Opustila nás Anna Piláriková

Dňa 22. októbra 2022 v ranných hodinách nás navždy opustila predsedníčka Spolku Slovákov z Maďarska

PaedDr. Anka Piláriková

17.07.1948 – 22.10.2022

Na rozlúčku s Ankou

Príde chvíľa kedy sa ťažko hovorí.
Príde chvíľa kedy sa slzy tlačia do očí.
Príde chvíľa kedy srdce puká žiaľom.
Príde chvíľa kedy sa končí života slalom.
Anka naša drahá,
tá krutá chvíľa prišla.
Naše duše smútkom zahalila.
Tvoji drahý, priatelia a známy
slzami klopkajú na rakvičku tvoju.
Odpovede sa už nikdy nedočkajú.
Usilovnosť, pracovitosť, chrabrosť,
ktorou si prekvitala
 na naše plecia si uložila.
Sľubujeme Ti,
 v tejto pre nás chvíli ťažkej,
 že ich ponesieme ďalej.

Lúčime sa s Tebou
s nesmiernym, neopísateľným žiaľom.
Brázdu,
ktorú si svojimi činmi
vo svojom živote vyorala
naplníme želaniami,
ktoré si nám zanechala.
Vence, kytice kvetov k
najmenšiemu príbytku kladieme
 a lúčime sa s Tebou
okrídlenou  vetou
Odpočívaj v pokoji.
Česť tvojej pamiatke.

Na rozlúčku s Ankou Pilárikovou Michal Hronec

Nekrológ

Anna Piláriková, rodená Matejdesová, sa narodila v Matúškove 17.júla 1948. Pochádza z presídleneckej rodiny, čo výrazne nasmerovalo jej osud.
Otec bol Slovák z Juhoslovenskej (Srbskej) Starej Pazovy, matka Slovenka zo Slovenského Komlóša v Maďarsku. Rodina sa presídlila do obce Matúškovo v roku 1947.
Jej životná kariéra začala po skončení Pedagogickej fakulty UK v Trnave. Pôsobila ako učiteľka ZŠ v Trsticiach, neskôr v Matúškove.
V roku 1985 po vykonaní rigoróznej skúšky získala titul PaedDr. V tom čase už pôsobí ako vedúca katedry v Slovenskej odbornej škole v Sládkovičove.
V nasledujúcich piatich rokoch pracuje na poste tajomníčky Mestského národného výboru v Galante. Ďalších päť rokov sa opäť venuje pedagogickej činnosti ako riaditeľka školy. Po ukončení funkčného obdobia v roku 1997 preberá funkciu štátnej intendantky Dudvážskeho kultúrneho centra v Galante.  V tom roku sa stáva riaditeľkou Domu matice slovenskej v Galante.
Od roku 2006 do konca volebného obdobia roku 2010 bola prednostkou Obvodného úradu v Galante. V priebehu svojho aktívneho života zastávala rôzne významné funkcie  nielen na úrovni okresu Galanta, ale aj na krajskej a štátnej úrovni,
-od roku 1972 až do roku 2006 bola poslankyňou mesta Galanta, členom školskej komisie,
-predsedníčkou komisie kultúry a medzimestských vzťahov MsZ,
-predsedníčkou krajskej rady Matice slovenskej Trnavského kraja,
-členkou ústredia – výboru Matice slovenskej v Martine,

