač  cirkev riadne platí nelen úroky ale aj istiny, ba i sám szӧvetkezet ročite 200 k. platí cirkvi čo árendu, ktorá summa do dlžoby sa zaráta: cirkev zaintabulovat póžičku nedovoluje.

   6.) Synovja Oravecz Jána požiadaly presb. Convent, aby cirkev z tej zemi ktoru od nich na  uradnej licitácii kupila,  20 uvjeror prepustila v tej cene v ktorej cirkev tu zem dostala.

                                                                                  Presb. Convent jednohlasne vypoveduje, že pou. Cirkev nedávno na všeobecnom convente skoro jednohlasne vypovedala že tu zem po žiadnej ceny do predaju nepusti, tedy Oravczom zem tu na žiaden pád darovat nemože, a ani nesmie.

   7.) Cirkevný šafár od 1908ho v 1ho aug. počitujúc ročite 40 k. čestní plat dostane.

  8.)  Pred  presbyterstvo  sa predostrelo, že presbyteria neriadne chodia na conventy:

                                                                                Uzaviera sa, aby na budúce mená prítomných presbyterov do zápisnice boly vnesené.

  9.)Viac predmetov nemajúc convent sa skončil.

D. j. v.

     Bogár Márton                                                                                               Bogár Pál

     Antal Gyӧrgy                                                                                       Hovorka István

     Antal János                                                                                                    Zana Gyӧrgy

     Karkus János                                                                                           Szlávik Mihály

     Ceper  István                                                                                                Kovács János

     Igriczi István                                                                                                 Antal Pál

     Chovanyecz István                                                                              Pepo János

     Zana Pál

     Samo Ondrejčík

     Chovanyecz Mihály

     Presbyteri sa podpisovali maďarskou abecedou iba jeden, Samo Ondrejčík, sa podpísal slovensky.

Vysvetlivky k niektorým menej známym výrazom: convent= schôdza presbyterov; udovja=členovia; Kovács=Kováč; Huszár=Husár; Chovanyecz=Chovanec; H žita= hektoliter pšenice; pohrab=pohreb; valedikácia=smútočná reč; krem=okrem; stóla=poplatok za cirkevný úkon pri cirkevnom sobáši; ofera=milodar; vácka=poplatok za cirkevný úkon po svadbe alebo po krste; uvjer=uvier=stará plošná miera na meranie pozemkov=1200 štvorcových siah; páška=poplatok za pasenie dvoch kráv pre pastiera; svine=ošípané; za vedenie hlavnej knihy a počtov=za vedenie účtovnej  knihy; hitelszӧvetkezet=úverové družstvo; intabulácia=záložné právo; ponevač= pretože; nepohnutedlný majetok=nehnutelný majetok; misli= v zmysle; povereníctva= pravdepodobne výbory, resp. komisie; počty skušujúci údovia= revízna komisia, kontrolná komisia  hospodárenia z peniazmi cirkevného zboru; školské poverenictva=  školský výbor V tom období cirkev riadila školy základného stupňa vzdelávania.

Komlóš – Narodenie, sobáše a úmrtia v akovoch

Narodenia a úmrtia v „akovoch“ v Slovenskom Komlóši

Málo autorov túto skutočnosť uvádza vo svojich dielach.

Nová kniha matrík.

 V roku 1853 bola zavedená „nová kniha matrík“. Nové rastrovanie vo vodorovnom i vertikálnom smere:   v prvom stĺpci bolo poradové číslo; v druhom rok a deň narodenia s dátumom narodenia a krstu; v ďalších stĺpcoch sa ďalej uvádzali nasledovné údaje:
 – narodeného meno, pohlavie, či sa narodil v manželstve alebo mimo manželstva;
– mená rodičov ich vierovyznanie a spoločenské postavenie;
– miesto narodenia a číslo domu;
– mená krstných rodičov a ich spoločenské postavenie;
– meno krstiaceho farára, respektíve osoby, ktorá krst vykonala;
– v poslednom stĺpci sa uvádzala poznámka  významnejšieho charakteru ak to bolo nutné.

    V tejto časti budú vypísané údaje o obyvateľoch bývajúcich v akovoch.
V akovoch bývali rodiny , ktoré v obci nemali dom. Akovy boli malá hospodárske dvorce so samostatným číslovaním. Slúžili bohatším rodinám na uskladňovanie krmiva, alebo umiestňovanie zvieratstva , ktoré  sa im už v  malých dvorov do maštalí  nepomestili. V týchto dvorcoch neboli postavené domy ani iné človeku zodpovedajúce objekty na bývanie. Väčšinou v týchto dvoroch žili a bývali zamestnanci príslušného gazdu.  Tieto rodiny si tam postavili obyčajné – prístrešky alebo  zemľanky – naprosto nevhodné na trvalé bývanie.

  O tejto socialno-spoločenskej vrstve žiaden autor sa  vo svojich publikáciách  nezmieňuje.  Koľko občanov obce ešte v polovine 19. storočia žilo  v podmienkach stredoveku sa dozvedáme z matriky.

Krsty detí narodených v akovoch – zemľankách.

1853

29.dec. 1852, krstená 1. Jan. 1853 bola Mária dcéra Jána Moravského  a Hladiverovej Anny, akov č. 65(64) nečitateľné písmeno, krstní rodičia – Čirjak Martin, Zuzana Borošová (moja prastará mama)

23.jan. 1853, krstený 26 jan. 1853 bol Pavol syn Juraja Mítňana a Márii Ribárskej, akov č. 17, krstní rodičia Martin Kollár a Žofia Tótov.

26.Jan 1853, krstená 29. Jan.  1853 bola  dcéra Mária Jána Pipíša a Zuzany Juhásovej, akov č. 14, krstní rodičia Juraj Kerďo a Alžbeta Karasová.

7.Febr. 1853, krstené boli dvojičky10. Febr. , Adam a Eva otec Pavol Juhás a matka Mária Hladiverová, akov č. 126, krstní rodičia Ondrej Máťáš a Zuzana Pipíšová.

13.Febr. 1853, krstená 15. Febr. bola dcéra Zuzana otec Juraj Roskoš a matka  Zuzana Bálintová, akov č. 216, krstní rodičia Ondrej Matajs  a Zuzana Divičanová.

18. febr. 1853, krstený syn Matej, otec Michal Tósegi a matka Eva Vajdová, akov č. 106,  krstní rodičia Juraj Budai a Mária Marková.

8.Mar. 1853, krstené boli dvojičky 8. Mar. 1853 Mária a Alžbeta, otec Ondrej Matúš a matka  Mária Poničanová, akov č. 89, krstní rodičia Pavol Puškel a Anna Šutáková.

12. Mar. 1853, krstený syn 13. Mar. 1853 Gregor otec Pavol Kutej a matka Anna Balážová, akov č. 116, krstní rodičia Ján Jágri a Anna Boborová.

11. Mar. 1853, krstená 14. Mar. . 1853 dcéra Zuzana, otec Juraj Divičan a matka Mária Síleská, akov č. 191, krstní rodičia Juraj Tót a Helena Vargová.

1. Apr. 1853 krstený 4. Apr. 1853 syn Juraj , otec  Ján Husárik a matka Eva Horvátová, akov č. 214, krstní rodičia Ján Kolimár a Alžbeta Kukučková.

6. Apr. 1853, krstený 9.Apr. 1853 syn Juraj, otec Ondrej Ančin a matka Helena Puškeľová, akov č. 190, krstní rodičia Ján Vaľo, a Zuzana Horvátová.

21. Máj 1853, krstená 23. Mája dcéra Zuzana, otec Pavol Šováň  a matka Mária Oravcová, akov č. 57, krstní rodičia Matej Pipíš a Anna Krajčovičová.

27. Máj 1853, krstené dvojičky,   27. Mája synovia Matej  a  Ján, otec  Matej Lukay  a matka Erna Mesuta,  akov č. 73, krstní rodičia Juraj Klauko a Mária Židová.

4.Jún 1853, krstený 7. Júna  syn Adam, otec Juraj Spišiak a matka Mária Boborová, akov č. 225, krstní rodičia Michal Lehocký   a Judita Kiseľová.

14. júna 1853 krstený 16. Júna syn Matej, otec Matej Rybársky a matka Mária Oravcová, akov č. 47, krstní rodičia Ján Vejo a Zuzana Bačík.

16. júna 1853 krstená 16. Júna  dcéra Alžbeta, otec  Pavol Vašaš a matka Eva Zelenáková, aakov č. 67, krstní rodičia Juraj Kočiš a Judita Machanová.

17. Júna 1853 krstená dcéra Mária (nemanželská) 19. Júna, otec  Martin Franko a matka Mária Gemeriová, akov č. 45, krstní rodičia Ondrej Galo a Alžbeta Riečicová.

21. júna 1853 krstený syn Ján 24. Júna, otec Pavol Lehgínsky a matka Judita Bartošová, akov č. 33 Krstní rodičia Pavol Škamla a Anna Ribárska.

29.júna 1853 krstený syn Pavol 1. Júla, otec Ján Matúš a matka Alžbeta Pipíšová, akov č. 118, krstní rodičia Adam Pipíš a Anna Horvátová.

1.júla 1853 krstený syn Michal 3. Júla , otec Juraj Suvegeš a matka Mária Očovská, akov č. 164, krstní rodičia Ján Kerďo a Mária Rimovská.

3.júla 1853 krstený syn Štefan 5. Júla, otec   Ján Sokolai matka Eva Ročkárová, akov č. 110, krstní rodičia Adam Lóci a Mária Urbanová.

6.júla 1853 krstený syn Štefan 8. Júla , otec Ján Moravsky a matka Zuzana Hlásniková, akov č. 199 , krstní rodičia Juraj Bobor a Anna Rusnáková.

8.júla 1853 krstený syn Michal 10 júla , otec Pavol Duska a matka Zuzana Kutejová, akov č. 183  krstný rodičia Ján Šemetka a Anna Klementová.

12. jôla 1853 krstená dcéra Mária 14. Júla otec Pavol Bobor a matka Zuzana Bačík, akov č. 41,  krstní rodičia Martin Nagy a Eva Ďurčíková .

25. júla 1853 krstná Mária 25.júla, otec  Martin Čjernik a matka Mária Farkašová,akov č. 206,krstní rodičia Pavol Budinský a Zuzana Urbanová.

27. júla 1853 krstený syn Michal 3.aug. , otec  Juraj Tót a matka Zuzana Bogárová, akov 179, krstní rodičia Ján Nemčok a Mária Farkašová.

8. aug.1853 krstená dcéra Mária, otec Ján Škoda a matka Judita Krajčovičová, akov č. 157, krstní rodičia  Ondrej Tetljak a Mária Mullerová.

13.aug. 1853 krstený 14 aug.  Michal,  otec Jura Cinkotský a matka Zuzana Hrivnáková, akov č. 49, krstní rodičia  Adam Mišečka a Zuzana Moravská.

16.aug. 1853 krstený16. Aug.  syn Pavol , otec Pavol Slopovský    matka Zuzana Oravcová, akov č. 145, krstní rodičia Martin Hajdu a Judita Puškelová.

25. 1853 krstená dcéra Mária 27.aug.. otec Juraj Juhás a matka Mária Ostrolucká, akov č. 167, krstní rodičia Juraj Ihnátik a Judita Valentíniová.

25. aug. 1853 krstená 27. Aug. dcéra Anna, otec Ján Orban a matka Mária Ištvánová, akov č. 39, krstní rodičia Michal Pipíš a Judita Karkušová.

25. aug. 1853 krstená 28. aug. dcéra Žófia , otec Juraj Kršjak a matka Zuzana Ročkárová, akov č.  15, krstní rodičia Juraj Puškel a Helena Dvprská.

27. aug.1853 krstená 28. Aug.  dcéra Anna, otec Juraj Domanovský a matka Judita Hroncová, akov č. 10, krstní rodčiia Pavol Očovskýa Mária Cvalingová.

9. sept. 1853 krstená 10. sept. dcéra Mária, otec Ján Pavlík a  Matka Mária Múka, akov č. 215, krstní rodičia Pavol Ribásrky a Judita Petrinová.

9. sept. 1853 krstený 11. Sept. syn Pavol , otec Matej Pipíš a matka Helena Košková, akov č. 54, krstní rodičia Juraj Kulík a Helena Zahorcová.

16. sept. 1853 krstená  18. Sept. Dcéra Helena , ote Michal Tót a matka Helena Čirjaková, akov č. 211, krstní rodičia Michal Roskoš a Anna Hovorková.

17. sept. 1853 krstená 19 sept. Dcéra Mária, otec Michal Kisel a matka Anna Laukucová, akov č. 25, krstní rodičia Matej Benčík a Helena Kerďová.

20. sept. 1853 krstená 21. Sept dcéra  Anna, otec Matej Poliak a matka Mária Kukučková, akov č.75, krstní rodičia  Ján Denčiak a Anna Barháčová.

21. sept. 1853 bola krtená 23. Sept. dcéra Alžbeta, otec  Ján Dafko a matka Mária Bačíková, akov č. 36, krstní rodičia Juraj Cmarko a Helena Furdová.

21. sept. 1853 krstený 24. Sept. syn Pavol, otec  Pavol Farkaš a matka anna Bartošová akov č. 203 , krstní rodičia Juraj Duska a Katarína Lachatová.

24. sept. 1853 krstený 26. Sept. syn Michal, otec Juraj Ďurík matka Anna Keďová, akov č. 204, krstní rodičia Mical Rimovsky a Anna Karasová.

24. sept. 1853 krstená 26. Sept. dcéra Helena, otec  Juraj Moravský a matka Helena Tósegiová, akov č. 63, krstní rodičia Ján Karas a Zuzana Škrabáková.

24.sept. 1853 krstený 26. Sept. syn Michal, otec  Michal baláž a matka Katarína Závadová, akov č. 141, krstní rodičia Pavol Súdor a Judita Súdorová,

26. sept. 1853 krstená 28. Sept dcéra Mária, otec Ján Baláž a matka Zuzana Ferová, akov č. 86, krstní rodičia  Juraj Srnka a Eva Lásiková.

28.sept. 1853 krstená 30 sept. dcéra Zuzana, otec Ondrej Zelenáka matka Anna Kunštárová, akov č. 169, krstní rodičia Ján Chrapan a Mária Tótová .

8. okt. 1853 krstený 10 okt. syn Pavol otec Pavol Moravský a matka Mária Žihlavová, akov180, krstní rodičia Juraj Bogár a Judita Ištvánová.

9. okt. 1853 krstené 11. Okt. dvojičky Alžbeta  a Eva otec Ondrej Ihnátik a matka Zuzanan Debnárová, akov č. 19, krstní rodičia Michal Mateja Mária Hnilicová.

9. okt. krstený 11. Syn Ján otec  Ján Divičan a matka Mária Šprochová, akov č. 98, krstní rodičia Juraj Kasár a Mária Mlináriková

11. okt. 1853 krstená 14. Okt dcéra Anna otec Ján Bačík a matka Žofia Bogárová,akov č. 41 , krstní rodičia Ján Ribársky a Eva Kováčová

13. okt. krstená 16 okt. dcéra Zuzana otec Ján Sveges a matka Zuzana Kojnoky, akov č. 55 , krstní rodičia Michal Urban  a Zuzana Zelenáková.

31.pkt. 1853 krstená 2. Nov. Dcéra Zuzana otec Juraj Makay  matka Alžbeta Krokavec, akov č. 131, krstní rodičia Juraj Hovorka a Anna Ostrolucká.

3. nov 1853 kstená 4. Nov dcéra Anna, otec Ján Tót a matka Žofia Kováčová akov č. 187, krstní rodičia Pavol Rimovský a Žofia Kozáková.

18. nov. 1853 krstená 18. Nov dcéra Zuzana otec Michal Zahorec a matka Judita Laurová, akov č. 150, krstní rodičia Ján Makay a Anna Jambrichová

11.dec. 1853 krstená 13. Dec. dcéra Anna otec Matej Benčík a matka Mária Zelenáková, akov č. 30, krstní rodičia Michal Kiseľ a Zuzana Turčanová.

