Archív kategorií: Nezaradené

Vyhľadávanie v dolnozemských matrikách

 

„Národ sa skladá z rodín. Sotva sa nájde jedna rodina, z ktorej by si aspoň jeden člen nezaslúžil v nejakom zmysle spomienku. Aj preto je zaujímavé poznať ten strom ktorý dal takýto plod.“

Týmto výstižným citátom začína oficiálna webstránka „Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov„. Združenie tvorí skupina bádateľov, ktorí začali pracovať na indexovaní (prepisovaní) matričných záznamov dolnozemských obcí do počítačového genealogického programu. Indexovanie matrík je zamerané na celú oblasť osídlenú dolnozemskými Slovákmi. Začali s Békešskou a Čanádskou župou, spracovali matriky Nadlaku (Rumunsko) a indexujejú i prvú obec v Peštianskej župe, či obce vo Vojvodine. Aktuálne je spracovaných  vyše 600 000 matričných záznamov, v prípade Slovenského Komlóša, Bánhedešu, Pitvaroša, Ambrózky, Čanádalbertu a Kulpína je to vrátane vypárovaných rodových väzieb, možnosti zobrazenia si originálneho dokumentu a aj fotky osoby (samozrejme ak existuje).

Logo Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov

(Zdroj: www.genealogiadolnozemskychslovakov.eu)

Združenie, s cieľom sprístupniť svoje výsledky pre všetkých, ktorí sa snažia zostaviť svoj rodokmeň a bádajú v dolnozemských matrikách po svojich predkoch, na svojej webstránke:  www.genealogiadolnozemskychslovakov.eu prezentuje svoju činnosť a sprístupňuje svoje výsledky bádania. V súčasnosti uvedená webstránka poskytuje v sekcii „MATRIKY“ aktuálnu databázu spracovaných dolnozemských matrík. Databáza sa bude v budúcnosti aktualizovať o ukončené nové projekty. Okrem indexu matričných záznamov a ich originálnych skenov, poskytuje  stránka združenia i informácie o aktuálne rozpracovaných projektoch a plánovanej činnosti, spoločenských a kultúrnych akciách. Združenie okrem publikačnej činnosti poskytuje zároveň konzultácie a poradenstvo pri práci s matrikami a riešení vzniknutých problémov, preklady záznamov z latinského a maďarského jazyka do slovenčiny a podobne.

 

Začnite nastavením kurzora počítačovej myši alebo iného ukazovateľa na nápis MATRIKY v hornej časti webstránky (na obrázku zvýraznené červeným rámčekom).

Automaticky sa Vám otvorí nasledovné menu:

O projekte

Registrácia do databázy

Dolnozemské matriky

Vyhľadávať môžete začať kliknutím na Dolnozemské matriky. Zadarmo – bez registrácie, môžete vykonať mesačne dopyt len po 20 záznamoch (môžete zadať len 20 hľadaní mien za mesiac). Ak chcete hľadať viac ako 20 krát, je potrebná registrácia kliknutím na Registrácia do databázy cez registračný formulár na webstránke. Po registrácii Vám bude doručený email s informáciami o platbe. Po uhradení poplatku sa konto aktivuje. Informácia o aktivovaní bude bádateľovi doručené opäť prostredníctvom emailu.

Predplatné za využívanie databázy matrík je nasledovné:

  • bez registrácie (max 20 dopytov mesačne)
  • štvrťrok (3 mesiace) = 20 EUR (max 500 dopytov mesačne)
  • rok (12 mesiacov) =  50 EUR (max 500 dopytov mesačne)

Vyhľadávanie zadarmo, alebo za poplatok je na stránke Dolnozemské matriky, rozdiel je len v počte prístupov, ktoré máte za mesiac.

Snímka obrazovky Dolnozemské matriky

(Zdroj: www.genealogiadolnozemskychslovakov.eu)

V súčastnosti sú na webstránke nastavené nasledovné vyhľadávače (na snímke označené červeným rámčekom), pričom každý vyhľadávač má samostatné počítadlo dopytov.