Navždy sa zastavilo srdce drahého a blízkeho človeka, predsedníčky nášho Spolku Slovákov z Maďarska, neúnavnej organizátorky slovenského kultúrno-spoločenského života v Galante PaedDr.(doktor pedagogiky) Anky Pilárikovej,  ktorú sme všetci poznali, vážili si ju a mali ju radi. Odišla od nás, odišla navždy. Smrť, ktorá neľútostne dopĺňa odveký zákon prírody, ju vytrhla z našej spoločnosti. I keď ju dlhšiu dobu trápila ťažká choroba, nechcela sa jej poddať, úporne sa jej bránila, bojovala s ňou ako so všetkými ťažkosťami vo svojom živote. Neprešlo však veľa času a zákerná choroba bola silnejšia ako jej vôľa, premohla ju a navždy jej zabránila vrátiť sa medzi nás.
Anka so svojim nebohým manželom Jánom, s ktorým sme sa rozlúčili ani nie pred tromi týždňami, boli hlavnými zakladateľmi  „Spolku Slovákov z Maďarska na Slovensku“. S nostalgiou spomíname pri pohľade na fotografiu z krásneho dňa 30.októbra 1998, keď sa stretlo v Galante na pozvanie pani Anny Pilárikovej  300 delegátov z 31 obcí Slovenska, roztratených ale nestratených presídlencov a ich potomkov z Maďarska, ktorí sa vrátili do vlasti v rámci akcie „Mať volá“ v rokoch 1946-1948. Presídlenci z Maďarska sa v priebehu rokov stali neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho, spoločenského, hospodárskeho a politického života Slovenskej republiky, že sa nato nezabúda má svoj veľký podiel práve Anka Piláriková. Spolok je funkčný a stále aktívny a bude pokračovať v načatej ceste. Predsedníčkou Spolku bola od jeho založenia až do jej skonania. Spolok, pod jej vedením, sa vyznačoval rozvíjaním aktívnej spolupráce s predstaviteľmi spolkov Slovákov z Bulharska, Juhoslávie a Rumunska na Slovensku, bola organizátorkou mnohých spomienkových podujatí pri príležitosti výročí príchodu Slovákov do vlasti svojich predkov.
Od svojho vzniku spolok, vďaka jej aktivite, odprezentoval množstvo publikácií, ako napr: „Z minulosti Slovenského Komlóša“ „Prekliate časy“, „Tam zložili aj svoje kosti“, „Kultúrne dedičstvo budapeštianskych Slovákov“, časopis „Dolnozemský Slovák“, básnické  zbierky Juraja Antala Dolnozemského a niekoľko vzácnych publikácií Jána JančovicaMichala Hronca.
Mimoriadny ohlas u širokej galantskej verejnosti mali tradičné Galantské reprezentačné plesy Dolnozemských Slovákov, ktoré pripravila a organizovala s medzinárodnou účasťou rovnako ako aj kantilény na pamiatku Karola Duchoňa, ktoré majú svoje pokračovanie aj v súčasnosti. Zorganizovala desiatky výmenných účinkovaní speváckych a folklórnych súborov udržiavajúcich slovenské tradície doma i v zahraničí, ktoré vystupovali v meste Galanta alebo okolitých dedinách.
Bola iniciátorkou inštalovania pamätníka osídlenia a pamätnej tabule v Slovenskom Komlóši, pamätníka presídlenia pred DMS v Galante. Pamätné miesta sú príležitosťou k spomienkam na našich predkov.
Takmer pravidelne, každoročne pripravil Spolok pod jej riadením v spolupráci s mestom Galanta, Mestským kultúrnym strediskom a DMS jesenné galakoncerty „Žijeme pod jedným slnkom“, „Teplo domova“, „Verní tradíciám“, Z pokolenia na pokolenie“, „Návraty“. Veľkej popularite sa tešili gastronomické podujatia organizované v spolupráci s Komlóšanmi, ako aj ochotnícke divadelné a folklórne predstavenia Komlóšanov.

Pre každé podujatie bol príznačný jej hlboký cit k národnej príslušnosti. Jej emotívne vystúpenia, hovoriace zo srdca, z hĺbky duše o napĺňaní túžby a súčasne hlásenie sa ku koreňom materí a otcov, nás často privádzali až k slzám.

Vďaka jej iniciatíve sa organizovali tematické zájazdy na Dolnú zem pre občanov Galanty a okolia. Za veľmi dôležité Spolok považuje udržiavanie živého kontaktu s regiónmi v Maďarsku odkiaľ sa presídlilo najviac Slovákov – Békéscaba, Slovenský Komlóš, Pitvaroš, Csanádalbert, Bánhedeš, ale aj Tardoš.
Aj samotné partnerské vzťahy medzi Galantou a Slovenským Komlóšom, ako významným a živým centrom slovenskej dolnozemskej kultúry, je v kontexte s rozvíjajúcimi sa činnosťami samotného Spolku Slovákov z Maďarska, ktorý sa svojimi aktivitami, svojou myšlienkou trvalo zaprezentoval vo svojom sídle, v Galante, v regióne a napokon i v rámci Slovenska, ako životaschopné občianske združenie, a nadobudol významnú spoločenskú akceptáciu.
Za veľkého úsilia našej predsedníčky, rok nato ako vznikol Spolok, bola podpísaná partnerská zmluva medzi mestami Galanta a Slovenský Komlóš a táto bola už dvakrát  slávnostne obnovená a v súčasnosti sa vďaka vysokému úsiliu samotného primátora mesta Galanta veľmi úspešne rozvíja, začo Anke Pilárikovej bola udelená „Cena primátora mesta Galanta“.