18.dec. 1853 krstená 21 dec. dcéra Alžbeta otec Ján Lanča a matka Anna Krajčovičová, akov č. 58, krstní rodičia Michal Fero a Zuzana Rimvská.

21.dec.1853 krstený 23. Dec. syn Adam otec Martin Ostrolucká a matka Eva Krnáčová , akov č. 195, krstní rodičia Ján Čjernik a Judita Hovorková.

15. jan. 1854 krstený 17. Jan syn Pavol otec Ján Óráš a matka Mária  Chrapanová, akov č. 27, krstní rodičia Ján Srnka a Žofia Kiša.

16. jan. 1854 krsteý 18. Jan. syn Pavol otec Michal Kráľ a Anna Hantošová, akov č. 114, krstní rodičia Štefan Molnár a Zuzana Pavlíková .

17. jan. 1854 krstená 19 jan. dcéra Mária otec Pavol Lóci  a matka Helena Kotlárová akov bez čísla, krstní rodičia Michal Šováň a Judita Franková.

2.feb. 1854 krstený 5. Feb. syn Pavol otec Gregor Moravský matka Alžbeta Tótová akov č. 37 krstní rodičia Martin Cavlinga a Zuzana Denčiaková.

6.feb. 1854 krstená 9. Feb. dcéra Mária otec Pavol Bartoš a matka zuanna Mullerová akov č. 132, krstní rodičia Ján Botoš a Anna Mihalko.

15. feb. 1854 krstná 17. Feb. dcéra Zuzana otec Ján Kiseľ a matka Zuzana Šuvegeš, akov č. 230 krstní rodičia Martin Čirjak a Judita Čirjaková.

16. feb 1854 krstený 18. Feb. syn Ján otec Ján Jágri a matka Judita Sucháňová akov č. 28 krstní rodičia Pavol Kutej a Judita Blaogová.

25. feb. 1854 krstené dvojičky27. Feb. Mária a Eva otec Ondrej Fiam a matka Mária Marková, akov č. 152, krstní rodičia Ondrej Huhuk a Helena Blahová.

10.marc.1854 krstený 11. Mar. syn Juraj, otec Pavol Belica matka Anna Šesśtáková, akov č. 94, krstní rodičia Ján Skalnický a Zuzana Jambrichová.

17. mar. 1854 krstená 19 mar. dcéra Anna otec Matej Bogár a matka Anna Bogárová, akov č. 170, krstní rodičia Andrej Poničan  a Mária  Lachatová.

22. mar. 1854 krstená 23. Mar. dcéra Zuzana, otec Pavol Kukučka a matka Mária Krasková akov č. 77  krstní rodičia Ján Lehotský a Mária Lehotská.

23.mar. 1854 krstená 26 .mar. dcéra Judita , otec Michal Husárik a matka Kristína Bistrická, akov č. 120 krstní rodičia Ján Hajtman a Zuzana Burjanová.

26. mar. 1854 krstená 28 mar. dcéra Zuzana, otec Pavol Surmák a matka Mária Hajtmanová.akov č. 162 , krstní rodičia Pavol Kerďo a Judita Hroncová.

11. apr. 1854 krsteý 14. Apr. syn Štefan otec Štefan Moldovan a matka Eva Tomašovská akov. Č. 49 krstní rodičia Ján Pakši a Zuzana Kerestešová.

21. apr.1854 kstený 22. Apr syn Pavol otec Pavol Kováč a matka Dorota Čajo, akov č. 846 –toto jechy ba lebo toľko akovov nebolo možno , že toje akov č. 46 krstní rodiia Juraj Krasko a Zuzana Ištvánová.

22. apr. krstený 23. Apr. syn Juraj otec Pavol Iršan a matka Judita Plešková akov č. 226 krstní rodičiaa Ondrej Moťovský a Anna Fábriová.

24. apr. 1854 krstená 25. Apr. dcéra Mária otec Michal Hajnal a matka Mária Kupecová kaov č. 99, krstní rodičia Pavol Karkuš a Helena Beňová.

23. apr. 1854 krstený 25. Aapr. Syn Juraj otec Michal Oravec a matka Zuzana Sántoová, akov č. 145, krstní rodičia Juraj Suchánsky a mária Obrtelová.

30 apr. 1854 krstená 2. mája dcéra Alžbeta  otec Michal Klement a matka Žofia Šárkáňová, akov č. 204, krstní rodičia Pavol Horvát a Alžbeta Kiša.

30. apr. 1854 krstený 2 mája syn Ján a otec Juraj Ostrolucký a matka Žofia Boborová akov č. 196, krstní rodičia Ján Karkuš a matka Zuzana Ročkárová.

9. mája 1854 krstená 12. Májadcéra Žofia  otec Juraj Kováč a matka Alžbeta Hovorková akov č. 90 krstní rodičia Ján Hovorka a Mária Eliášová.

20. mája 1854 krstený 21. Mája syn Michal, otec Michal Bukovický a matka Alžbeta Šováňová akov č. 195 , krstní rodičia Juraj takáč a anna Grexová.

2.jún. 1854 nekrstené bez mena mŕtvo narodené dieťa , otec Juraj Kršiak a matka Zuzana Ročkárová  pochované bez krstných rodičov 4. Júna  akov č. 15.

9. júla 1854 krstená 11. Júla dcéra Mária , otec Ján Tósecký a matka Anna Antolíkováaov č. 182 krstní rodičia Michal Šestáka a Zuzana jeho manželka bez udania rodného priezviska.

15. júla 1854 krstený 17. Júla syn Ondrej otec Ján Cgrapan a matka Judita Pavlíková akov č. 53 krstní rodičia Ondrej Zelenák a Helena Matajsová.

25. júla 1854 krstený 27. Júla syn Šteafan otec Pavol Síleský a matka Anna Tótssecká, akov č. 121 krstní rodičia Juraj Dudáš a Zuzana Fulárová.

27. júla 1854 krstený 30 júla syn Pavol otec Pavol Kutej a Matka Anna Balážová akov č. 116 krstní rodičia Ján Jágri a Barbora Kišová.

1. aug. 1854 krstená 2. Aug. dcéra Anna otec Michal Divičan a matka Zuzana Skalnická akov číslo neudané, krstní rodičia Pavol Vaňo a Mária Orbanová.

30 júla 1854 krstená 2 aug. dcéra Zuzana otec Michal Ponický a matka Mária Vaňová akov č. 224 krstní rodiča Michal Oravec a Anna Paulová.

6. aug. 1854 krstený 8. Aug syn Michal otec Ján Hovorka  matka Helena Lukaiová kaov č. 34 krstní rodičia Juraj Klenovský a Zuzana Antalová.

10. aug. 1854 krstená 10. Aug. dcéra Anna  nemanželské dieťa  matka Anna Rosová akov č. 44 krstní rodičia Martin Bačík a Alžbeta Aradská.

9. aug. 1854 krstený 11. Aug syn Juraj otec Juraj Bdai a matka Katarína Koreňová akov č. 63 krstní rodičia Pavol Seleský aMária Tótová.

9. aug. 1854 krstená 13. Aug. dcéra Judita otec Ján Benčíka a matka Mária Divičanová akov č. 165 krstní rodičia Adam Tót a Helana Klauová.

9..aug. 1854 krstená 13 aug. dcéra Alžbeta otec – nezákonné dieťa otec neuvedený matka Mária Bartošová a akov č. 203 krstní rodičia Štefan Bogár a Eva Bartošová.

13. aug. 1854 krstená 15 aug. dcéra Helena Ondrej Kuhajda a matka Helena Mišečková akov č. 188 krstní rodičia Pavol Juhás a Helena Vaňová.

15. aug. 1854 krstný 16 aug. syn Matej otec Matej Mikuš a matka Eva Lukániová akov č. 74 krstní rodičia Michal Pipíš a Mária Orbanová.

17. aaug. 1854 krstená 19 .aug. dcéra Zuzana otec Ondrej Struhár a matka Eva Hlásniková akov bez číla, krstní rodičia Ján Čjernik a Eva Ihnátiková.

7. sept. 1854 krstený 8. Sept. syn Pavol otec Pavol Juhás a matka Anna Ostrolucká akov č. 167 krstní rodičia Ján Bogár a Zuzana Kmeťová.

9. sept. 1854 krstená 11. Sept. dcéra Zuzana otec Ján Kapka a matka Alžbeta Ihnátiková akov č. 31 krstní rodičia Juraj Hnilica a Mária Bogárová.

16. sept. krstená 17. Sept dcéra Mária otec Ondrej Farkaš a matka Mária suchánská akov č. 97 krstní rodičia Ján Legíndi a Zuzana Tótová.

22. sept. 1854 krstený 24. Sept. syn Michal otec Matej Klement a matka Katarína Domanovskáakov bez čísla krstní rodičia Michal Karkuš a Zuzana Trnková.

22. sept. 1854 krstená 24 sept. dcra Alžbeta otec Pavol Šováň a matka Mária Oravec akov č. 57 krstní rodičia Matej Pipíš a Anna Montágová.

26. sept. 1854 nekrstená mŕtvo narodené dieťa otec Ondrej  Pipíš a matka Judiata Ladníková , akov č. 228

29. sept.1854 krstený 1 okt. syn Juraj otec Ján Budinský a Mária Hajdúová, akov č. 176 krstní rodičia Juraj Mišečka a Helena Klementová.

29. sept. 1854 krstený 1 okt. syn Michal otec Matej Ďurčíka a matka Eva Koreňová akov č. 64 krstní rodičia Pavol Nireďházsky  a Žofia Boborová.

29. sept. 1854 krstená 1 okt. dcéra Zuzana otec Ondrej  Ančin a matkaHelena Puškelová akov č. 118 krstní rodičia Mihla Kulík a Zuzana Horvátová.

5. okt. 1854 krstná 7. Okt. dcéra Mária otec Michal Kriška a matka Anna Galová akov č. 100 (166) krstní rodičia Martin Skalnický a Zuzana Kováčová.

10 okt. 1854 krsteá 11. Okt dcéra Mária otec Ján Lehotský a Mária Cinkotská akov č. 44, krstní rodičia Pavol Kukučka a Mária Krasková.

15. okt. 1854 krstená 16. Okt. dcéra Alžbeta  otec Michal Séleský amatka Helena KOntrusová akov č. 117 krstní rodičia Ján Hanes a Anna Moldovánová.

.

Úmrtia v akovoch

1853

24. jan. Pavol 10 ročný   rod. Orban Ján a Mária Istvánova  akov č. 39

19. feb. manž. Zuzana Motyovská 29 roč. akov č. 152

25. febr .Michal  rod. Michal Bugyinecz a Zozana Gyebnárová    akov č. 44

1. mar. Martin Lányik 29 roč.  Manžel Mária Petroviczová akov  228

3. mar. Zuzana 3 roč. Zuzana rod. Pavol Čuvár Mária Petrinová  akov 166

11. mar. Alžbeta  3 dni rod.  Matej Andráš  a Mária Poničanová akov 89

13. mar. manž. Mária Považancová  manžela Michala Puškela akov č. 142

24.mar. Michal Kisel manžel Alžbety Kováčovej 47 roč. akov 25

22. máj Michal Antal 31 roč. manžel Zuzany Matúšovej akov 76

27. máj Matej a Ján dvojičky Matúša Lukaja a Alžbety Mesutovej akov 73

30 . máj Matej 1roč. rod. Andrej Herceg a Zuzana Benceová akov bez čísla

16. jún Zuzana 1 mes. rod. Pavol Sováň a Mária Kočišova akov 57

20. jún Hnitka Pavol 50 roč. manžel Márii Kolimárove akov bez čísla

3o. jún Ján 2 roč.  rod. Ján Kepka a Alžbeta Ihnátiková akov 19

15. júl Eva 2 a pol roč. rod. Ján Pavlik a Mária Múková akov 215

30. júl Adam pol roč. rod. Ján Kerečeni a Katriína Roskošová akov 56

15. august Alžbeta Denčjaková 40 roč. manželka Pavla Očovského akov 28

17. august Zuzana Krničovská 32 roč. manželka Michal Macka akov 128

17. august Pavol 1 dňoví rod. Pavol  Slopovsky a Zuzana Oravcvá akov 145

23 august Mária 1 a pol roč. rod. Michal Filo a Mária Hravková akov bez čísla

8. sept. Zuzana 10 roč. Ján Pavlík a Mária Múková akov 215

15. sept. Ján 12 týž. rod.Pavol Legínsky a Judita Surmáková akov 31

17. sept. Judita 2 roč. rod. Ján Chrapan a Judita Pavlíková ako bez čísla

19. sept. Pavol 2 roč. rod. Pavol Lopušny Mária Rimovská akov bez čísla

23. sept. Alžbeta  2 týžd. Od. Ondrej Ihnátil a ZuzanaDebnárová akov  19

24. sept. Gregor pol roč. rod. Pavol Kutej a Anna Balážová akov 116

25 okt. Pavol 1 roč. rod. Pavol Jambrich a Zuzana Lehocká akov 119

26. okt. Pavol 1 roč. rod. Štefan Pipíš a Mária Lociová akov 116

29. okt. Michal 1 deň, rod. Michal Hovorka a Zuzana Žihlavá akov 28

31, okt. Zuzana 3 roč. rod. Matej Ribársky a Mária Oravcová akov 46

2. nov. Ján 19 roč. rod.  Ján Hradsky a Judita Franková akov 71

6. nov. Eva 10 týž. rod. Ondrej Ihnátik a Zuzana Debnárová akov 19

16. nov. Cerovská Zuzana 34 roč. manželka Jána Hašíka akov 50

24. nov. Zuzana 1 týž. rod. Michal Zahorec a Judita Laurová akov 150

26. nov. Mária 4 roč. rod. Martin Ištván a Zuzana Sepešiová akov 200

12. dec. Mária 7 roč. rod. Ján Sϋveges a Mária Bartošová akov 110

19. dec. Pavol 1 roč. rod. František  Dudáš a Katarína Lančová akov 86

29. dec. Helena 2 roč. rod. Ján Sabo a Helena Orbanová akov 80

1854

7 jan. Anna Mazániková 42 roč.man. Juraja Gálisa akov 42

17. jan. Mária 7 roč. rod. Ján Kunstár a Anna Máziková akov 149

19. jan. Helena Jambrichová 58 roč. manž. Pavla Galovica akov 150

21. jan Pavol 2 roč. rod. Michal Ponický a Mária Vaňová akov 224

27 jan. Judita 2 roč. rod. Martin Franko a Mária Gremerčiková akov 88

11. feb. Michal 1 týž. rod. Michal Hrončok  a Anna Topoľská akov 140

19. febr. Helena 9 roč. rod. Michal Baláž a Katarína Závadová akov 141

18. feb. Zuzana Ostrolucká 67 roč. manž. Ondreja Galu akov 101

2. mar. Martin Oravec 53 roč. manžel Márii Nemcovej zemľanka bez čísla – pozor nie akov

