Aká si mi krásna ty rodná zem

Aká si mi krásna – básnický pozdrav Slovensku

https://noveslovo.eu/historia/aka-si-mi-krasna-basnicky-pozdrav-slovensku/
Ján Bábik
 11. novembra 2022
 História ,  Kultúra

Stáva sa smutným paradoxom, že umelecká tvorba je neraz
známejšia ako autor samotný. Takýto bizarný osud postihol
slovenského básnika Petra Dobroslava Bellu (Liptovský Mikuláš, 12.
novembra 1842 – Budapešť, 13. júna 1919) , ktorý svoje verše
publikoval pod pseudonymom Horal. Jeho meno dnes už málokomu
niečo hovorí. Ale keď spomenieme pieseň Aká si mi krásna, takmer
každý zareaguje. Áno, to je tá prekrásna hymnická pieseň, ktorú zložil
Eugen Suchoň na motívy ľudovej piesne.
Je to však len čiastočná pravda – Eugen Suchoň túto pieseň skutočne
skomponoval, no nie na motívy ľudovej piesne, ale zhudobnil báseň
Návrat, ktorú napísal práve Peter Bella Horal. Je smutné, že sa nám
životné osudy tohto autora a dielo strácajú v priepasti zabudnutia.

https://noveslovo.eu/wp-content/uploads/2022/11/Aka-si-mi-krasna-noty.jpg

Aká si mi krásna,

ty rodná zem moja!
Krásne i tie hory,
kol teba čo stoja;
krásne i to nebo
nad tými horami:
žehnám ťa, vítam ťa
vďačnými slzami.


Ty hora zelená,
čo šumieš nado mnou,
jak bys mi nôtila
piesenkou čarovnou;
ty úboč zakvitlá
divými ružami:
žehnám ťa, vítam ťa
vďačnými slzami.


A ty Váh, biely Váh,
potoku môj horný,
čo sa tak ligotáš
ako pás strieborný;
vy brehy porastlé
bielymi brezami:
žehnám vás, vítam vás
vďačnými slzami.


Rozkošné doliny,
v dolinách rovniny,
vy moja kolíska
i mojej rodiny,
rovniny posiate
drobnými mestami:
žehnám vás, vítam vás
vďačnými slzami.


A ty ľud premilý,
čo orieš na stráni,
tvoje nech mozole
ruka božia chráni,
a nech ťa poteší
lepšími časami:
žehnám ťa nastokrát
mojimi slzami.

Po Petrovi Bellovi Horalovi sa zachovala len útla knižka básní Piesne
zďaleka a iné verše
, ktorá vyšla rok po jeho smrti, v roku 1920, básne,
roztratené v niekoľkých slovenských časopisoch, ktoré počas jeho
života na prelome 19. a 20. storočia vychádzali v Uhorsku, záznam zo
slávnostného literárneho večierka pri príležitosti jeho 70. narodenín
roku 1912, niekoľko zdravíc k jubileu, zopár krátkych recenzií a
nakoniec dva či tri nekrológy. To je všetko. Vlastne nie –
predovšetkým hymnická pieseň Eugena Suchoňa Aká si mi krásna,
ktorá mu predovšetkým zabezpečila miesto v slovenskej literatúre.
Eugen Suchoň, ako si spomína v autobiografickej knihe Podmanený
svet, zhudobnil báseň Návrat v roku 1932, keď pôsobil ako učiteľ
hudby na Odbornej škole pre ženské povolania v Bratislave: 
„Blížil sa 28.október, štátny sviatok. Chystala sa školská oslava, na ktorej mal vystúpiť aj môj dievčenský zbor – po prvý raz. Pre moje dievčatá som
napísal štvorhlasný zbor na báseň Petra Bellu Aká si mi krásna. Od
začiatku nácviku som videl, ako oduševnene spievajú moju prostú
skladbičku. Úspešné vystúpenie mi bolo odmenou za doterajšie
lopotenie. Skladbička Aká si mi krásna si prekvapujúco získala
spontánnu obľubu a postupom času prešla do povedomia celého
národa a stala sa jeho majetkom. Spievajú ju nielen na Slovensku, ale
aj v Čechách takmer všetky spevácke zbory, lebo som ju neskôr
upravil pre mužský a miešaný zbor. Ba často ju spievajú aj zahraničné
spevácke zbory. Aj napriek jednoduchému textu a prístupnej hudbe
stal sa tento zbor hymnickou piesňou národa.“
Rodina zabudnutého básnika

https://noveslovo.eu/wp-content/uploads/2022/11/Bella-portret.jpg

  Peter Dobroslav Bella Horal.