(index obsahuje doteraz spracované matriky dolnozemských obcí. Jedná sa zväčša o matriky cirkevné, čiastočne sú spracované aj niektoré sprístupnené matriky štátne. Tento index je doplnený aj o spracované záznamy sobášov a úmrtí evanjelických farností niektorých obcí na Slovensku, kam sa dolnozemskí Slováci po vojne presťahovali.)

(Tu je možné vyhľadávať výskyt zvoleného priezviska v jednotlivých matrikách, ktorých index je sprístupnený.)

(Obsahuje údaje z nafotených náhrobkov z doteraz spracovaných cintorínov (Slovenský Komlóš, Ambrózka, Bánhedeš, Pitvatroš, Čanádalbert a množstva cintorínov na Slovensku a v zahraničí, kde sú pochovaní potomkovia dolnozemských Slovákov).

Veríme, že zverejnené indexy matrík budú pre Vás prospešné a pomôžu Vám v bádaní po svojich predkoch a zostavení rodokmeňov.

Združenie pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov Vám praje veľa úspechov.

Poskytnuť 2% z dane môžete aj tento rok

       V Galante,10.01.2024

Vážení priatelia,

ubehol ďalší zdaňovací rok, dovoľte nám prosím, aby sme Vás opäť oslovili.

            Tak ako každý rok, aj teraz sa obraciame na vás s prosbou v rámci daňového priznania, o poukázanie sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.  Spolok podal aj pre rok 2024 registráciu na 2(3)%.

Ako poukázať 2% percentá z dane z príjmu?

Ak ste zamestnaný
Požiadajte do 15. februára kalendárneho roka svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu a nezabudnite uviesť, že chcete 2% z Vašej dane z príjmu asignovať pre oprávnené občianske združenie Spolok Slovákov z Maďarska. Požiadajte tiež svojho zamestnávateľa, aby Vám vyhotovil potvrdenie o zaplatení dane. Keď dostanete potvrdenie o zaplatení dane, vyplníte vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane a tieto dva formuláre pošlite alebo osobne doručte daňovému úradu v mieste vášho bydliska do 30. apríla kalendárneho roka.

Ak si podávate daňové priznanie sami (SZČO)
Vyplňte v „Daňovom priznaní“ konkrétnu časť venovanú z dane s názvom  „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“ (pril.12) z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona alebo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby, podľa toho, či podnikáte ako fyzická, či právnická osoba. Vyplnené daňové priznanie doručte vášmu daňovému úradu do 30. marca kalendárneho roka a uhraďte daň.

Pre poukázanie 2% z dane budete potrebovať tieto údaje do „VYHLÁSENIA o poukázaní podielu zaplatenej dane“ (je v prílohe DP) :
II.ODDIEL – ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

15 IČO:          37837567

16 Právna forma:  Občianske združenie

17 Obchodné meno: Spolok Slovákov z Maďarska

18 Sídlo, ulica: Bratislavská

19 Súpisné číslo: 1458/71

20 PSČ:  92401

21 Obec: Galanta

Všetkým, ktorí ste tak urobili a poukázali 2% v predchádzajúcom období úprimne ďakujeme.
Pre tých, ktorí by mali záujem podporiť našu činnosť iným spôsobom (dar a pod.), uvádzam bankové údaje Spolku:
IBAN: SK2431000000004210124018
Variabilný symbol:     2024   
Tešíme sa na Vašu podporu

S pozdravom

            RNDr. Eva Kmeťová
          predsedníčka  Spolku Slovákov z Maďarska

Nejasnosti, doplnenie článku a pod. uvádzajte v komentároch pod článkom. Ďakujeme.

Potrebujeme aj advent?

… láska k blížnemu, láska matky a otca k svojim deťom a naopak, u nás na Slovensku, ešte neumrela ale stále žije. Aj keď mnohokrát doráňaná, ale je tu !