3. mar. juraj Tósegi 78 roč. vdovec , manž neuvedená akov 96

21. mar. Eva Svoreňová 57 roč. manž. Jána Kuhajdu akov 88

22. mar. Michal 7 mes. rod. Juraj Cinkota a Zuzana Hrivnákova akov 49

1 apr. Ondrej Šulek 26 roč. slobodný akov 23

7. apr. Ján Vaľo 38 roč. manžel Anny Boldockej akov 48

25. apr. Pavol 5 dnoví rod. Pavol Kováč a Dorota Čajová akov 896 – neisté číslo

27. apr. Zuzana 16 roč. rod. Ondrej Holíka Zuzana Kočišová akov 102

29 .apr. Zuzana 8 týžd. Rod. Ján Hoďjan a Zuzana Sϋvegesová akov 107

30. máj Michal 1 a pol roč. rod. Ondrej Legínsky a Mária Čierniková akov 149

3. jún Helena Ferová  60 roč. vdova po Michalovi Luhániovi akov 74

11. jún Juraj Dafko 60 roč. manž. Márii Bubárikovej akov 38

24. jún Juraj Debnár 50 roč. vdovec manželka neuvedená  akov 209

1. júl  Judita 4 roč. rod. Martin Bogár  a Mária Čjerniková akov 195

10. júl Ondrej 2 roč. rod. Ondrej Vrabca Zuazan Čaprdová zemlianka 3

24. júl Juraj Mackové , slobodný 27 roč. akov 229

29. júl Benčíkova  Anna 60 roč., manž. Ondreja Trnku akov 36

5. aug. Judita Budaiová 35 roč., manž. Jána Šováňa akov 72

8. aug. Pavol  2 roč.  rod. Ondrej Farkaš a Mária Suchánská akov 97

9. aug. Pavol 1 a štvrt. Roč. rod. Juraj Mitlan a Mária Ribárská putrik – zemlanka 17

10. aug. Ján 1 a štvrt . rod. Juraj Galo a Zuzana Lukáčová  akov 102

12. aug. Ondrej 5 roč. rod. Ondrej Farkaš a Mária Suchánská akov 97

3. sept. Ján 3 roč. rod. Michal Král a Anna Hantošová a kov 114

3. sept. Helena  1 roč. rod. Matej Poljak a Mária Kukučková akov 75

4 sept. Ján 5 roč. rod. Ján Sokolai a Eva Ročkárová akov 110

6. sept. Ján 2 roč. rod. Ján Hasík a Anna Tosecká akov bez čisla

11. sept. Helena 1 roč. rod. Juraj Moravsky a Helena Tosegiová ako bez čisla

16. sept. Zuzana 5 týž. rod. Matej Makaia Zuzana Bogárová putri – zemlanka 4

17. sept. Ján 13 roč. rod. Martin Oravec a Anna Namcová putri – zekmlanka bez čisla

19. sept. Žofia 2 roč. rod. Martin Ištván a Zuzana Bartová akov 200

20. sept. Mária 4 roč. rod. Pavol Moravsky a Mária Žihlavová akov 180

28. sept. Zuzana 7 týž. rod. Ondrej  Struhár a Eva Hlásniková  akov bez čísla

30 .sept. Ján 3 roč. rod. Ján Denčák a Mária Krajčovičová akov bez čísla

3. okt. Juraj 5 roč. rod. Ján Sϋveges a Judita Kurtová akov bez čísla

15. okt. Martin Štefánik 48 roč. manžel Kataríny Hruškovej akov 220

15. okt. Helena Kontrusová 37 roč. manželka Michal Séleského  akov 117

20 okt. Zuzana 3 týž. rod. Ondrej Ančin  Helena  Puškelová akov 190

11. nov. Ondrej 1 roč. rod. Ondrej Oravec a Mária Kotlárová a kov 78

12. nov. Mária 2 roč. rod. Ján Furda  a Anna Pališová a kov 23

16 . nov. Eva 4 roč. rod. Ján Lovaš a Mária Čoválová akov 13

16. nov. Helen Boldišová 33 roč. manželka Michaal Kováča akov 171

18. nov. Michal Kováč 30 roč., žobrák zo Sarvaša  akov 121

25. nov. Juraj 2 roč. rod. Matej Ďurčík a Eva Koreňová akov 79

3. dec. Jozef 4 mes. rod. Jozef Lipták a Mária Boborová a kov  bez čísla

10. dec. Pavol 1 roč. Pavol Moravsky a Mária Žihlavová akov 180

24 dec. Katarína 22 roč. rod. Ján Legíndi a Eva akov 187

26. dec. Pavol 1 roč. rod. Ján Matúš a Alžbeta Pipíšová akov 118

1855

2. jan. Zuzana Hajtmanová 58 roč. manželka Martina Čaprdu akov 11

6. jan. Jána Lehocky 43 roč. manžel Márie CInkotovejakov 44

7. jan. Ján 2 roč. rod. Michal Kuhajda a Eva Homokiová a kov 24

14. jan. Juraj 7 mes rod. Michal Oravec a Zuzana Sántaiová akov bez čísla

14. jan. Michal 1 týžd.  Rod. Michal Zahorec a Mária Kováčová akov 150

14. jan Michal 11 týžd. Rod. Michal Buďan a Zuzana Ihnátiková akov 48

20. jan. Maria Poničanová 59 roč. manželka Michal Liptáka akov 186

26. jan. Mária 2 roč. rod. Ján Pipíš a Zuzana Bjeliková  putrik- zemlanka 14

5. feb. Matej 9 dňov. Rod. Matej Lukáš a Alžbeta Mesutová akov 73

7. feb. Anna 2 apol roč. rod. Pavol Čúvár a Mária Petrinová akov 186

13. feb. Mária Domanovská 63 roč. manželka Ondreja Oláha akov 17

14. feb. Anna Ďurkovičová 37 roč. manželka Pavla Očovského akov 28

15. feb. Alžbeta 2 roč. rod. Ján  Kováč a Anna Zvarová akov 53

17. feb. Eva 5 dňov. Rod. Pavol Trnka a Zuzana Sokolaiová akov 85

19. feb. Michal 2 roč. rod. Martin Slanický a Žofia Ostrolúcka akov 104

26. feb. Michal Baláž 59 roč. manžel Katrína Závadovej akov 141

6 mar. Juraj Roskoš 59 roč. akov bez čísla

15. mar. Anna Račková 53 roč. vdova po Ondrejovi Sabovi akov 216

16. mar. Dorota Hudecová 33 roč. manželka Juraja Paulíka akov 230

16. mar. Zuzana 1 roč. rod. Pavol Kukučka a Mária Krasková akov 77

19. apr. Mária 1 roč. rod. Pavol Lóci a Helana Kotlárová akov bez čísla

20. apr.. Zuzana 2. Roč. rod. Ondrej Divičan a Mária Budinská akov 96

22. apr.. Anna 1 roč. rod. Matekj  Benčík a Mária ….. akov 30

25. apr. Mária pol roč. rod. Ondrej Divičan a Zuzana Badinská akov 98

26. apr.. Matej 7 týž. rod. Matej MIkuš a Eva Lániová akov 78

9. máj Ondrej Krška 63 roč. manžel Judity Vargovej   akov bez čísla

14. máj Pavol Lóci 72 roč. vdovec  akov bez čísla

27. máj Michal 2 roč. rod. Juraj  Žolik a Eva Šoltisová akov bez čísla

13. jún Pavol 1 roč. rod. Pavol Budai a Alžbeta ipíšová akov 136

15. jún Mária 6 týž. rod.   Martin Ištvána …. Zuzana akov 100

26. jún Michal 3 roč. rod. Ján Šováň a Judita Budaiová a kov bez čísla

6. júl Michal Ihnátik 67 roč. manžel  Heleny …. akov 48

21. júl Ondrej 7 týž. rod. MichaL Kováč A Helena Bódišová akov 171

2. aug. Mária 4 roč. rod. Pavol Drahota a Katarína Tušjaková akov 201

3. aug. Anna  3 týž. rod. Ján Batis  a Zuzana Hladiverová akov 65

4. aug. Juraj 4 roč. rod. Ján Pipíš a Zuzana Juhásová  putri – zemľanka  14

18. aug. Pavol 1 roč. rod. Michal Král a Anna Hantošova  akov 115

19. aug. Ján Husárik 44 roč. manžel Evi Horvátovej akov 214

2. sept. Zuzana Sepešiová 32 roč. manželka  Martina Ištvána akov 200

5. sep. Ján Tatári 44 roč. manžel Marie Lehockej akov bez čísla  

5. sep. Pavol 4 roč. rod. Pavol Kukučka a Mária Krasková a kov 77

13. sep. Ján Turčáni 35 roč. manžel Zuzana Lociovej akov 45

13. sep. Juraj 5 roč. rod. Michal Veresky a Judita Santóová a akov bez čísla

15. sep. Michal 4 roč. rod. Ján Lehocky a Mária Cinkocká akov 44

15. sep. Ján Baláž 34 roč. manžel Zuzany Ferovej akov 75

15. sep. Ján Kisa 59 roč. manžel Márie Haluškovej akov bez čísla

16 sep. Pavol polroč. Rod. Michal Bosák a Mária Ivaničová  akov bez čísla

19. sep. Zuzana 1 roč. rod. Juraj Bačík a Zuzana Kisová  akov 51

20. sep. Judita 1 roč. rod. Ján Vaľo a Helena Jančíková a kov bez čísla

21 .sep Juraj 1 roč. rod. Matej Ďurčík  aEva Koreňová akov bez čísla

21. sep. Katarína Domanovská 26 roč. manželka Mateja Klementa akov bez čísla

22. sep. Adam pol roč. rod. Adam  Lóci a Eva …. akov bez čísla

4. okt. Anna 3 týž. rod. Bartoš …. …… akov 132

16.okt. Anna 2 roč. rod. Ján Tót a Žofia Kováčová a kov 187

16. okt. Michal 3 týž. rod. Martin Kuba a Anastázia nádenníci z Moravy akov 178

19. okt. Zuzana Liptáková 60 roč. manželka Michala Lásika akov24

25. okt. Anna Kováčová 54 roč. manželka Martina Kíveského akov 112

31. okt. Ondrej Selecký   58 roč. manžel Žófiie Molnárovej a akov 137

3. nov. Zuzana 4 mes. rod. Martin Lovaš a Mária Hajková akov 156

18. nov. Alžbeta 1 roč. rod. ján Dafko a Mária Bačíková akov 38

20. nov. Ján 7roč. rod. Juraj Makai a Alžbeta Kavecová akov  131

26. nov. Juraj Rimovsky  60 roč. manžel Anny Boldockej akov bez čísla

26. nov. Alžbeta Masutová 33 roč. manželka Mateja Lukša akov bez čísla

9. dec. Pavol 1 týž. rod. Ján Hajtman a Zuzana Burjanová akov 2

11. dec. Alžbeta Aradská 28 roč. manželka Juraja Lehockého akov 185

1856

20. jan. Anna 2 roč. rod. Bačík Ján a Žofia Mihálová akov 41

24. jan. Juraj 7 týž. rod. Juraj Rimovsky a Mária Legíndiová akov 219

30. jan. Ján Bobor 54 roč. manžel Zuzany Boborovej akov 6

7. jan. Pavol  7 roč. rod. Pavol Očovsky a Alžbeta Denčjaková akov 28

29. feb. Michal Sokol 25 roč. manžel Evi Garajovej akov 175

2. mar. Michal 4 roč. rod. Pavol Belica a Anna Šestákova akov bez čísla

5. mar. Anna Lošjaková 49 roč. manželka Michal Jelníka akov 70

23. mar. Zuzana Ihnátikova 29. roč. manželka Michal Budinca akov 60

12 apr. Adam 2 roč. rod. Juraj Spišjak a Mária Bobrová akov 255

12. apr. Dorota Pokoradská 55 roč. manželka Ondreja Mišečku akov 600 chybný zápis

14. apr. Juraj Sélesky 28 ročný akov 20 vojak

18. apr. Mária Mésarošová 36 roč. manželka Pavla Karkuša  akov 130

26. apr. Zuzana 4 roč. rod. Juraj Skalnicky a Zuzana Ištóková  akov 7

27. apr. Juraj 1 týž. rod. Ondrej  ….  Zuzana Bálintová akov 218

30. apr. Ondrej Filo 45 roč. manželka Zuzana Maťášová akov 1

28. máj Zuzana 1 dňová rod. Ján Rimovsky a Zuazana Somodiová akov 60

3. jún Michal 2 roč. dor. Ján Lánik a Mária Dusková akov 213

22. jún Juraj 11 roč. rod. Juraj … Anna Barnová akov 2

28 jún Ján Bačík 72 roč. vdovec akov 72

22. júl Michal 15 roč. rod. Martin Kršjak a  Mária Zahorcová akov 117

17 .aug. Michal 3 roč. rod. Michal Kováč a Alžbeta Surmáková akov 178

1 sep. Eva Vajdová 62 roč. manželka Michal Malchovského akov bez čísla

6. sep. Martin Kršjak 46 roč. manžel Márie Zahorcovej akov 117

14. sep. Alžbeta 6 mes. rod. Ľudovít Samuel a Alžbeta Kočišová akov bez čísla

21 sep. Zuzana 2 mes. rod. Michal Barna a Zuzana  Masljačiková akov bez čísla

2. okt. Judita Trnková 24 roč. manželka  Tomáša Trnku akov bez čísla

4. okt. Ján 2 roč. rod. Martin Zahorec a Zuzana Farkašová akov 74

12 okt. Ján Suveges 31 roč. manžel  Zuzna Kojnoková  akov 31

12. okt. Eva Juhásová 39 roč. manželka Pavla Vargu a kov bez čísla

17. okt. Ondrej 2 roč. rod. Ondrej Vrabec a Čaprda Zuzana zemľanka – putrik 2

8. nov. Michal 7 mes. rod. Matej Poljak a Mária Kukučková akov bez čísla

12. nov. Pacol Lóci 42 roč. manžel Heleny Kotlárovej akov bez čísla

14. nov. Alžbeta Kolemárová 63 roč. manželka Juraja Žihlavu akov 180 /por. asistentka = baba)

20. nov. Alžbeta Krajčovičová 68 roč. manželka Pavla Juhása akov 14

26. nov. Michal 2 roč. rod. Michal Varga a Helena Sabová akov bez čísla

6 dec. Zuzana 4 roč. rod. Juraj Kmeť a Zuzana Kíveská akov 220

9. dec. Zuzana Boborová vdova po Jánovi Bogárovi zemľanka – putrik 6

10. dec. Mária 2 roč. rod. Michal Kriška a Anna Galová akov 100

11. dec. Alžbeta Kováčová vdova po Matejovi Hajduovi akov bez čísla

12.dec. Matej Čirjak 51 roč. manžel Helena Matajsová akov 211

20. dec. Zuzana 2 týž. rod. Pavol Duska a Zuzana Kutejová akov 183

22. dec. Michal 1 roč. rod. Ondrej Tósecky a Alžbeta Tušková akov 129

1857

3. jan. Katarína Orságová 64 roč. manželka Jána Ištvána  akov bez čísla

5. jan. Judita 19 roč. rod. Ondrej Krška a Judita Vargová akov bez čísla

16. jan. Alžbeta 2.5 mes. rd. Michal Husár a Kristína  … akov 110

19. jan. Žofia Vašašová 41 roč. manželka Pavla Antala akov 78

 6. feb. Martin Garaj 32 roč. manželka Anna Skalnická akov 160

14. feb. Michal 3 roč. rod. Michal Bukovický a Alžbeta Širiňová a akov bez čísla

18. feb. Michal Lóci 55 roč. manželka Mária Poljaková  nový akov

15. mar. Mária 5 roč. rod. Adam  Sála a Mária Mogaiová  akov nez čísla

26. mar. Zuzana 3 týž. rod. Ján Antal a Zuzana Budinecová akov  bez udania čísla

18. máj Pavol Rapčan 20 roč. rod. Pavol rapčana Zuzana Velkovičová akov bez označenia

29. máj Judita 2 roč. rod. Adam Krajčovič a Judita Petrovičová zemľanka – putrik 8

4. júl Martin 1 roč. rod. Martin Hajduk a Mária Rimovská akov 158

7. aug. Pavol 3 roč. rod. Juraj Klement a Mária Budínska akov 501- chybný zápis

1857

28.sep. Juliana 1 roč. rod. Daniel Tomka a Juliana Kováčová akov bez čísla

30.sep. Michal Husárik 69 roč. vdovec po Dorote Kišovej akov 214

30. sep. Ján 2 roč. rod. Ján Husárik a Eva Horvátová akov 214

22 dec. Zuzana 1 roč. rod. Ondrej Klement a Mária Kutejová akov 644 chybný zápis

1858

13. jan. Michal Drjeň 58 roč. manžel Zuzany Hroncovej starý akov 742 chybný zápis

26. feb. Juraj 1 roč. rod. Juraj Baláž a Anna Urbanová  akov 125

21. apr. Martin polroč. Rod. Juraj Klement a Anna Sántoóvá akov 172

4. sept. Mária Benková manželka Mateja Gemeriho  akov bez čísla

 V nasledujúcich rokoch sa už v matrike neobjavujú zápisy o úmrtí v akovoch.  