  Zdroj:  Mesto Liptovský Mikuláš
  Peter Bella Horal sa narodil 12. novembra 1842 v Liptovskom Svätom
  Mikuláši v rodine kožušníka, ktorý sa zapájal do
  národnoobrodeneckého hnutia. Kultúrny historik, prekladateľ
  a neskorší evanjelický biskup Fedor Fridrich Ruppeldt charakterizoval
  básnikovu rodinu na literárnom večierku pri príležitosti Horalových 70.
  Narodenín takto: „V dome Bellovcov panoval vždy duch národný;
  dietky od mladi rástli na slovenských a českých knihách a časopisoch.
  Šafárikom redigovaný Světozor a jeho Slovanské Starožitnosti,
  Kollárove diela, Štúrove Slovenskje Národňje Novini boli im
  každodenným duševným pokrmom.“
  Horalov otec Jozef Pravoslav Bella v čase básnikovho narodenia úzko
  spolupracoval s organizátorom slovenského ochotníckeho
  divadelníctva Gašparom Féjerpatakym-Belopotockým a priateľské
  styky udržiaval aj s miestnym evanjelickým farárom Michalom
  Miloslavom Hodžom, ktorému venoval tiež báseň. Ďalšiu báseň
  Pozdravení Slovanům mu uverejnil Jozef Miloslav Hurban v I. ročníku
  almanachu Nitra.                       
  Horalov otec podporoval štúrovské hnutie aj finančne. Prispel na
  kauciu na Slovenské národné noviny a bol pokladníkom spolku Tatrín.
  Pre svoje vlastenecké presvedčenie v roku 1849 skončil
  v debrecínskom väzení a potom bol v žalári v Pešti.
  Peter Bella Horal mal deviatich súrodencov. Jeho traja bratia – Jozef
  Bohuslav, Ján Pravdoľub a Ondrej Miloslav – tiež zanechali istú stopu
  v slovenskej literatúre.

  Jozef Bohuslav Bella mal byronovskú povahu a petöfiovského ducha.
  Verše nielen písal, ale za svoje ideály sa aj bil so zbraňou v ruke
  a v bitke za slobodu aj zahynul. V roku 1858 sa zúčastnil ako
  dobrovoľník na čiernohorsko-hercegovinskom povstaní, v roku 1863
  podporil poľský odboj proti ruskej nadvláde a v roku 1876 padol
  v Srbsku v boji proti Turkom pri Aleksinaci. Písal ponášky na ľudové
  piesne, príležitostné básne a je autorom veršovanej povesti Rajčo
  Nikolajev o boji Bulharov proti Turkom.
  Ondrej Miloslav Bella ako kaplán a vojenský kňaz pôsobil na mnohých
  miestach v Rakúsko-Uhorsku, kým sa roku 1890 usadil v Krakove.
  Svoje verše publikoval v časopisoch, almanachoch a kalendároch. 
  Ako jedinému z rodiny Bellovcov mu verše pod názvom Piesne
  Ondreja Bellu vyšli knižne ešte počas života.
  Ján Pravdoľub Bella publikoval články o výchove remeselníckej
  mládeže, zdravotníctve, včelárstve a ovocinárstve v novinách
  a časopisoch. Napísal niekoľko učebníc, ktoré sa používali v školách,
  aj keď ich uhorské úrady neschválili.
  Smútok za Slovenskom si liečil poéziou
  Najhlbšiu stopu v slovenskej literatúre vyryl Peter Dobroslav Bella
  Horal, ktorý bol kultúrne činný už od mladosti. Pôsobil ako člen
  ochotníckeho divadla v Liptovskom Svätom Mikuláši, pre ktoré skladal
  kuplety a príležitostné básničky ako Nenie všetko zlato, čo sa
  blyští alebo Priateľ meštek. Posielal aj rébusy do časopisu
  Černokňažník. Básnicky debutoval v Sokole v roku 1865
  básňou Slovanský trikolor. Vyučil sa za kožušníka a zamestnal sa v
  dielni svojho otca. Začiatkom 70. rokov firma začala upadať a onedlho
  zbankrotovala. Horal sa presťahoval do Budína, kde pracoval ako
  pisár na Ministerstve verejnej dopravy, neskôr si urobil telegrafický a
  železničiarsky kurz. Stal sa prednostom na viacerých železničných
  staniciach v Uhorsku a neskôr pracoval v Ústrednom úrade železníc v
  Pešti. Ďaleko od Slovenska, od hôr a dolín, písal Horal básne, ktoré
  sú holdom slovenskej prírode a vyznaním lásky k materinskej
  reči.                       