Je nedeľa 3. december 2023. Pre kresťanov začalo adventné obdobie symbolickým rozsvietením prvej sviece  na adventnom venci. Na túto tému sa síce už napísalo mnoho, ale aj napriek tomu som presvedčený, že aj tento rok má zmysel písať o tom znova. Advent totiž bol, už od prvých storočiach existencie kresťanstva a stále je – časom dvojakého očakávania.
Prvé očakávanie sa opakuje každý rok na Vianoce a je radostné, lebo ide najmä o pripomenutie narodenia sa Ježiška 25.12.
Druhým je príchod Ježiša Krista  na konci času, tzv. parúzia, lebo Ježiš povedal svojim učeníkom: „Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas.“ A jeho základným zmyslom má byť upozornenie pre ľudí, aby boli aj na druhý príchod Ježiša Krista  z Neba na Zem – stále pripravení. Svetským spôsobom to vysvetlil anglický spisovateľ Hall Caine, keď vo svojom pojednaní o konci sveta uvažuje asi takto.  „ Svet nezanikne ohňom, ani potopou, mrazom a podobne, ale odňatím prazdroja života – stratou lásky.“ 
Predchádzajúce riadky, navodzujú asociácie aj s dnešnou dobou, lebo akosi často sa stretávame s neláskou. Osobne si ale myslím, že láska k blížnemu, láska matky a otca k svojim deťom a naopak, u nás na Slovensku, ešte neumrela ale stále žije. Aj keď mnohokrát doráňaná, ale je tu !

Takže, už máme znova Advent a všetci, aj politici, by sme mali do tohto obdobia vstúpiť s pokorou a snahou, vyvarovať sa  nepremyslených, agresívnych a konfrontačných skutkov. Možno, že na začiatok by asi stačilo aj to, aby sme si začali jeden druhého viac vážiť. Veď na Slovensku sme už od dávna vychovávaní v tom, že si máme vážiť autority. A medzi neodškriepiteľné autority, okrem rodičov, pri zmravňovaní nášho pospolitého ľudu, vždy patrili najmä pán richtár, pán rechtor (učiteľ) a pán farár. No vysvetlite ľuďom, že ak budú žiť ako ľudia, tak akosi prirodzene budú aj dodržiavať platné zákony –  keď mnohokrát okolo seba vidia pravý opak. Stačí zapnúť televíziu, či internet a z každej strany, najmä na naše mladé stvorenia, útočí celý tajfún lží, poloprávd, klamstiev, pokrytectva, falošností, konšpirácií a iných nechutností, kde sa oni nedokážu bez životných skúseností správne zorientovať.
A pritom by asi stačilo, keby slovenské autority ako napríklad prezident, predseda parlamentu, členovia vlády SR, poslanci NR SR, sudcovia, prokurátori, exekútori, advokáti, policajti, vojaci, vedúci pracovníci štátnej a verejnej správy, učitelia, vychovávatelia, lekári, náboženskí činitelia a špičkoví športovci, boli pre občanov vždy a  za každých okolností autoritami, a tým aj prirodzenými vzormi. 
Žiaľ nie sú !  Kedy toto bude ? No, niekde to už možno dosiahli, ale pre mnohých je to iba vzdialený šepot. Aj preto nám treba veriť, že raz príde ten očakávaný čas, keď sa všetci bez výnimky budeme usilovať o to, aby sme sa stali nielen dobrými ľuďmi, ale takými aj zostali.
Svetu mier. Pokoj a čistú myseľ, aj na takéto rozjímania, v čase kresťanského adventného obdobia, všetkým úprimne praje Webmajster.

Malinô Brdo v nedeľu poobede

Krásne je na Slovensku vo februári, keď slniečko zasvieti a mládež si zahrá.