Sobáše v akovoch:

     Od roku 1853 sa začínajú písať aj sobáše mladých z akovov.

Rok 1853

25. jan. Pavol Rozkoš akov č. 15 a Žofia Kiselová akov č. 153

10. apr. Ondrej Fiam akovč. 162 a Mária Marková akovč. 5

2. aug. Michal Puškel  akov č. 54 a Mária Jančíková akov č. 194

24. júl Juraj Pavlík akov č. 231 a Dorota Hudecová akov č. 219

30. dec. Ján Trebe…. akov č. 4 a Zuzana Tosecká akovč. 161

Rok 1854

17. júl Michal Kováč akov č. 171 a Mária Šoltísová   …..

13. nov. Ján Ihnátik putri č. 8 a Zuzana Židová   …..

20. nov. Matej Oravec akov č. 145 a Judita Ištvánová …..

29. nov. Juraj Duska akov č. 103 a Anna Vargová …..

Rok 1856

8. jan. Pavol Očovski akov č. 28 a Helena Ďuríková  akov č. 22

22. apr. Ondrej Trnka akov č. 36 a Katarína Múková   Lest z Oravy

2. sep. Michal Jeleník akov č. 21 a Judita Ihnátiková   ….

27. okt.Pavol Karkuš akov č. 130 a Alžbeta Antalová  628

13. nov. Juraj Baláž akov č. 130 a Mária Urbanvá 601

Rok 1857

12. Máj Pavol Antal akov č. 78 a Helena Kotlárová akov bez čísla

      Sobáše z akovov boli zriedkavé. Sociálna diferencia sa tu výrazne prejavila.  Ak niekto uzatváral manželstvo tak len na svojom sociálnom statuse. Tu naozaj ľudové  porekadlá majú svoje miesto: Rovný rovného si hľadá. Vrana k varne sadá.

      Je viac ako pravdepodobné, že v akovoch sa usalašili len rodiny, ktoré už v manželskom zväzku prichádzali na Komlóš. Takýmto rodinám sa v akovoch deti rodili aj umierali. Dôkazom toho je  menoslov narodených a umretých detí resp. dospelých, ktorí v týchto podmienkach naozaj pre nevyhovujúce, neľudské  podmienky museli žiť.

Všimnime si že komlóšske slovenské meno je Pavol a nikde nie “Pavel”.

Prispejte do fajauky 4/5021

Milí krajania,

pripravujeme pre vás vianočné číslo Fajauky 4/2021. Vaše príspevky môžete zasielať do ktorejkoľvek rubriky – Spomienky, Mladý krajan, Najmenší krajan, Téma, Z tvorby našich krajanov, Zo života iných spolkov, Tradície a zvyky, Tradičné recepty
Vyberte si tú, ktorá vám je srdcu najbližšia a pošlite váš príspevok do konca novembra.
Tí, ktorí nemajú prístup k počítaču, môžu svojej príspevky napísať rukou, radi ich prepíšeme.

Prajem vám pekný deň

Katka


Ing. Katarína Koňariková, PhD.Predsedníčka Spolku Slovákov z BulharskaRadničné námestie 9, 821 05 Bratislavaweb: www.ssb.skFacebook: Spolok Slovákov z Bulharskatel.č.: +421 907 772 130

Na Komlóši si pripomenuli 275 výročie vzniku

V dňoch 20.-21.augusta 2021 si Komlóšania pripomenuli 275 rokov od osídlenia svojho mesta. Oslavy boli spojené s bohato pripraveným programom. V priebehu dvoch dní sa uskutočnili slávnostné bohoslužby, Komlóšske hody, prezentácia remesiel, koncerty, slovenská gastronómia s kultúrnymi vystúpeniami. Súčasťou pestrého programu bola prezentácia publikácie “Matrika Slovenského Komlóša” z dielne Občianského združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov.
Slávnostných dní sa zúčastnila aj delegácia partnerského mesta Galanta v čele s primátorom  mesta Petrom Paškom. Za náš Spolok Slovákov z Maďarska sa zúčastnili členovia výboru Ing.Michal Hronec, RNDr.Eva Kmeťová a Ing. Renata Gombárová.

Naša priateľka Marianna Melegová poslala niekoľko fotografií z osláv 275 výročia založenia Slovenského Komlóša.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 239908929_4528160237228548_431104805425012715_n-2-1024x758.jpg
01 Členovia výboru spolku pri kladení vencov k pamätníku osídlenia Slovenského Komlóša
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 240388950_4528159257228646_5067147239500567103_n-2-1024x768.jpg
02 Delegácia mesta Galanta pri kladení vencov
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 240123412_4528236753887563_150412816887612577_n-1-4-1024x759.jpg
03 Primátor Tótkomlóša Zoltán Zsura/v pravo/,Zuzana Lauková a Zoltán Horváth
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 240158488_4528236153887623_2064231044339510199_n-1-2-1024x752.jpg
04 Pri podpise zmluvy medzi partnerskými mestami Tótkomlóš a Galanta
05 Pri podpise zmluvy s part. mestom Jelšava /MVDr Milan Kolesár/
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 240249801_4528323007212271_5121921313134411066_n-2-1024x768.jpg
06 Stľp partnerstva medzi mestami
07 Členovia delegácií z partnerských miest

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 240255495_4528560187188553_683773433037305041_n-1024x768.jpg
08 Koncert dychovej hudby v evanjelickom kostole
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 240229499_4528561843855054_5568227059274065992_n-2-1024x768.jpg
09 Koncert
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 240193957_4528113143899924_5102509071389798654_n-1024x683.jpg
10 Z prezentácie publikácie “Matrika Slovenského Komlóša”
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 240349243_4528113007233271_1720573254610736997_n-1-2-1024x683.jpg
11 Z prezentácie publikácie “Matrika Slovenského Komlóša”

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 239908918_4528522160525689_4290119912537955731_n-3-1024x753.jpg
12 Z kultúrnych vystúpení
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 240113530_4528521013859137_5860585276008752159_n-2-1024x755.jpg
13 Z kultúrnych vystúpení
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 240524758_4528525507192021_7684242293105251977_n-1024x766.jpg
14 Z kultúrnych vystúpení
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je IMG_2679-1024x683.jpg
15 Občerstvenie

Aktivity Spolku za 20 rokov činnosti

MÍLNIKY ČASU taký má názov naša kniha, vydaná k 20. výročiu vzniku Spolku Slovákov z Maďarsku. Prezentácie publikácie, bola dňa 22. septembra 2018, v deň slávnostného stretnutia členov spolku, ich rodinných príslušníkov, pozvaných hostí a verejnosti v priestore Kultúrneho strediska v Galante. Niekoľko výtlačkov publikácie je ešte k dispozícii u predsedníčky spolku.

Z archívu Spolku Slovákov z Maďarska

December 1998 – zájazd miešaného spevokolu „Zora“, spojený s účinkovaním v Békešskej Čabe, Slovenskom Komlóši a Pitvaroši, zájazd organizovala predsedníčka Spolku Slovákov z Maďarska (ďalej SSM) Anna Piláriková.

28. – 29. februára 1999 – Slovenský ples Slovenskej národnostnej samosprávy v Slovenskom Komlóši, za účasti primátora Mesta Galanta Ing. Záreckého, riaditeľa MsKS Mgr. Jána Koleka a manželov Pilárikovcov.

5. júna 1999 – poetický večer za prítomnosti primátorov Mesta Galanta Ing. Záreckého a Slovenského Komlóša Pavla Juhásza, s komlóšskymi básnikmi Jurajom Antalom Dolnozemským a Michalom Divičanom. Prišiel aj zájazd rodákov zo Slovenského Komlóša žijúcich v Budapešti, ktorí okrem poetického večera absolvovali aj prehliadku Galanty a renesančného kaštieľa. Na poetickom stretnutí bol prítomný aj spisovateľ Peter Andruška zo Šale.

júl 1999 – poznávací tematický zájazd Komlóšanov po Slovensku s jednodňovou zástavkou v Galante. Program zabezpečil SSM – prehliadka mesta, renesančný kaštieľ, Kaskády, večerné posedenie v Dome Matice slovenskej. SSM zabezpečil pre účastníkov aj ubytovanie.

2. októbra 1999 – stretnutie spolkov Slovákov pôsobiacich na Slovensku  s cieľom koordinovania spoločných akcií. Zasadanie sa z iniciatívy Slovákov z Bulharska konalo na MS v Bratislave.

11. októbra 1999 – spoločné zasadnutie spolkov v Dome MS v Galante. Téma – pripomienkovanie stanov pripravovaného Združenia dolnozemských Slovákov, pôsobiaceho na Slovensku, prípravy II. reprezentačného plesu a príprava seminára „Aktuálne problémy postavenia Slovákov v Juhoslávii, Maďarsku a Rumunsku“.

29.októbra 1999 – seminár „Aktuálne problémy postavenia Slovákov v Juhoslávii, Maďarsku a Rumunsku“ v Dome MS v Galante za účasti zástupcov všetkých spolkov a širokej verejnosti.

2. decembra 1999 – účasť predsedníčky SSM A. Pilárikovej a Š. Majora na habilitačnej prednáške PhDr. Magdalény Paríkovej CSc, na FFUK v Bratislave s témou: „Integrácia presídlencov z Maďarska“.

12. decembra 1999 – prezentácia knihy a výstava v priestoroch Domu MS v Galante „Tam zložili svoje kosti“ – autor Doc. PhDr. Ján Botík CSc. – člen Spolku Slovákov z Bulharska. Výstava bola zameraná na kultúrno-historické hodnoty náhrobných pomníkov zahraničných Slovákov v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Bulharsku, Argentíne, USA a Kanade.
V tento deň sa uskutočnila aj členská schôdza SSM, spojená s vianočným posolstvom v MsKS Galanta. V programe vystúpili: spevácky miešaný zbor „Zora“, folklórny súbor „Prvosienka“ zo Šamorína,  detský spevácky zbor „Severáčik“ zo ZŠ G. Dusíka z Galanty.

18. decembra 1999 – uskutočnil sa v Slovenskom Komlóši v Maďarsku „Deň menšín“, zúčastnili sa manželia Pilárikovci a Štefan Major. Okrem slávnostných prejavov boli odovzdané vyznamenania „Za Komlóšskych Slovákov“, v kultúrnom programe vystúpil detský folklórny súbor „Harmónia“. Na záver bola odohraná divadelná hra Július Barč-Ivan „Matka“, v podaní ochotníckeho divadelného súboru Slovákov z Nadlaku z Rumunska.

V roku 2000 sme sa okrem II. reprezentačného plesu, zúčastnili na viacerých podujatiach Domu zahraničných slovákov (DZS), ako aj Valných zhromaždení spolkov Slovákov z Bulharska a Juhoslávie.

Samostatne sme uskutočnili nasledovné podujatia:

12. júna 2000 – promenádny koncert – spoločné vystúpenie troch detských folklórnych súborov na voľnom priestranstve pred MsKS Galanta. Účinkovali: detský FS „Harmónia“, zo Slovenského Komlóša, „Žitko“ zo ZŠ SNP Galanta a „Zvonček“ zo Sládkovičova.

19. – 21. augusta 2000 – SSM uskutočnil trojdňový zájazd do Maďarska po trase Budapešť – Slovenský Komlóš – Békešskej Čaba. Súčasťou zájazdu bola aj vybraná časť dievčat z DFS Zvonček zo Sládkovičova. Program bol veľmi bohatý. Prvý deň sme začali na slovenskom gymnáziu v Budapešti, kde nás očakávali predstavitelia Budapeštianskej slovenskej samosprávy Zuzanna Hollósyová a Gregor Papuček. Po vrelom privítaní a občerstvení sme absolvovali prehliadku Budapešti a večer sme sa stretli s členmi Klubu Komlóšanov žijúcich v Budapešti. Na druhý deň sme pokračovali v ceste  na Slovenský Komlóš, kde nás na Mestskom úrade privítal primátor Pavol Juhász a predseda Miestnej slovenskej samosprávy MUDr. Michal Antal. O občerstvenie sa postaral miestny podnikateľ Ondrej Matajsz (medzi nami „Bandžo“), ktorý nás v súčinnosti s predstaviteľmi mesta zahŕňal svojou slovenskou pohostinnosťou.  Z mestského úradu sme spoločne odišli k pamätníku, buste Pavla Valaského, osvietenca, literárneho a cirkevného historika, evanjelického kňaza, ktorý pôsobil na Slovenskom Komlóši v rokoch 1769 – 1780. Busta bola odhalená pri 250. výročí založenia Slovenského Komlóša na námestí, ktoré je po ňom pomenované. Nasledovala návšteva kúpaliska. Byť na Komlóši a nevykúpať sa v úžasnej liečivej vode by bolo naozaj hriechom. Časť účastníkov – Pitvarošanov – počúvajúc svoje srdiečko sa vybrali na Pitvaroš, na stretnutie s predsedníčkou Slovenskej samosprávy v Pitvaroši Annou Lehockou. Boli to pekné chvíle spomínania na rodiny, udalosti, kto mal ešte nejaké rodinné žijúce väzby, nemohol sa im vyhnúť. V Békešskej Čabe nás už pred Domom slovenskej kultúry očakávala riaditeľka Anna Ištvánová a Helena Somogyová, poslankyňa s kompetenciami v práci s menšinami. Po krátkom osviežení sme navštívili Národopisný dom, plný svedectiev o šikovnosti Slovákov a obidva evanjelické kostoly, ktoré postavili slovenské ruky, ale žiaľ v slovenskom jazyku sa bohoslužby konajú veľmi zriedkavo. Pri všetkých zvítaniach – v Budapešti, Slovenskom Komlóši a Békešskej Čabe vystupovali naše krojované dievčatá z DFS „Zvonček“ a zakaždým zaspievali aj pieseň „Daj Boh šťastia tejto zemi“. Dnes už vieme, že táto pieseň sa stala hymnou Slovákov v Maďarsku. Po ceste domov, prechádzajúc ďalším slovenským mestečkom Sarvaš, sme vzdali úctu položením venčeka našim velikánom M. R. Štefánikovi a Samuelovi Tešedíkovi.

20. októbra 2000 – Valné zhromaždenie SSM v DMS v Galante, spojené s kultúrnym programom a spoločenským posedením, za účasti predsedu MS Ing. Jozefa Markuša, Dr. Petra  Mulíka tajomníka MS,  Dr. Svätoslava Matheho zástupcu šéfredaktora Slovenských národných novín, zástupcov všetkých spolkov. Na tomto VZ SSM bolo odsúhlasené, aby sa Spolok Slovákov z Maďarska stal kolektívnym členom Matice slovenskej a aby sa dôsledne zúčastňoval na plnení národno – uvedomovacom a buditeľskom procese. Účastníci VZ na záver vydali vyhlásenie proti stupňujúcim sa požiadavkám Strany maďarskej koalície.

20. január 2001 – III. reprezentačný ples dolnozemských Slovákov v MsKS v Galante organizovaný SSM.

3. februára 2001 – populárny fašiangový ples Budapeštianskej slovenskej samosprávy v ministerskom zariadení DUNA PALOTA. Spolok zastupovali manželia Pilárikovci a Csibovci. Náš spolok zabezpečil do programu speváka Petra Fahna a hudobnú skupinu Ota Lencsésa. Hosťujúcimi spevákmi boli Lýdia Volejníčková a Jozef Ivaška z Rakúska. Účastníci plesu sa zhodli v tom, že Peter Fahn urobil so svojou hudobnou skupinou takú náladu, akú Duna Palota ešte nezažila. Personál to iba potvrdil.