  Vždy, keď na tatranské pomyslím si kraje,
  v srdci o domove pieseň mi zahraje;
  očú obidvoje zájdu mi slzami:
  rodné kraje moje! – čo teskniem za vami!

  Keď dumám z večera a hľadím v tie strany,
  kde leží Slovensko, kraj ten milovaný:
  zrazu – neviem čo je? – pohoria sa nížia:
  rodné kraje moje – tie ku mne sa blížia!

  Peter Bella Horal publikoval v čase, keď pracoval na železnici, veľmi
  málo, zväčša písal iba pre vlastné potešenie. Jeho brat Ján v rukopise
  o rodine Bellovcov pre zostavovateľov Rukoväte literatúry slovenskej
  zhodnotil jeho tvorbu takto:   „O sebe Peter Dobroslav píše, že pár
  pesničiek síce napísal, ktoré tak zovšeobecneli, že ich v zbierkach
  národných slovenskej piesni ako piesne ľudovie uvádzajú, no i
  rukopisy iných prací sa pri sťahovaní stratili. Čosi vraj ako 16 – 17-
  ročný šuhaj do Černokňažníka podával, to je vraj tak malicherné, že to
  ani spomenutia nezasluhuje. Krem toho z jeho životopisu, kde do
  školy chodil, ktoré triedy ukončil, je nie radno verejne hovoriť. Je
  štátnym úradníkom a keby nejaké hoc veľké zásluhy mal o národ, tie
  spomenúť nateraz neslobodno. On pracuje i teraz a časom, akže to
  vraj bude súce, dozvieme sa o tom.“
  Životopis Bellovcov vypovedá, že Horal sa počas zostrenej
  maďarizácie obával o svoje zamestnanie, a preto sa neangažoval v
  slovenskom verejnom živote. Až po odchode do penzie začínal
  prispievať do slovenských časopisov – do Slovenských pohľadov,
  Živeny a najmä do Dennice, ktorú redigovala Terézia Vansová.
  Početné básne vyjadrujú, ako ťažko Horal niesol život ďaleko od
  Slovenska a v cudzom prostredí sa prirovnával k sirote alebo násilne
  presadenej jedličke.
  Horalove zhudobnené verše
  Eugen Suchoň nebol jediným hudobným skladateľom, ktorý zhudobnil
  Bellove verše. Dve jeho básne Matka nad
  kolískou a Vianoce inšpirovali aj jeho omnoho slávnejšieho menovca,
  nie príbuzného – tiež rodáka z Liptovského Svätého Mikuláša – Jána
  Levoslava Bellu. Ďalej Jozef Grešák zhudobnil jeho báseň Pozdrav
  zďaleka. Spevokoly často siahajú po piesni Materinská reč v cudzine,
  ktorú Štefan Fajnor zložil na text Horalovej básne.                       

  Materinská moja reč,
  taká si mi milá,
  akoby ma moja mať
  menom oslovila;
  akoby ma ľúbajúc

  k srdcu privíňala:
  akoby ma žehnajúc
  Bohu porúčala.
  Materinská moja reč,
  ty mať ubolená –
  keď ťa čujem, volil bych
  padnúť na kolená
  a modliť sa zo srdca
  modlitbu skrúšenú:
  aby ťa Boh potešil,
  v žiali postavenú.
  Materinská moja reč,
  poklad môj v cudzine!
  Keď zaspievam piesenku
  v sladkej materčine:
  oči sa mi zalejú
  horkými slzami
  a srdce sa poteší:
  že je Boh nad nami!