Zima nás tento rok poriadne skúša. O snehu sa nám tu na juhu Slovenska ani nesníva, ale na severe je ho habadej. A pretože fašiangy sú prvou predzvesťou konca zimy, radi sme sa na ne išli pozrieť na Malinô Brdo.

Obetovanie Pána alebo ľudovo aj Hromnice je cirkevný sviatok, ktorý sa slávi 2. februára. V tento sviatok sa oslavuje prinesenie Ježiša do chrámu na 40. deň po jeho narodení. V tento deň sa v chrámoch zvyknú posväcovať sviečky, ktoré sa nazývajú hromničky. So sviatkom sa zvyknú spájať viaceré ľudové zvyky a tradície. 

Alebo aj toto, ľa: https://www.youtube.com/watch?v=VnYYIUDalW0

Komloušania spomínajú…

Milé dámy, vážení páni,
toto je link na videá o “Komloušanoch” 2022:

https://www.youtube.com/watch?v=nzX9PXatans.
https://www.youtube.com/watch?v=Jf_1REmore0,
https://www.youtube.com/watch?v=Mp6krZa4Ycs

ktoré by Vás mohli zaujať, potešiť či dokonca inšpirovať k našej ďalšej
komunikácii a spolupráci.

Teším se na vaše príp. ďalšie reakcie a námety

a zostávam s pozdravom

PhDr. Pavel Beňo
pavel.beno@silentseniors.eu

Deň športu a zdravia v Komlóši

Slovenská dvojjazyčná základná škola v Slovenskom Komlóši sa v tomto roku po prvýkrát zapojila do programov Európskeho dňa športu, ktorý sa konal 30. septembra. Pri plánovaní sme sa rozhodli rozšíriť tento program, a začleniť aj elementy o správnej životospráve a ochrane zdravia.

Síce daždivé počasie nás trocha vystrašilo, ale rozhodli sme sa, že naše programy uskutočníme. Ráno sme začali rozcvičkou v telocvični, ktorej sa zúčastnili nielen všetci žiaci, ale aj učitelia. Potom sa začali športové aktivity na viacerých miestach. V uliciach mesta sa konali bežecké preteky podľa vekových kategórií. Dvor sa stal futbalovým ihriskom, kde boli veľmi napäté zápasy. Telocvičňa patrila turnaju v hádzanej pre dievčatá, ktoré tiež hrdinsky bojovali o popredné umiestnenie.

V budove školy boli programy rôzneho charakteru. Niektorí pozerali filmy o správnej životospráve, iní kreslili plagáty o zdravom stravovaní, a boli aj takí, ktorí si radšej oddýchli: hrali spoločenské hry, alebo stolný tenis. Boli aj zábavné športové aktivity, podľa vzoru Exatlon-u, ktorého sa tiež mnohí zúčastnili.

Keďže bol aj Deň zdravia, organizátori zabezpečili zdravotné merania tlaku a cukru v krvi. Okrem toho bola prednáška o resuscitácii, ktorú si najodvážnejší mohli aj vyskúšať.

Záverečným programom dňa bol slalom na bicykli, po ktorom nasledovalo vyhlásenie výsledkov. Mnohí boli odmenení za svoj športový výkon a hrdo prevzali získané medaily. Najviac sa tešili štvrtáci a žiaci 8. B. triedy, ktorí sa stali už po druhýkrát absolútnymi víťazmi.

Marianna Bajczerová

Foto: autorka

Velkonočné prianie …

Veľká noc, Veľká noc, ďaleko je do Vianoc.

Kto má trochu umu, naleje si rumu.

Ak má prísť aj opička, ďalší chod – borovička.

Len povahy krotké, dajú prednosť vodke.

Kto chce pekne voňať, otvorí si koňak.

Kto má vyššie ciele, ten popíja biele.

Len víťazi na páske, dostávajú šampanské.

Aj za dobrý čin, môže byť i gin.

Veselú veľkonočnú šibačku a oblievačku,

praje výbor Spolku Slovákov z Maďarska