16. júna 2001 – slávnostné podujatie pod názvom „Výročie návratov“ – oslavy 54. výročia návratu Slovákov v Gemerskej Panici – presídlenci z regiónu Gyöngyös v Maďarsku, za SSM sa zúčastnili manželia Pilárikovci a Štefan Major s partnerkou. Súčasťou spomienkovej slávnosti bolo odhalenie pamätnej tabule, ako spomienka na príchod Slovákov z Maďarska.

17. – 20. augusta 2001 – „Komlóšske dni“ – prvé svetové stretnutie Komlóšanov, s prítomnosťou delegácií z partnerských miest Zvolen, Jelšava, Neukirchen z Nemecka, Galanta, Nové Zámky a obce Bereck z Rumunska. Na stretnutie prišli komlóšski rodáci nielen z Maďarska, ale celej Európy a zo sveta. Súčasťou sviatočných dní bolo odhalenie sochy Sv. Štefana za prítomnosti ministerky spravodlivosti Maďarska Ibolyi Dávidovej a Daniela Lipšica, vedúceho úradu Ministerstva spravodlivosti SR, ktorý zastupoval nemocného ministra spravodlivosti Jána Čarnogurského. Prehliadka mesta sa konala na kočoch, návštevy sálašského múzea, výstavy  „História mlynárstva“ v bývalom Pipíšovom mlyne, slovenského národopisného domu a iných zaujímavých pamätihodností. Nasledovala ochutnávka tradičných komlóšskych slovenských jedál a kultúrny program v parku Erzsébet, kde okrem detského folklórneho súboru zo slovenskej školy – Harmónia a Komlóš sa odprezentovali aj spevácka skupina „Rozmarím“ a Peter Fahn. Večer patril dobrému jedlu a zábave pri hudobnej skupine Ota Lencsésa s Petrom Fahnom až do skorého rána. Nedeľné ráno patrilo evanjelickým bohoslužbám v slovenskom jazyku, ktoré slúžil pán farár Poliak s komlóšskymi koreňmi. V sprievodných podujatiach bol premietnutý film komlóšana Pavla Závadu „Jadvigin vankúšik“, ktorý si mohli záujemcovia pozrieť pri kúpaní na kúpalisku RÓZSA FÜRDÖ. Na kúpalisku prebiehali  ďalšie podujatia, ako plavecké preteky, program lukostrelcov, remeselnícke trhy, medzinárodná súťaž v stolnom tenise, koncert skupiny Bikiny, výstava komlóšskych výtvarníkov, výstava holubov, módna shov, bábkové divadlo pre deti a pod.  Záver „Komlóšskych dní“ tvoril ohňostroj.

22. októbra 2001 – z iniciatívy SSM sa uskutočnilo stretnutie bývalých študentov, ktorí v rokoch 1945 – 46 prišli za vzdelaním zo slovenských rodín žijúcich v Maďarsku, ako predvoj návratu Slovákov z Dolnej zeme na Slovensko. V priestoroch Domu MS tak prebiehalo dojemné stretnutie sedemdesiatnikov, ktorí sa (mnohí) nestretli od študentských rokov v Štubnianskych Tepliciach (dnes Turčianske Teplice) a v Banskej Štiavnici.

26. októbra 2001 – štvrté stretnutie SSM v Dome MS, spojené s otvorením výstavy prác naivných maliarok Heleny Hrabovskej-Čerejšovej (Čorváš) a Anny Dénesovej (Slov. Komlóš) a vystúpením spisovateľa a podpredsedu Budapeštianskej slovenskej samosprávy Gregora Papučeka. Pri spoločenskom posedení účinkovali DFS Zvonček zo Sládkovičova, spevácka skupina žien z Tešedíkova a Diakoviec. Svojim spevom prispel aj Peter Fahn. Prítomní sa potešili vydaniu „Ročenky SSM“ a videokazete „Komlóšska svadba“.

15. decembra 2001 – „Slovenské Vianoce v Budapešti“ pri príležitosti  „Dňa Slovákov“ v Duna Palote. V oficiálnej časti vystúpila predsedníčka Budapeštianskej slovenskej samosprávy Zuzka Hóllosyová, rodáčka z Pitvaroša. V programe potešili spevácky zbor Ozvena a DFS Zornička zo Zvolena. Za SSM sa zúčastnili manželia Pilárikovci.

9. februára 2002 – IV. reprezentačný ples dolnozemských Slovákov v MsKS v Galante.

13. apríla 2002 – spomienkové stretnutie k príchodu prvého transportu Slovákov z Maďarska do vlasti predkov na ŽS v Seredi.

2. – 4. júla 2002 – stála konferencia „Slovenská republika a zahraniční Slováci 2002“. Organizátorom bol Úrad vlády SR – Generálny sekretariát pre zahraničných Slovákov, v kongresovom centre NR SR v Bratislave. Účasť predsedníčka SSM Dr. Piláriková.

27. júla 2002 – XXXVI. národnostné stretnutie v Sudiciach v Novohradskej župe. Celoštátny festival slovenských súborov a sólistov, na pozvanie Celoštátnej slov. samosprávy v Maďarsku sa zúčastnili manželia Pilárikovci.

15. – 16. augusta 2002 – pobyt bratov Matajszovcov-Bandža, mecenáša Slovákov na Slovenskom Komlóši a Jožka s manželkou na Slovensku. Po ceste ich sprevádzali a program zabezpečovali manželia Pilárikovci. Pozreli si Galantu, Kremnické Bane (stred Európy), Martin (cintorín – národný pamätník) Skanzen Jahodnícke Háje, Gaderskú dolinu.

24. – 26. august 2002 – zájazd členov SSM do Maďarska po trase: Tárdoš, Tótkomlóš, Pitvaroš, Čanádalbert, Békešská Čaba, Sarvaš. Dojímavé bolo prijatie na Tardoši, z ktorého sa niekoľko desiatok rodín vysťahovalo v roku 1947 do Nových Zámkov a okolia (Tvrdošoviec), unikátom Tárdoša je ťažba červeného mramoru. Tematickou osou tohto zájazdu bolo inštalovanie a vysviacka pamätnej tabule k 55. výročiu presídlenia Slovákov do bývalého Československa. Pamätnú tabuľu práve z Tardošského mramoru, ktorú dostal SSM do daru od Tardošanov vybavila Katka Fučíková, členka výboru SSM pôvodom z Tardoša. Tabuľa je umiestnená v evanjelickom kostole  a.v. v Slovenskom Komlóši. Slovo božie a kázeň pri príležitosti inštalácie, v slovenskom jazyku mala pani farárka Alžbeta Nobiková zo Sarvaša a miestny farár Balogh v maďarskom jazyku. Tabuľu aj s textom sponzorsky zhotovil v Košútoch pán Kvetoslav Danko.Na Komlóši sme sa stretli s mimoriadnou pozornosťou najmä u primátora Pavla Juhásza a pána Bandža Matajsza s manželkou Žofkou, slovenkou z Rumunského Nadlaku. Prezreli sme Komlóš a ďalšie okolie z „túrne“ (veža kostola), národopisnú zbierku u Juraja Antala Dolnozemského, zotrvali sme v rozhovore s Bandim Lopušnim v sálašníckom múzeu a nahrali si niektoré spomienky na diktafón. Bandi bol skutočnou chodiacou komlóšskou legendou so znalosťou zvykov na svadbách, krstoch, pohreboch a iných životných udalostiach Komlóšanov.
Časť účastníkov zájazdu išla  za volaním svojho srdca a navštívila Pitvaroš a Čanádalbert, miesta, ktoré opustili pred desaťročiami ich predkovia. Navštívili svojich blízkych. Dojímavé bolo stretnutie s Ankou Lehockou, predsedníčkou Slovenskej menšinovej samosprávy na Pitvaroši, jej mamou a Erkou Tószegiovou, ktorá vlastnila pútavú národopisnú zbierku, čarovné tkané obrusy, výšivky, keramiku a iné cennosti minulých rokov. Tradične srdečne prebiehala návšteva našich krajanov v Békešskej Čabe a Sarvaši. Milým osviežením bola návšteva sarvašského evanjelického kostola v sprievode nášho priateľa Tibora Mótyana, predsedu Slovenskej menšinovej samosprávy na Sarvaši. Prezreli sme si pamätník k presídleniu Slovákov, autorom ktorého je známy slovenský akademický sochár z Galanty Laco Sabo, s jeho menom sa v našej publikácii ešte stretneme.

25. októbra 2002 – spomienkové stretnutie pri príležitosti 55. výročia návratu Slovákov z Dolnej zeme na Slovensko, uskutočnené v Dome MS a Mestskom kultúrnom stredisku (ďalej MsKS) v Galante. V Dome MS sa uskutočnilo V. Valné zhromaždenie SSM a po vernisáži kovačiského insitného umenia sa účastníci podujatia presunuli do MsKS v Galante, kde pokračovalo stretnutie pod názvom „Spomienka s folklórom“, v rámci ktorého sa prezentovali DFS „Zvonček“ zo Sládkovičova, FS „Konopa“ z Veľkého Grobu, spevácka skupina „Červený mramor“ z Tardošu, hudobná skupina  „Svrčkovci“ zo Šalgotarianu a folklórny súbor „Komlóš“ zo Slovenského Komlóša. Program uvádzal Ján Valentík.

26. októbra 2002 – „Spomienka s folklórom“ pre veľký záujem pokračoval aj v Tešedíkove, v organizácii SSM,  Obecného úradu Tešedíkovo a Miestneho odboru MS v Tešedíkove, Diakovciach, Nedede a vo Vlčanoch. Programom sprevádzala Dr. Anna Piláriková.

7. decembra 2002 – 30. výročie súboru „Červený mramor“ v Tardoši v Maďarsku, zúčastnila sa členka výboru SSM Katka Fučíková s manželom Miškom.

14. decembra 2002 – pri príležitosti „Dňa Budapepeštianskych Slovákov organizovala Budapeštianska slovenská samospráva „Slovenské vianoce“. Slávnostný príhovor v podaní  Zuzany Hollósyovej, zapálenie adventných sviec farárka Alžbeta Nobíková. Kultúrnym vystúpením obohatili podujatie „Budapeštiansky dychový súbor“, spevácky zbor „Ozvena“ a  DFS slovenskej školy v Budapešti. Podujatie sa uskutočnilo tradične v Duna Palote a zúčastnili sa ho pozvaní manželia Pilárikovci.

25. januára 2003 – V. reprezentačný ples dolnozemských Slovákov v MsKS Galanta.

1. februára 2003 – „Slovenský fašiangový ples“ v Budapešti, účasť manželia Pilárikovci so spevákom Petrom Fahnom, Martinou Bedečovou a hudobnou skupinou „Color“ Arpáda Hrotku, účinkovanie FS „Prameň“.

23. októbra 2003 – výstava krojovaných bábik Slovákov z Maďarska pod názvom „Z našej klenotnice“, uskutočnená v spolupráci SSM, Domu MS a Zväzom Slovákov v Maďarsku, vo výstavných priestoroch DMS v Galante. Výstavu predstavila predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku pani Ruženka Egyedová-Baráneková.

3. januára 2004 – „Slovenský fašiangový ples“ v Budapešti aj za účasti hostí zo Slovenska – Claude Baláž s manželkou, zástupkyňa riaditeľa Domu zahraničných slovákov Mária – Katarína Hrkľová, predstavitelia veľvyslanectva SR v Budapešti charge d´ affairs Milan Kurucz, konzulka Yvet Hermys, riaditeľ Sloveského inštitútu v Budapešti Milan Resutík s manželkou, za SSM boli pozvaní manželia Pilárikovci. V programe účinkoval FS „Lipa“, do tanca hrala „Santovská muzika“.

12. februára 2004 – prezentácia knihy Benedeka Istvána Gábora „Komlóšska Tóra“ v galérii Brämerovej kúrie v Bratislave. Organizátormi boli Slovenské národné múzeum, Múzeum židovskej kultúry, Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku a Dom slovenskej kultúry v Békešskej Čabe za účasti viacerých členov SSM.

3. júla 2004 – Deň Slovákov v Maďarsku v Békešskej Čabe. Na základe pozvania Celoštátnej slovenskej samosprávy, zastupovala SSM členka výboru SSM Mgr. Elena Lavrincová z Nových Zámkov.

6. augusta 2004 – Slovenské národné slávnosti v Báčskom Petrovci. Na základe pozvania sa zúčastnili manželia Pilárikovci a Hlaváčovci. 85. výročie slávností obohatené množstvom  podujatí: výstavy a expozície, športové programy, slávnostné bohoslužby, ľudové veselice, koncerty vážnej hudby, divadelné predstavenia a množstvo vystúpení domácich ako aj zahraničných folklórnych súborov. To všetko v znamení hesla: „Stretajme sa, aby sme na seba nezabudli a zabudnutí sa nestratili“.

19. – 22. augusta 2004 – „V. Komlóšske dni“ a „VI. Medzinárodný festival dychových hudieb“, za účasti dychových hudieb z Čiech, Slovenska, Talianska, Ukrajiny a Maďarska. Sprievodné podujatie: výstava obrazov Zuzanny Hajkovej, komlóšanky žijúcej v Budapešti, sprievod dychových hudieb, remeselnícke trhy, gastronomická súťaž, slávnostné podpísanie zmluvy medzi partnerskými mestami Jelšava a Slovenský Komlóš. Podujatia sa zúčastnila aj delegácia Mesta Galanta a celý rad členov SSM.

10. októbra 2004 – I. ročník  „Dolnozemskej klobásiády“  v priestoroch západnej terasy Bratislavského hradu, v kaviarni „Mária Kristína“, za účasti družstiev všetkých spolkov. Podujatie s ľudovou hudbou, spevom a priliehavým slovom majstra Juraja Sarvaša.

29. októbra 2004 – Valné zhromaždenie SSM. V kultúrnej časti pozdravila podujatie skupina žien z Klubu dôchodcov v Diakovciach. Otvorená bola výstava „Veľký zločin – Kragujevac“, položené boli vence k pamätníku presídlenia a prezentácia publikácie Ing, Jána Jančovica „Z kolísky na Dolnú zem“ za účasti autora.

11. – 12. decembra 2004 – „Vianočné posolstvo“ pre Slovákov v Slovenskom Komlóši a Békešskej Čabe. Účinkujúci: spevácky zbor „Severáčik“ zo ZŠ G. Dusíka z Galanty a detského folklórneho súboru (DFS) „Važinka“ zo Šoporne. Pôsobivá dramaturgia oboch súborov, orientovaná na adventný čas a blížiace sa vianočné sviatky, mocne zapôsobila na prítomné publikum. Podujatie organizoval SSM s Mestom Galanta.

29. januára 2005 – VII. reprezentačný ples dolnozemských Slovákov v MsKS Galanta.

16. apríla 2005 – Valné zhromaždenie sesterského Spolku Slovákov z Rumunska v kaviarni „Mária Kristína“ na Bratislavskom hrade, za účasti člena výboru SSM Michala Hronca.

2. júna 2005 – oslavy „Dňa Slovákov“ v Maďarsku, v Novohradskej župe v dedine Veňarec, za účasti manželov Pilárikovcov. V kultúrnom programe vystúpili súbory a jednotlivci zo slovenských obcí z celého Maďarska, pri tradičnej gastronómii. Program bol obohatený rôznymi sprievodnými akciami k 300. výročiu znovuosídlenia obce.

3. júna 2005 – slávnostná prezentácia publikácie „Roztratení ale nestratení“ – pamätnica venovaná krajanskej nedeli (1993 – 2004) v účelovom zariadení Úradu vlády SR -hotel Bôrik. Organizátor bol Generálny sekretariát pre zahraničných Slovákov Úradu vlády SR. V kultúrnom programe vystúpila „Petrovská družina“ a ďalší umelci z Báčskéhu Petrovca. SSM zastupovali manželia Pilárikovci, Ing. Michal Hronec a Štefan Major.