  Rozporné názory kritiky    
  Literárna kritika venovala Petrovi Bellovi Horalovi málo pozornosti. Pri
  príležitosti knižného vydania Horalových veršov rok po jeho smrti v
  roku 1920 literárny kritik Štefan Krčméry napísal: „Tichý Peter Horal
  uverejňoval svoje verše od polovice deväťdesiatych rokov. Bývali také
  nepatrné, beznáročné. Nevedeli sme ani, koľko ich má a čo všetko je
  v nich, až keď teraz, rok po jeho smrti, vyšli zobrané v úhľadnom
  zväzku: vidíme, že ich je hodný veniec a že je v nich hodne úprimnej,
  zdravej poézie. Z najväčšej čiastky Horalových piesní zaznieva túžba
  za domovom. Z úradníckej chyžky peštianskej letia vzdychy do
  Liptova, ku Kriváňu, k Váhu, s ktorými bola zrastená jeho detská duša,
  bez ktorých mu tak ťažko bolo žiť. Horal tam mrie za svojím rodným
  krajom – a v tom je kus slovenskej duše – že i „v nebi sa mu zacneje“
  za ním. Jeho básnické vyjadrenie je veľmi prosté. Sotva nájdeš
  nového prostriedku alebo obraz. Tak ako sa túžba za domovom od
  vekov nadväzovala na let lastovičky, ako sa alegorizovala sokolom v
  klietke alebo presadenou jedličkou, tak je to i uňho. Hviezdička
  pozdravuje mu rodný kraj, z večerných dúm vynoruje sa mu kostolíček

  a v duši zvoní dávno nepočutý večerný zvon. Viac piesní pointuje vo
  vyslovení túžby: aspoň raz umrieť na rodnej zemi.“
  Štefan Krčméry hodnotil tvorbu Petra Bellu Horala vcelku pozitívne.
  Omnoho kritickejšie sa k jeho tvorbe vyslovil v Národních listech v
  roku 1914 v článku Dnešní poesie slovenská vtedy mladý literárny
  kritik František Votruba. „Horal se v literatuře ohlásil velmi pozdě.
  Teprve Salvův a Kálalův sborník Od Šumavy k Tatrám, kde vyšly jeho
  Piesne o jedličke a Piesne z cudziny upozornily na básníka, kryjíceho
  se dlouho pod pseudonymem. Od té doby jmenovitě v Dennici
  objevuje se častěji jeho jméno. Verše Horalovy, hrajíci vcelku na
  jediné struně, rovněž blízké lidové písni, ale bez její hravosti, smíchu a
  ironie, marně vyhýbají nebezpečí jednotvárnosti a sentimentálního
  přebarvení. V baladách, romancích a jiných básních výpravných
  ztroskotal zcela; trpí rozvleklostí a nedostatkem formy.“
  Zdá sa, že z dvoch protipólnych pohľadov na Horalovu poéziu má
  pravdu kritickejší názor Františka Votrubu. Poézia Petra Bellu Horala
  je skutočne jednostrunná, nevýbojná, oddaná do vôle osudu. Výber
  motívov i básnické spracovanie je bez fantázie a opakuje sa. Na
  prelome 19. a 20. storočia pôsobili jeho verše už anachronicky. Mladá
  nastupujúca literárna, ale aj politická generácia, sa hlási o slovo
  omnoho dôraznejšie a agresívnejšie. Votruba písal tieto riadky v čase,
  keď už v slovenskej literatúre dva roky bola známa Kraskova
  zbierka Nox et solitudo a Horalova poézia pôsobila ako napodobenina
  – a aj to nie celkom vydarená – štúrovskej poézie. Stráca jej odbojný
  osteň a je skôr prejavom rezignácie. Štúrovci si chceli slobodu
  vybojovať, Horal dúfal, že nám spadne do lona sama.
  Smutný koniec básnika
  Peter Bella Horal sa dožil zániku rakúsko-uhorskej monarchie, ale do
  oslobodenej vlasti už nestihol prísť. Zomrel 13. júna 1919 v Budapešti.
  O devätnásť rokov neskôr hľadal jeho hrob v hlavnom meste
  Maďarska literárny historik Rudo Brtáň. Našiel ho po na budínskom
  predmestí na cintoríne Farkasréti Temetö. Kríž a tabuľka s nápisom v
  maďarčine boli zhrdzavené a hrob porastený šípovými ružami a
  zimozeleňou. Návštevu na cintoríne Brtáň opísal v Cirkevných
  listoch: „Vpravo je pochovaný akýsi Nusser Béla, po ľavej strane bol
  svieži hrob – Bellovej manželky? Jediná jeho dcéra žije vraj dnes v
  Budíne v dome, ktorý si Bella vystavil, keď odišiel na odpočinok ako
  úradník železničnej direkcie v Budapešti. Manželka Nemka, dcéra