20. augusta 2005 – „Deň Slovenského Komlóša“, za účasti delegácie Mesta Galanta a členov SSM. S primátorkou Slovenského Komlóša Dr. Irén Szenczi-Gyivicsanné a Slovenskou samosprávou na Komlóši prerokovali zástupcovia SSM prípravy postavenia pamätníka k 260. výročiu založenia Slovenského Komlóša. Zúčastnili sme sa aj gratulácie k 50. výročiu spolužitia Juraja Dolnozemského s manželkou.

17. – 18. septembra 2005 – 280. rokov od znovu osídlenia obce Tardoš v Maďarsku. Za SSM sa zúčastnila členka výboru SSM Katka Fučíková s manželom.

1. októbra 2005 – „XIV. župný a regionálny deň Slovákov“ v osvetovom stredisku J.G. Tajovského v Slovenskom Komlóši, za prítomnosti konzula SR Ladislava Tischlera, Etelky Rybovej podpredsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Milana Resutíka riaditeľa Slovenského inštitútu v Budapešti, hostí z partnerských miest, primátorov miest Békešskej župy. S pozdravným posolstvom vystúpila predsedníčka SSM Dr. Anna Piláriková. Okrem domácich kultúrnych telies vystúpil folklórny súbor z Čierneho Balogu. V ten istý deň bola sprístupnená aj výstava fotografií Ondreja Divičana pod názvom „Slovenský Komlóš dávno a dnes“.

14. októbra 2005 – „Kytica pre Vás“ – podujatie, ktoré organizoval SSM v spolupráci s Mestom Galanta a Domom MS.

28. apríla 2006 – VIII. reprezentačný ples dolnozemských Slovákov v MsKD v Galante.

29. apríla 2006 – „Deň mesta Slovenský Komlóš“. Slávnostné zasadnutie Mestskej samosprávy v Slovenskom Komlóši, odovzdané vyznamenanie Pro Urbe, uloženie základného kameňa pamätníka mesta na Námestí hrdinov pred evanjelickým kostolom a.v. Zakladajúcu listinu pod kameň ukladala primátorka Slovenského Komlóša Dr. Irén Szenczi-Gyivicsanné, Zuzana Lauková, predsedníčka Slovenskej menšinovej samosprávy a Dr. Anna Piláriková, predsedníčka Spolku Slovákov z Maďarska. Slávnostného aktu sa okrem množstva komlóšanov zúčastnil aj Generálny konzul SR v Békešskej Čabe Štefan Daňo, ako aj akademický sochár Ladislav Sabo z Galanty, autor pripravovaného pamätníka.  V kultúrnom programe účinkovala „Mládežnícka dychová hudba“, spevokol „Rozmarín“ a tanečný súbor „Bukovinka“ z Brezna.

1. júla 2006 – „Deň Slovákov“ v Maďarsku v Slovenskom Komlóši, ktorý organizovala Celoštátna slovenská samospráva. Súčasťou osláv bola spomienková slávnosť 260. výročia vzniku osady Komlóš, obohatená kultúrnym programom, gastronomickou a ľudovoumeleckou prezentáciou Slovákov z regiónov Maďarska. Večer sa uskutočnilo divadelné predstavenie, v podaní sarvaškého slovenského divadla s hrou Vojtecha Hollého „Kubo“.

30. júna až 2. júla 2006 –  SSM zorganizoval autobusový zájazd, na Komlóši sme boli svedkami položenia žulového podkladu pamätníka, ktorý pokladal autor pamätníka Laco Sabo s pomocníkmi z Komlóša. Návšteva Komlóša je zakaždým príležitosťou k návšteve neďalekého Pitvarošu a Nadlaku, kde sa nám vždy dostáva mimoriadneho privítania.

20. – 22. augusta 2006 – „Komlóšske dni“, zúčastnili sa manželia Pilárikovci, cesta bola v tomto prípade viac účelová, nakoľko išlo o zorganizovanie a zabezpečenie II. etapy prác na pamätníku. So zabezpečovacími ako aj samotnou realizáciou prác pomáhali domáci- Bandžo Matajsz a Miško Lehoczki. Na mestskom úrade sme odovzdali finančnú podporu zo Slovenska v sume 10 000 Sk, ktorá mala slúžiť k dokončeniu prác na pamätníku, na túto sumu prispeli:
– 1 000 Sk    Štefan Tuška , Galanta /Kolónia
– 1 000 Sk    Pavol Divičan, Matúškovo
– 3 000 Sk    rodina Jána Pilárika, Galanta
– 5 000 Sk Lekáreň Klokner, Galanta (majiteľka p. Viera Lehotská, potomok Komlóšanov)

29. septembra 2006 – slávnostné odovzdávanie budovy  Slovenskej dvojjazyčnej základnej a materskej školy v Slovenskom Komlóši. Slávnostnú reč predniesol minister školstva a kultúry Maďarska Dr. Hiller István a primátorka Slovenského Komlóša Dr. Irén Szenczi-Gyivicsanné, prítomná bola aj ministerka zahraničných vecí Maďarska Kinge Gönczová, minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš, zástupcovia Generálneho konzulátu v Békešskej Čabe a ďalší významní hostia. Za SSM sa zúčastnili manželia Pilárikovci.

13. októbra 2006 – Valné zhromaždenie SSM v DMS.

21. októbra 2006 – III. ročník „Dolnozemskej klbásiády“ v priestoroch SOU stavebného v Bratislave, akcia bola pod organizáciou Združenia dolnozemských Slovákov – združujúcom všetky spolky Slovákov zo zahraničia na Slovensku. Pre veľký záujem verejnosti sa tento ročník po prvýkrát organizoval vo väčších priestoroch. Prvú cenu za najlepšiu klobásu získali bratia Michal a Jano Hroncovci, ktorí reprezentovali náš spolok.

V priebehu roku 2006 sa SSM a jednotlivci aktívne zúčastnili pri podpore rekonštrukcie cintorínskych brán na Slovenskom Komlóši. Za SSM bol garantom Ing. Michal Hronec.

3. februára 2007 – IX. reprezentačný ples dolnozemských Slovákov v MsKS v Galante.

15. februára 2007 – prezentácia básnickej zbierky „Za väčšou skyvou“ autora Ing. Michala Hronca, podpredsedu SSM, rodáka zo Slovenského Komlóša. Prezentácia sa uskutočnila v Mestskej knižnici v Bratislave, za účasti členov všetkých spolkov, zbierka bola venovaná 260. výročiu osídlenia Slovenského Komlóša.

14. apríla 2007 – 60. výročie návratu, stretnutie na ŽS v Seredi, stretnutie konané pravidelne každý piaty rok k okrúhlemu výročiu návratu Slovákov do vlasti svojich predkov.

28. apríla 2007 – „Deň mesta Slovenský Komlóš“- program k 260. výročiu osídlenia. Podujatie sa začalo ekunumickými bohoslužbami v evanjelickom a.v. kostole a pokračovalo slávnostným odhalením pamätníka k presídleniu. Podujatie sa konalo pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča, prítomný bol veľvyslanec SR v Maďarsku Juraj Migaš, zástupca Generálneho konzula v Békešskej Čabe, zástupca Békešskej župy pre ľudské práva a konfesie samosprávy Peter Tolnagi, autor pamätníka Ladislav Sabo s manželkou, delegácie z partnerských miest Galanty a Jelšavy, obyvatelia Komlóša a okolitých obcí. Pamätník spoločne odhaľovali: veľvyslanec Juraj Migaš, primátor Slovenského Komlóša József Stako, primátor Jelšavy Milan Kolesár, za Spolok Slovákov z Maďarska Anna Piláriková, za Slovenskú menšinovú samosprávu Zuzana Lauková a sochár autor Ladislav Sabo.

5. mája 2007 – spomienková slávnosť pri príležitosti 60. výročia presídlenia, konaná MO MS v Sládkovičove. Stretnutie obyvateľov Sládkovičova a okolitých obcí presídlených z Pitvaroša, prítomní boli aj mnohí členovia SSM. Stretnutie naplnené programom – tancami, spevom, osadením pamätnej tabule na evanjelickom a.v. kostole a bohoslužbami.

12. mája 2007 – podobné podujatie ako v Sládkovičove sa konalo vo Veľkých Úľanoch organizované MO MS, spojené s odhalením pamätnej tabule, kultúrnym programom a spoločenským posedením Pitvarošanov.

16. mája 2007 – „Odkaz predkom“, seminár k 100. výročiu od kovačického procesu a výročia Dr. Janka Bulíka vo vojvodinskej Kovačici. SSM zastupoval podpredseda Ing. Michal Hronec.

22. – 24. júna 2007 – „Festival speváckych zborov Sándora Erkela“ v Békešskej Čabe. Zúčastnil sa ho miešaný spevácky zbor „Zora“ z Galanty. Účasť spevokolu za SSM sprostredkovala predsedníčka Anna Piláriková.

25. júna 2007 – vernisáž výstavy „Kovačica na Slovensku“ v prezidentskom paláci v Bratislave, pod záštitou prezidenta Ivana Gašparoviča. Pôsobivé podujatie s kultúrnym programom vojvodinských Slovákov, s ich gastronomickými špecialitami pri spoločenskom posedení aj za prítomnosti viacerých členov SSM.

30. júna 2007 – MO MS v Horných Salibách inštalovala k 60. výročiu presídlenia pamätnú tabuľu, podujatie spojené s kultúrou a spoločenským posedením. 

19. – 21. augusta 2007 – „Dni Slovenského Komlóša“ za účasti mnohých občanov z Galanty a okolia. Bohatá gastronómia vyvrcholila v súťaži vo varení guľáša. Galantu reprezentovali poslanci Mesta Galanta PaedDr. Anna Piláriková s manželom, PaedDr. Peter Černý a Fridrich Psota. Družstvo z Galanty získalo 2. miesto, ale boli sme prví, komu sa vyprázdnil kotlík.

15. septembra 2007 – „60. výročie presídlenia“. Osadenie pamätnej tabule na Dome smútku v Matúškove v cintoríne, s pokračovaním osláv v kultúrnom dome s bohatým programom, udeľovaním pamätných listov pri spoločenskom posedení. Podujatie pripravil MO MS v Matúškove.

22. septembra 2007 – „Úcta k predkom“ pri príležitosti 60. výročia presídlenia organizoval MO MS v Tešedíkove v spolupráci s Domom MS a SSM, pod záštitou podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča, ktorý vystúpil s príhovorom. Podujatia sa zúčastnil aj predseda MS Jozef Markuš a tajomník MS Alexander Mulík. Po položení vencov boli ekumenické pozdravy zástupcov evanjelickej a.v. a katolíckej cirkvi a poklona miestnym národovcom na miestnom cintoríne v Tešedíkove.

25. septembra 2007 – „60. výročie presídlenia a založenia evanjelického a.v. cirkevného zboru v Senci“ a 55. výročie posvätenia evanjelického a.v. kostola v Senci, za účasti viacerých členov SSM a Pitvarošanov z celého okolia. Za SSM s pozdravom vystúpila predsedníčka SSM Anna Piláriková.

9. októbra 2007 – stretnutie krajanov k 60. výročiu presídlenia v Dome MS Galanta konané v spolupráci s Domom MS. Súčasťou bolo výročné rokovanie SSM. V rámci podujatia bola aj prezentácia zbierky autora a nášho člena Ing. Michala Hronca „Za väčšou skyvou“ a premiéra najnovšej knihy Jána Jančovica „Navrátilci“, za účasti obidvoch autorov. Vo výstavnej sieni prebiehala vernisáž insitných maliarov z Kovačice a Padiny. Účastníci podujatia položili vence k pamätníku presídlenia pred Domom MS v Galante, zaspievali si pritom hymnickú pieseň „Kto za pravdu horí“.

10. októbra 2007 – „Spomienková slávnosť k 60. výročiu návratu Slovákov z Maďarska“ v Nových zámkoch s odhalením pamätnej tabule na hoteli Grand a budove MO MS s pokračovaním kultúrneho programu, za účasti predsedu MS Jozefa Markuša a spisovateľa Jána Jančovica. SSM zastupovali Elenka Laurincová a Katka Fučíková s manželom.

25. – 26. októbra 2007 – Úrad vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí organizoval v účelovom zariadení vlády v hoteli Bôrik konferenciu „Kultúrne dedičstvo Slovákov žijúcich v zahraničí a databáza informácií o tejto problematike“. Za SSM sa zúčastnila Anna Piláriková, Michal Hronec a Štefan Major. Vystúpenie celého radu zástupcov z archívov, múzeí, Slovenskej národnej knižnice, Ústavu etnológie a hostí zo zahraničia  – USA, Kanady, Švajčiarska, Srbska, Chorvátska, Maďarska, Českej republiky, Poľska, Rumunska, Francúzska a Anglicka.

15. novembra 2007 – Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí usporiadal prezentáciu literárnej tvorby Gregora Papučeka, básnika a spisovateľa z Maďarska, pod názvom „Pilišské ozveny“. Bolo to aj za účasti členov SSM.

1. decembra 2007 – prezentácia publikácie  „Pitvaroš a Pitvarošania“ organizoval MO MS v Sládkovičove, za účasti kolektívu autorov, medzi nimi aj členovia SSM RNDr. Štefan Maglocký s dcérou Soňou a Anna Kakvicová. K vydaniu publikácie prispel finančne aj SSM.

7. decembra 2007 – „Deň menšín v Slovenskom Komlóši“. Na pozvanie Slovenskej samosprávy sa podujatia zúčastnili manželia Pilárikovci. Pri tejto príležitosti bolo predsedníčke SSM udelené vyznamenanie „Za komlóšskych Slovákov“ aj s finančnou odmenou, ktorú predsedníčka SSM hneď darovala organizátorom na podporu ich ďalšej činnosti. V kultúrnom programe vystúpil FS „Komlóš“ a rómsky tanečníci. Záver patril slávnemu tancu komlóšsky MARŠ. Dychový orchester pod vedením Jána Krčmériho oslovil a vyprovokoval k tancu všetky generácie.

2. februára 2008 – X. jubilejný reprezentačný ples dolnozemských Slovákov v MsKS Galanta.

15. marca 2008 – navždy nás opustil náš oddaný priateľ, člen výboru SSM, rodák z Pitvaroša RNDr. Štefan Maglocký. Stalo sa tak po ťažkej chorobe. Jeho odchod znamenal pre náš spolok veľkú stratu.

9. – 10. mája 2008 – divadelné predstavenie ochotníckeho divadla zo Slovenského Komlóša s hrou „Pacientka“, v podaní seniorov. Divadelná hra sa odohrala v Dome MS v priestoroch „Domoviny“, ktorá vo svojich skromných priestoroch pojala 180 návštevníkov! Divadelný kolektív pracuje ako divadelná skupina Organizácie komlóšskych Slovákov. Po predstavení a spoločenskom posedení sa naši krajania ubytovali na hornosalibskom termálnom kúpalisku v penzióne „Komlóš“. Na druhý deň sme pre nich zorganizovali prehliadku mesta Galanta, prehliadku renesančného kaštieľa a kúpanie v Galandii.

24. mája 2008 – Stretnutie dolnozemských Slovákov na Komlóši a „6. ročník súťaže v ochutnávke komlóšskych klobás“. V kultúrnom programe účinkoval aj Peter Fahn, podujatia sa zúčastnili manželia Pilárikovci.

29. mája 2008 – divadelné predstavenie „Kniha o cintoríne“ autorky Kapitánovej, organizované SSM a Domom MS v priestoroch Domu MS.

19. – 20. augusta 2008 – „VIII.  Komlóšske dni“ a „IX. Gastronomické dni komlóšskych Slovákov“.  19. augusta bol odhalený pamätník „Došli sme“, postavený na pamiatku predkov na nádvorí domu na Lutherovej ulici č.12. Súčasťou spomienkového stretnutia boli slávnostné bohoslužby v baptistickej modlitebni. Komlóšskych dní sa zúčastnili viacerí členovia SSM, ďalší občania zo Slovenska, ako aj mnoho obyvateľov Komlóša.  Súčasťou boli aj delegácie partnerských miest z Galanty, Jelšavy a Nadlaku.

14. októbra 2008 – v poobedňajších hodinách bola v Dome MS otvorená výstava pod názvom „Srdcom vyšité“, organizovaná v spolupráci SSM s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Dom MS. Vystavoval krúžok ručných prác „Rozmarín“ z Békešskej Čaby. Výstavu otvorila riaditeľka Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe Anna Ištvánová.  Druhá časť programu prebiehala v MsKS Galanta slávnostným galaprogramom pri príležitosti 10. výročia SSM pod názvom „Žijeme pod jedným slnkom“. V programe účinkovali: herečka Eva Kristínová, FS „Krajan“ z Vojvodiny/Srbsko, citarová skupina „Boleráz“ z Békéšskej Čaby, folklórny súbor „Komlóš“ zo Slovenského Komlóša a FS „Lipa“ z Bratislavy. Programom sprevádzal Peter Kolek ml.  Súčasťou programu bolo odovzdanie ocenení. Komlóšsky básnik  Juraj Antal Dolnozemský bol ocenený pri príležitosti svojho životného jubilea medailou Matice slovenskej. Básnik k 10. výročiu venoval Spolku báseň „Pozdrav z juhu“.
Záver tvorilo spoločenské posedenie s občerstvením, podujatie finančne podporili: Mesto Galanta, Trnavský samosprávny kraj a Nadácia MS. Podujatie tvorilo oficiálny záver  „Dní zahraničných Slovákov“.

15. novembra 2008 – V. ročník dolnozemskej klobásiády v priestoroch závodnej jedálne Slovnaft-Vlčie hrdlo. Pre veľký záujem návštevníkov uvedeného podujatia bolo nutné súťaž premiestniť do väčších nových priestorov. Súťaže sa zúčastnili všetky spolky.

7. februára 2009 – XI. reprezentačný ples dolnozemských Slovákov v MsKS Galanta.

12. februára 2009 – prezentácia kníh o Slovákoch v Maďarsku: „Pitvaroš a Pitvarošania“, „Život a kultúra Slovákov v Budapešti v období dualizmu“ (1867-1918) a „Slováci v južnej časti Dolnej zeme“, v Klube slovenských spisovateľov v Bratislave. Organizátorom bol Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. Zúčastnili sa viacerí členovia SSM.

23. apríla 2009 – oslava znovu osídlenia mesta Slovenský Komlóš a 60. výročie založenia Slovenskej základnej školy v Slovenskom Komlóši. Súčasťou slávnosti, okrem kultúrneho programu bola aj súťaž v ochutnávke suchej komlóšskej klobásy. Zúčastnili sa členovia SSM a krajania zo Slovenska.

1. júla 2009 – obnova 10. ročnej zmluvy partnerských miest Galanta – Tótkomlóš na MsÚ v Galante, za účasti aktivistky a sprostredkovateľky – predsedníčky SSM Anny Pilárikovej.

4. – 6. júla 2009 – tematický zájazd členov SSM na Dolnú zem, s účasťou na oslavách „Dňa Slovákov v Maďarsku“ v Dabaš-Šáre, s pokračovaním na Slovenský Komlóš, Pitvaroš, Bánhedeš a rumunský Nadlak. Srdečné privítanie na evanjelicke a.v. bohoslužbách v Nadlaku.

19. augusta 2009 – „VII. Medzinárodný festival dychových hudieb“  a IX. „Komlóšske dni“. Výnimočné podujatie za účasti jedenástich dychových hudieb s mažoretkami z Maďarska, Nemecka, Rumunska a Slovenska. Sprievodný program: gastronómia, remeselnícke dni, detské tvorivé dni, stan vinárov, výstavy, diskotéka, koncerty a pod. Prítomní boli mnohí členovia SSM a príbuzní zo Slovenska.

11. septembra 2009 – vo veku nedožitých 79 rokov zomrel Ondrej Lopušný – Bandi báči, ktorého nazývali živou kronikou dolnozemcov. Za SSM sa okrem iných rozlúčila predsedníčka Anka Piláriková. Odchodom Bandibáčiho stratila slovenská obec v Maďarsku ďalšieho významného polyhistora a etnografa, zanieteného človeka, ktorý miloval dolnozemský život a všetko s ním spojené.

9. októbra 2009 – večer slova, piesní a tanca pod názvom „Teplo domova“ v MsKS Galanta. Účinkovali: herec, recitátor a režisér Juraj Sarvaš a Jozef Šimonovič, herečka a speváčka divadla J.G. Tajovského vo Zvolene Svetlana Sarvašová, sólista opery SND Ivan Ožvát a FS „Lipa“. Programom sprevádzal Juraj Sarvaš. Organizátori: SSM, Dom MS a MsKS Galanta. Podujatie podporili: Mesto Galanta, Trnavský samosprávny kraj a Nadácia MS.

30. januára 2010 – XII. reprezentačný ples dolnozemských Slovákov v MsKS Galanta.

4. marca 2010 – „Filmový festival v Budapešti“, na pozvanie Maďarskej televízie slovenského vysielania Szeged sa zúčastnili Anna Piláriková, Michal Hronec a Mária Chovancová z Horných Salíb. Premietnuté bolo filmové spracovanie od Janka Benčíka „Návraty“, film natočený medzi presídlencami – Slovákmi na Slovensku.

12. júla 2010 – „Krajanský pozdrav“ v MsKS Galanta. Organizátori: SSM, Dom MS a MsKS v Galante. V programe účinkovali FS „ RVS Bratia Banas“ z Chorvatska, FS „SKUS Janka Čmelíka“ zo Starej Pazovy Srbsko, Ivan Ožvát sólista opery SND. Podujatie za účasti 320 návštevníkov finančne podporilo Mesto Galanta.

19. – 21. augusta 2010 – „X. Komlóšske dni“, rozsiahly kultúrny program, výstavy, koncerty, diskotéky, gastronomický deň v priestoroch slovenskej školy, za účasti delegácií z družobných miest, zástupcov Generálneho konzulátu z Békešskej Čaby, členov SSM a široké zastúpenie komlóšskych potomkov zo Slovenska. V kultúrnom programe vystúpili aj „RH DUO“ z Galanty.

11. septembra 2010 – MO MS v Diakovciach pripravil tradičné a úspešné posedenie matičiarov a priateľov v KD v Diakovciach, pod vedením Marky Urbanovej, predsedníčky MO MS. Okrem príhovorov a kultúrneho programu sa uskutočnila prezentácia publikácie Jána Jančovica „Vyorali hlboké dolnozemské brázdy“, za účasti autora.

11. novembra 2010 – „Ľudové liečenia Slovákov v Maďarsku“, predstavenie monografie, spojené s prednáškou Doc. Márie Žilákovej z Univerzity Eötvösa Lóranta v Budapešti. Organizátori: Trnavský samosprávny kraj, Vlastivedné múzeum v Galante, Dom MS v Galante a Národopisná spoločnosť Slovenska, za početnej účasti členov SSM.

4. decembra 2010 – 7. ročník súťaže v príprave tradičnej dolnozemskej klobásy pod názvom „Dolnozemská klobásiáda 2010“ za účasti všetkých spolkov. Podujatie sa uskutočnilo v Dome MS v Galante.

11. decembra 2010 – slávnostné stretnutie v Dome MS, pod názvom „V bohatosti prejavu“. Po položení venca k pamätníku presídlenia bol premietnutý film Janka Benčíka „Návraty“. V kultúrnom programe „Čas radosti, veselosti“ účinkovali Ivan Ožvát, spevácky zbor zo ZŠ G. Dusíka a Peter Fahn.

14. mája 2011 – „20. výročie detského folklórneho súboru „Harmónia“ v Slovenskom Komlóši. SSM venoval súboru Pamätný list s modranskou keramikou. Stretnutie bolo príležitosťou k organizačnej príprave tematického zájazdu na Békešskú Čabu a Slovenský Komlóš.

27. – 29. mája 2011 – trojdňový zájazd SSM na Slovenský Komlóš, Sarvaš a Békešskú Čabu. Účasť aj na 9. ročníku súťaže v ochutnávke komlóšskych klobás, na bohoslužbách v evanjelickom kostole a.v. a termálnom kúpalisku. Okrem toho bolo realizovaných množstvo rodinných priateľských stretnutí.

19. – 21. augusta 2011 – „Komlóšske dni“, otvorenie výstavy „Fujara v ľudovom umení“, organizovala Detvianska umelecká kolónia, gastronomický deň v Slovenskom regionálnom kultúrnom centre. V kultúrnom programe vystúpil súbor „Komlóš“ so sláčikovou hudbou „Kolovrat“ a „RH DUO“ z Galanty, pri vysokej účasti komlóšanov a ich potomkov z Galanty a okolia.

14. októbra 2011 – Valné zhromaždenie SSM v spojení s divadelným predstavením „Pri páračkách“ v podaní komlóšskych Slovákov. Pred predstavením sa k prítomným členom SSM prihovoril známy komlóšsky básnik Juraj Dolnozemský.

12. novembra 2011 – tradičná a so záujmom navštevovaná „Dolnozemská klobásiáda“, znova v závodnej jedálni Slovnaftu. V súťažných družstvách boli zastúpené všetky spolku.

14. apríla 2012 – „Spomienkové stretnutie“ pri príležitosti 65. výročia príchodu prvého transportu Slovákov z Maďarska na ŽS v Seredi.

27. – 29. apríla 2012 – „Medzinárodné stretnutie Slovákov v Slovenskom Komlóši“. Množstvo programov: „Ozdobná kultúra komlóšskych Slovákov“, výstava tkanín, slávnostné stretnutie partnerov projektu HEUREKA v slovenskej škole, projekt spája Slovákov zo všetkých kútov sveta. Súčasťou projektu bolo účinkovanie slovenského ochotníckeho divadla s hrou „Pacientka“, „ETUDY“ pantomíma Miroslav Kasprzyk, súbory zo Slovenského Komlóša, FS „Slovenka“ a tamburášsky súbor „Zametski koren“ z Chorvátska. „RH DUO“ vystúpilo v kultúrnom programe a potom večer hrali do tanca. To všetko za početnej návštevy aj Slovákov zo Slovenska. Už tradične bolo podujatie spojené s kladením vencov pri pamätníkoch, s účasťou na slávnostných bohoslužbách evanjelickom a.v. kostole aj za účasti členov SSM.

8. septembra 2012 – MO MS v Diakovciach a evanjelická cirkev a.v. so sídlom v Diakovciach zorganizovali spomienkové oslavy k 65. výročiu presídlenia Slovákov z Dolnej zeme a začiatku evanjelických a.v. služieb božích v Diakovciach. Po spomienkových bohoslužbách v chráme božom pokračovalo podujatie stretnutím účastníkov v Kultúrnom dome príhovormi a pozdravmi hostí.

13. októbra 2012 – MO MS Tešedíkovo a Žiharec zorganizovali spomienkové stretnutie 65. výročiu presídlenia s aktívnou účasťou členov SSM a matičiarov zo širokého okolia.

26. októbra 2012 – SSM, Mesto Galanta a Dom MS v Galante zorganizovali podujatie „Teplo domova“ k 65. výročiu návratu Slovákov do vlasti svojich predkov. V kultúrnom programe s emociálnymi básňami vystúpil herec SND v Bratislave Jozef Šimonovič, FS „Jelenka“ z Jelenca, spevák a textár vojvodinských ľudových piesní z Báčky z Kysáča (Srbsko) Janko Kulík a náš dvorný spevák Peter Fahn. Program bol ukončený tradične piesňou „Daj Boh šťastia tejto zemi“.

10. novembra 2012 – MO MS v Diakovciach uskutočnil prezentáciu knihy Jána Jančovica a spoluautorky, členky nášho výboru, Márie Urbanovej „Putovanie a život alberťanov“, spojenú s autogramiádou a predajom. Po prezentácii pokračovalo stretnutie v znamení bohatého kultúrneho programu s občerstvením.

17. novembra 2012 – MO MS v Sládkovičove usporiadal spomienkové stretnutie pri príležitosti výročia založenia MO MS a 65. výročia presídlenia na Slovensko, v jedálni vysokej školy v Sládkovičove, za prítomnosti najmä presídlencov z Pitvaroša, pri bohatom kultúrnom programe.

9. marca 2013 – „Slovenský bál“ v Slovenskom Komlóši, organizovaný Slovenskou samosprávou v Slovenskom Komlóši a Slovenským regionálnym kultúrnym centrom. V programe účinkoval FS „Komlóš“ a do tanca hrali „RH DUO“ z Galanty. Výborná atmosféra, viac ako tristo hostí nielen z Komlóša a okolia, ale aj z Budapešti. Za SSM sa na pozvanie zúčastnili manželia Pilárikovci.

6. júna 2013 – prezentácia knihy Márie-Kataríny Hrkľovej „Z blízkeho ďaleka“ , stretnutie v účelovom zariadení Ministerstva kultúry SR v Bratislave organizovali: Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku Rumunsko a OZ Dotyk ľudskosti – TOUCH of HUMANITY, za účasti všetkých spolkov.

4. júla 2013 – slávnostná akadémia pri príležitosti „Dňa zahraničných Slovákov“ v priestoroch historickej budovy NR SR v Bratislave. Podujatie moderoval herec a recitátor Štefan Bučko, účinkovali spevácky súbor „Rodokmeň“, „Pilišske trio“ z Mlynkov a spieval sólista opery SND Ivan Ožvát.

18. – 20. augusta 2013 – „Komlóšske dni“, opäť vydarené podujatie s kladením vencov k pamätníkom presídlenia, bohoslužbami, gastronómiou s populárnou baraňou kapustou, štipľavým paprikášom z tridsiatich kohútov, čerstvou komlóšskou klobásou. Ale nechýbali ani tradičné  kvasienke, špricke, domáce halušky a pod. K tomu zaujímavý kultúrny program v podaní „Estónskeho dychového orchestra“ z Tartu, FS „Dudváh“ z Križovian nad Váhom. Tradičné podujatie za účasti domácich ale i okolitých obcí, delegácií z partnerských miest a Generálneho konzula SR Štefana Daňa z Békešskej Čaby.

3. októbra 2013 – v Slovenskom regionálnom kultúrnom centre v Slovenskom Komlóši sa uskutočnila prezentácia publikácie „Spomienka v jeseni života“ od Ing. Alexandra Szokolaya DrSc. z Bratislavy, rodáka zo Slovenského Komlóša, nášho najstaršieho člena Spolku. Publikácia je výňatkom z pamätí autora, ktorý je autorom vyše 300 vedeckých a odborných publikácií, zborníkov a pod. V oblasti potravinárstva je tiež nositeľom mnohých významných ocenení.

25. októbra 2013 – slávnostné VZ SSM v Dome MS, pri príležitosti 15. výročia založenia SSM. Podujatie sa uskutočnilo za účasti významných hostí: Alžbety Hollerovej Račkovej predsedníčky Celoštátnej samosprávy v Maďarsku, Pavla Beňu predsedu kruhu komlóšanov v Budapešti, delegácie slovákov zo Slovenského Komlóša ktorú viedla Zuzana Lauková  predsedníčka Slovenskej samosprávy. Prítomná bola aj Mária-Katarína Hrkľová, členka redakčnej rady – Dolnozemský Slovák a predsedníčka OZ „Dotyky ľudskosti“,  riaditeľka Domu MS v Galante Zlatica Gažová a zástupcovia bratských spolkov.
Po položení vencov k pamätníku presídlenia odzneli slávnostné prejavy a pozdravy s odovzdaním „Pamätných listov“. Uskutočnila sa prezentácia tretej publikácie SSM „Z úcty ku koreňom“. V kultúrnom programe pod názvom „Vám jedine Vám“ účinkovali : Anna Pokorná zo Sládkovičova, mládežnícky ľudový orchester „Igrici“ z Igramu pod vedením Miroslava Brnu,  pôvodom z Nadlaku.