  ponemčená, hoci ju otec od mladosti učieval slovenské piesne ľudové,
  národné i svoje. Koniec Bellovho života bol smutný a biedny. Penzia
  malá, honoráre za preklady u Páričku a v Nakladateľskom spolku
  neveľké, dva zväzky básní zaviazli ešte pred vojnou u Klimeša práve
  pre otázku honoráru, nedostatok potravín vo vojne a bieda po vojne,
  choroba obličiek /rak/ a staroba podlomili Horala. Neuvidel svojho
  Liptova, bratovi v Krakove dal slovenský nápis na pomník – jeho
  pomník v cudzej reči mlčí o jeho zásluhách. Či si ho vďační Liptáci
  prevezú, či splnia jeho životné želanie?“
  Hrob Petra Bellu Horala sa pokúšal v novembri 2008 nájsť Gregor
  Papuček, slovenský novinár a spisovateľ, žijúci a tvoriaci v Maďarsku.
  Na správe cintorína zistil, že Peter Bella bol pochovaný 15. júna 1919
  v sektore III, rad 5. V e-maile mi napísal: „Vyhľadal som si piaty rad
  a prešiel som ho vonkoncom. Najstaršie hroby sú tam z 1950-tych
  rokov, aj tých je málo, a tie ostatné sú z neskorších rokov, končiac
  rokom 2008. Miestami som našiel hrob zarastený, musel som sa
  prehrabávať do húšte, a tak prečítať meno. Je tam aj taký hrob, ktorý
  je zrúcaný, ale žiadny popísaný kameň som nenašiel. Je tam aj hrob
  s dreveným, už celkom zhnitým krížom bez tabuľky. Tak som
  pochodil tri piate rady, ale žiaľ, hrob nášho básnika som
  nenašiel.“
  Horalov hrob už neexistuje, ale stojí dom, v ktorom býval. Aj to zistil
  Gregor Papuček na základe záznamov Súpisu adries a bytov mesta
  Budapešť, že Horal býval v druhom budapeštianskom obvode na
  Szönyegovej 3. V e-maile v júli 2009 mi napísal: „Je to vysoký, veľký
  troj-, či štvorposchodový dom. Navštívil som tam štyri rodiny, zaujímal
  som sa, či niekto z nich, napr. tí najstarší, sa pamätajú na meno Bella,
  Peter Bella, na rodinu Bellovcov. Zatiaľ som takého človeka tam
  nenašiel. Kruh ešte nie je uzavretý, všetky rodiny som ešte
  nevyspovedal. Jedni mladí manželia mi priniesli aj kópiu niekdajšieho
  výkresu celého komplexu tej budovy, je to veľká budova tvaru
  širokého U, ktorá tam bola postavená r. 1895! Ale Peter tam býval –
  podľa svedectva zväzkov Czim- és lakjegyzék, to jest Súpis adries
  a bytov mesta Budapešť – už aj predtým! Napr. r. 1888 je zapísaný
  ako: Béla Péter, vas. hiv. (vasuti hivatalnok – pozn. G. P.) I. Szőmyeg
  u. 3., čiže Peter Bella, železničný úradník. O 10 rokov neskôr, r. 1898,
  sa po prvý raz vyskytuje aj Béla Péterné, házt. (háztartásbeli –pozn.
  G: P.), čo znamená že pracuje doma, v domácnosti. Ale môže to byť
  aj skratka slova Háztulajdonos, majiteľka domu! Čiže, keď ešte ten
  terajší dom tam nestál, on už tam býval na tejto adrese. Voľačo tam

  stáť muselo, keď tam býval. V roku 1905-06 je prvý raz zaregistrovaný
  ako: nyug. máv. ellenőr, t. j. nyugalmazott máv ellenőr t. j. železničný
  kontrolór na dôchodku.  Po tomto voľakedy si postavili domček?! Ale
  kde? Lebo bývať bývali aj naďalej na adrese Szőnyeg u. 3.!!!“
  Možno sa podarí nájsť domček, v ktorom Horal s manželkou a dcérou
  býval na penzii. Ale bolo by dobré, keby sa aspoň skromnou tabuľkou
  na dome na ulici Szönyeg 3 v Budapešti pripomenulo, že tu žil Peter
  Bella Horal. Tento skromný básnik, tak veľmi milujúci svoju rodnú
  zem, by si to určite zaslúžil. Nevytvoril veľké básnické dielo, ale tá
  jediná báseň Návrat, ktorú pod názvom Aká si mi krásna zhudobnil
  Eugen Suchoň, mu zabezpečila miesto v slovenskej kultúre.
  Ďalšie články:

  Ján Bábik

  Pridaj komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

  Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.