25. apríla 2015 – kultúrne stretnutie dolnozemských Slovákov a 13. ročník súťaže v ochutnávke komlóšskych klobás v Slovenskom Komlóši. Prezentácia detských folklórnych súborov, spevácka skupina „Horenka“ z Kétsopronu, spevokol  zo Žabokrekov (SR), ľudová hudba „Kolovrat“, mandolínový súbor, FS „Komlóš“, mládežnícka dychová hudba z Komlóša, výstava „Traja z komlóšanov“ (insita) s bohatou gastronómiou aj zo Slovenska.

8. – 10. júna 2015 – termálne kúpalisko Podhájska (trojdňový pobyt od riaditeľa Termálného kúpaliska Ing. Jozefa Barcaja, ako odmena pre p. Ondreja Matajsza (Bandža) s manželkou Žofkou, za pomoc Slovákom a starostlivosť pri pobytoch v Maďarsku.

21. – 23. augusta 2015 – „Komlóšske dni“, kultúrne podujatie. Tradiční organizátori s tradičným bohatým programom v priestoroch slovenskej školy na Slovenskom Komlóši. Otvorenie výstavy „Míľniky života Ľudovíta Štúra 1815 – 1856“, dychový orchester z Považskej Bystrice, spevácky súbor „Čabačud“, FS „Komlóš“, kladenie vencov pri pamätníkoch. Súčasťou stretnutia bolo organizačné zabezpečenie programu pre podujatie v Galante v septembri 2015.

25. – 26. septembra 2015 – „Z pokolenia na pokolenie“, podujatie SSM, Organizácie komlóšskych Slovákov v Dome MS, dvojdňové podujatie. Prvý deň sa Slováci z Maďarska predstavili s ochotníckym divadlom, dvomi jednoaktovkami „Koza nevesta“ a „Môj otecko“ a dolnozemskou gastronómiou. V programe účinkovali FS „Nezábudka“ zo ZŠ Vlčany, mládežnícky ľudový orchester „Igrici“, speváčka Gizka Óňová s nestarnúcimi melódiami Peťo Fahn s piesňami našich sŕdc. Podujatie finančne podporilo Mesto Galanta a Trnavský samosprávny kraj. Večer bol zavŕšený posedením a sármou z kuchyne potomkov bánhedešských Slovákov z Nededu. Druhý deň sa na dvore varil baraní paprikáš. Barana daroval Štefan Klement, potomok zo Slovenského Komlóša. Komlóšanky-divadelníčky pripravili kvasienky a bánhedešania z Nededu – Paľko Kulík, Betka Holbíková a Anka Farkašová – klobásky. Účasť na podujatiach bola vysoká, zúčastnil sa ich aj primátor Galanty Peter Paška a zástupcovia všetkých spolkov.

27. septembra 2015 – na pozvanie riaditeľa termálneho kúpaliska v Podhájskej Ing. Jozefa Barcaja sa  všetci účastníci zo Slovenského Komlóša na spiatočnej ceste domov vykúpali a občerstvili na kúpalisku. Relaxačný pobyt bol v réžii pána riaditeľa. SSM sa realizáciou projektu „Z pokolenia na pokolenie“ prezentoval ako významný a aktívny prvok vo vzťahoch dvoch partnerských miest Galanta a Tótkomlós (Slovenský Komlóš).

9. októbra 2015 – výjazdové zasadnutie výboru SSM v Nedede.   Na pozvanie niekoľkých členov výboru SSM sa uskutočnilo zasadnutie v „rezidencii“ Paľka Kulíka, v rámci ktorého sme zhodnotili podujatia v roku 2015. Stretnutie sa konalo pri dobrom jedle a vínku, speve a dobrej nálade pod garanciou Paľka Kulíka, Betky Holbíkovej, Anky Farkašovej, Marky Feješovej a Betky Sedliačikovej.

7. novembra 2015 – tradičná „Dolnozemská klobásiáda“, znova v závodnej jedálni Slovnaftu. V súťažných družstvách boli zastúpené všetky spolky.

17. marca 2016 – v chránenej dielni – kaviarničke „Radnička“ sa uskutočnilo stretnutie s Michalom Hroncom, komlóšskym autorom kníh „Za väčšou skyvou“ a „Nenapísané pamäti“, poriadané pri príležitosti270. výročia založenia najväčšej dediny v Rakúsko-Uhorsku – Slovenský Komlóš.

8. apríla 2016 – prezentácia dvoch kalendárov Slovákov v Maďarsku –„Čabiansky kalendár“ predstavil estetik Michal Babiak, docent Katedry estetiky FFKU a „Náš kalendár“, predstavil publicista a externý zamestnanec Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí Ľudo Pomichal. Prezentáciu organizovala nezisková verejnoprospešná spoločnosť „Slovak Uma“, Čabianska organizácia Slovákov žijúcich v zahraničí, za prítomnosti predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbety Hollerovej-Račkovej a podpredsedu ÚSŽS PhDr. Petra Prochácku. V kultúrnom programe účinkovali žiačky slovenských národnostných škôl v Békešskej Čabe a v Mlynkoch. Bolo to za početnej účasti členov SSM.

22. – 24. apríla 2016 – 270. výročie osídlenia Slovenského Komlóša. MsKS a SSM organizoval na tieto oslavy trojdňový autobusový zájazd pod názvom „Z úcty ku koreňom“ (pozri samostatný príspevok v tejto publikácii).

16. decembra 2016 – „Deň Slovákov“ a slávnostný galaprogram pri príležitosti 25. výročia založenia detského folklórneho súboru „Harmónia“. Podujatie sa uskutočnilo v slovenskej škole v Slovenskom Komlóši. Tak ako pri mnohých podujatiach, ani pri tomto nechýbal náš spolok. Zúčastnil sa ho aj primátor Galanty Peter Paška s rodinou, spolu s predsedníčkou SSM Annou  Pilárikovou, odovzdali vedúcej súboru „Harmónia“ pani Laukovej pozdravný list a kyticu.

15. apríla 2017 – spomienkové stretnutie na ŽS Sereď k 70. výročiu presídlenia Slovákov z Maďarska (pozri samostatný príspevok).

21. – 22. apríla 2017 – „Kultúrne stretnutie dolnozemských Slovákov“ a „15. ročník súťaže komlóšskych klobás“, výstava „Ovčiari a valasi“, vernisáž výstavy 110 rokov ochotníckeho divadelníctva na Slovenskom Komlóši, divadelné predstavenie „Drotár“ v podaní domácich ochotníkov, za organizovania Organizácie komlóšskych Slovákov. Vystúpili FS z okolitých osád, zo Slovenska a Srbska, mládežnícka dychová hudba. Okrem členov SSM sa podujatia zúčastnila delegácia z Galanty.

28. apríla 2017 – smutný deň pre Slovákov nielen na Slovenskom Komlóši. Vo veku nedožitých 79 rokov zomrel Ondrej Matajsz-Bandžo. Rozlúčili sme sa s nim 6. mája 2017 na komlóšskom cintoríne za účasti veľkého počtu smútiacich. „Bandžo“ budeš nám všetkým veľmi chýbať.

20. mája 2017 – MO MS Sládkovičovo organizoval 70. výročie príchodu Slovákov z Dolnej zeme (prvý transport z Pitvaroša) za účasti hlavne Pitvarošanov, členov SSM a ďalších hostí (pozri samostatný príspevok v publikácii).

17. júna 2017 – pod názvom „Z pokolenia na pokolenie“, kultúrno spoločenské a športové podujatie v átriu Domu MS v Galante pre všetky generácie.

18. – 20. augusta 2017 – „Komlóšske dni“, už tradičné podujatie s dobrým programom, kladením vencov k pamätným miestam, za účasti delegácií aj z Galanty a návštevníkov z celého okolia aj zo Slovenska. V programe účinkoval spevokol „Kerestúr“, tanečný súbor „Kerestúr“, FS „Prameň“ z Dolnej Strehovej, mandolínová skupina „Tremolo“, DFS „Harmónia“ a s veľkým úspechom vystúpila „Dychová hudba“ z Galanty. Na gastronomickom dni vládla, ako vždy, dobrá nálada. Podávala sa čerstvá pečená klobása, baraní paprikáš, barania kapusta, kvasienke, špricke a halušky. K dispozícii boli aj výstavy miestnych pestovateľov a remeselnícky jarmok.

8. – 28. septembra 2017 – „Krajanský pozdrav“- SSM v spolupráci s Celoštátnou slovenskou samosprávou, vo výstavných priestoroch Domu MS otvoril výstavu obrazov maliarky Zuzany Hajkovej a drevorezby rezbára Michala Zsolnaia, rodákov zo Slovenského Komlóša, žijúcich a tvoriacich v Budapešti.

16. septembra 2017 – 70. výročie spomienky na presídlenie v Nedede.

17. septembra 2017 – 70. výročie spomienky na presídlenie v Matúškove.

22.– 24. septembra 2017 – „TEPLO DOMOVA“ , slávnostný GALAPROGRAM“ k 70. výročiu návratu Slovákov do vlasti svojich predkov, organizovaný SSM. Privítali sme aj tanečníkov zo Slovenského Komlóša, ktorí absolvovali trojdňový zájazd v Galante a okolí s účinkovaním v galaprograme aj v Kajali a ZŠ G. Dusíka v Galante. V rámci dobrej spolupráce s riaditeľom termálneho kúpaliska v Podhájskej, vybavila predsedníčka SSM Anna Piláriková relaxačný pobyt aj s pohostením pre celú tanečnú skupinu, ktorý absolvovali pri ceste domov na Slovenský Komlóš.

30. septembra 2017 – 70. výročie návratu do zeme svojich predkov –  oslavy v Diakovciach.

13. – 15. októbra 2017 – „Podhájske dni klobás a tradičných špecialít“ s medzinárodnou účasťou na termálnom kúpalisku. V rámci súťaže sa zúčastnil aj kolektív žiakov a učiteľov  zo slovenskej školy zo Slovenského Komlóša a starší páni „Komlóšsky beťári“. Do kategórie „ďalších špecialít“ sa zapojili ženičky z Komlóša s povestnými „kvasienkami“.

Koniec roka 2017 sa niesol  v znamení spoločných príprav „Novoročného koncertu“, venovaného 25. výročiu slovenskej štátnosti. Spolok Slovákov z Maďarska sa do spoločného projektu s Mestom Galanta aktívne zapojil, podujatie bolo úspešne realizované 5. januára 2018 v MsKS Galanta s dôstojným programom aj s pohostením.

      Na záver by sa patrilo podotknúť, že všetky návštevy rôznych podujatí organizovaných v záujme udržiavania spolupatričnosti Slovákov na Slovensku i v zahraničí, absolvovali členovia SSM, členovia výboru SSM vrátane predsedníctva vo vlastnej finančnej réžii. Z finančných prostriedkov SSM, ktoré pozostávajú hlavne z členských príspevkov, boli peniaze použité iba na zakúpenie vencov kladených k pamätníkom, vypracovanie pamätných listov, diplomov, obalov, zakúpenie kníh s presídleneckou tematikou, drobných upomienkových predmetov, kvetov, kancelárskych potrieb, obálok a poštových známok.

Anna Piláriková

Deň Slovákov v Maďarsku – slovenské srdcia pevné ako tardošský mramor

Malebná dedinka ukrytá v pohorí Gereče na východe maďarských hraníc, prislúchajúca Komárňansko-ostrihomskej župe je známa predovšetkým ťažbou červeného mramoru. Červená skala pochádzajúci z tardošského lomu je dobre známa i v Bratislave. Položená v Sade Janka Kráľa v Bratislave, ako dar tamojších krajanov Slovenskej republike, trvalo pripomína slovenské vysťahovalectvo a  označuje miesto pripomienky Dňa Slovákov žijúcich v zahraničí.

Každoročne, prvý júlový víkend, krajania žijúci v Maďarsku, usporadúvajú celoštátny Deň Slovákov v Maďarsku vždy v inej obci so slovenským obyvateľstvom. Tardošskí Slováci na svoju príležitosť čakali takmer tri desaťročia.

Zmiernenie protipandemických opatrení dovolilo, aby sa v Tardoši stretlo takmer 1000 krajanov z desiatich lokalít obývaných Slovákmi. Na podujatie krajanov, ktoré organizačne gestoruje Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku prijali pozvanie štátna tajomníčka ministerstva kultúry Zuzana Kumanová, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Svetlana Síthová, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip, zástupca slovenského veľvyslanectva v Maďarsku, riaditeľka Slovenského inštitútu v Budapešti Ildiko Síposová a ďalší vzácni hostia z Maďarska a Slovenska.

Podujatie sa začalo vernisážou výstavy Regionálneho kultúrneho strediska – Bánhida Ústavu kultúry Slovákov Maďarsku a obce Tardoš, ktorá bola zameraná najmä za prezentáciu slovenskej čipky a miestnych dejín. Výstavu otvorila riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Katarína Királyová. Ekumenická pobožnosť v miestnom kostole bola obohatená udeľovaním ceny Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku – Za našu národnosť. Z rúk predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Alžbety Hollerovej Račkovej, si ocenenie za významný prínos pre slovenskú menšinu v Maďarsku prevzali Katarína Krafcsenková, Alžbeta Szabová, Matej Kešjár a folklórny súbor Dúha. Osobitne bola udelená aj cena predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a ceny pedagógom roka 2021. Osudy a príbehy našich významných krajov si zaslúžia nemalý obdiv i patričné uznanie, ku gratulácii k oceneniam sa úprimne pripája i Matica slovenská.

Podujatie vyvrcholilo galaprogramom regionálnych kultúrnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku ̶ Tá naša ďeďina maľuvaná., ktorý bol doplnený typickým jarmokom a ukážkou výrobkov krajanov z rôznych regiónov.

I napriek tomu, že v obci Tardoš pri sčítaní obyvateľov v roku 2011 sa prihlásilo iba 21% domácich, krajania sa k odkazu predkov stále hlásia. Najvýznamnejšiu prácu na roli podpory slovenskosti na území dnešného Maďarska vykonávajú najmä slovenskí pedagógovia, ale i kultúrni pracovníci, ktorí sa všemožne snažia o zachovanie a podporu slovenskosti i na tomto území. Výsledkom spoločnej práce bol i tohtoročný úspešný a mimoriadne príjemný Deň Slovákov v Tardoši.

Zuzana Pavelcová      

Aktuálne informácie Matice slovenskejZahraničie

Slovenský Komlóš 275 ročný

Michal Hronec

S odstupom času

Moje rodisko
po založení,
ako orgovánový krík
rozkvitalo.
Deťom našim  k srdcu
prirastalo.
Všetky brázdy, úskalia,
prinášané  kráčajúcim  časom
mozoľnatou rukou,
pracovitosťou a súdržnosťou
úspešne ako  historické činy
do pamäti osady zapisovalo.


Vrtkavosťou času
rozleteli  sme sa
ako padáčiky semien
rozkvitnutej púpavy,
do  šíreho sveta.
To však naše  srdcia nezlomilo.
Neustále vraciame sa  v spomienkach
na miesto
kde pred 275. rokmi
korene naši  predkovia zapustili.


Aj dnes,
keď toto výročie zasvietilo
na obrazovke  histórie,
obraciame sa k Vám
rodáci milí,
aby sme Vás k svojeti
srdečným pozdravom,
s pevnou zlatou nitkou priviazali.

Pozdrav rodákom k 275. výročiu založenia osady od Miša Hronca z Bratislavy, člena Spolku Slovákov z Maďarska na Slovensku – 24. apríl 2021.

Fotogaléria z 270 výročia založenia tu: http://salib.rajce.idnes.cz/Slovensky_Komlos_270_rocny