Zosnulá Anka Pilariková bola osobnosť, ktorá za dlhoročnú a záslužnú činnosť na kultúrno-spoločenskom poli, v štátnej a verejnej správe, ako aj v Matici slovenskej, sa stala nositeľkou ocenení:
-cena ministra kultúry SR
-pamätná medaila Štefana Moyzesa
-pamätná medaila Matice slovenskej
-medaila Sv. Cyrila a Metoda
-medaila Andreja Hlinku
-medaila Martina Rázusa
-zlatá medaila MS za zásluhy a dlhoročnú prácu v Matici slovenskej
-medaila Ministra vnútra za zásluhy o verejnú správu
-medaila predsedu Trnavského samosprávneho kraja
-cena „Za Komlóšskych Slovákov“
-ako aj ďalšie ocenenia.

Veľký je bôľ a zármutok za zosnulou, nech však cez nesmiernu temnotu prebleskne aspoň slabučký lúč útechy, že naša drahá zosnulá vykonala vo svojom plodnom živote všetko, čo mohla pre nás všetkých urobiť.
Zosnulá patrila k ľuďom, ktorí sú zapálení pre slovenskú vec, pre svoje korene a slovenskú kultúru, a keďže sama horela, dokázala zapaľovať aj iných. Bolo nám potešením, že sme mohli Anka s Tebou spolupracovať, bohužiaľ nádej, že sa tak bude diať aj v budúcnosti Tvojím odchodom zhasla.
Dovolím si rozlúčiť sa so zosnulou v mene:
-Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, -Slovenskej národnostnej samosprávy na Komlóši, -Spolku čabianskych a segedínskych Slovákov, -Občianskeho združenia Dotyk ľudskosti, -Spolku Slovákov z Bulharska, Rumunska a bývalej Juhoslávie, -Členov Matice slovenskej, -riaditeľa DMS v Galante, -Slovenskej redakcie Maďarskej televízie,
-Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí, -Umeleckého súboru IGRICI z Igramu, -od spolužiakov z gymnázia v Galante, -primátora a samosprávy mesta Galanta a mesta Slovenský Komlóš, -blízkych z jej rodnej obce Matúškovo a od -nás členov Spolku Slovákov z Maďarska.

Odpočívaj pokojne v rodnej zemi, ktorú si mala tak veľmi rada, Tvoju pamiatku si v srdciach zachováme.

Výbor Spolku Slovákov z Maďarska

Posledná rozlúčka

20 odpovedí na „Opustila nás Anna Piláriková“

 1. Úprimnú sústrasť celej rodine.
  Anička, odpočívajte v pokoji. Ďakujem za to, že som sa mohla zúčastniť niekoľkých úžasných akcíi z úcty k našim milým rodíčom a prarodičom.
  Česť Vašej pamiatke!

  1. Spolok Slovákov z Juhoslávie
   Posledné ZBOHOM Anne Pilárikovej dlhoročnej matitičiarke a riaditeľke Domu Matice slovenskej v Galante. Anka, odpočívaj v pokoji, nech Vás s Jankom opatruje Pán v jeho náručí…
   Za SZSZ v Bratislave a SSzJ . Úprimnú sústrasť pozostalej rodine.
   Viera D. Tapalagová.

 2. Úprimnú sústrasť rodinným aj rodným pozostalým! Nech je Vám, pani Dr. Anka Piláriková, slovenská rodná zem ľahká! Vyorali ste do nej hlbokú brázdu slovenskosti. Ďakujeme!
  Anita Murgašová
  emeritná riaditeľka
  MC UMB
  pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 3. Cítime s Vami v týchto ťažkých chvíľach.
  Veľa sily na prekonanie toho jediného, čo nemôžeme nikdy zmeniť. Prijmite našu úprimnú sústrasť.
  Anka Pokorná s rodinou.

 4. Marka Feješová, Betka Holbíková, Betka Sedliačiková,Štefan Sliška zo Spolku Slovákov z Maďarska píše:

  „Existujú ľudia, ktorí nám budú chýbať večne …
  Sú to tí, ktorí sa dotkli nielen nášho srdca, ale aj našej duše …“

  S našou Ankou navždy odišiel úžasný človek. Nikto ju nemôže nahradiť.
  Vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej vašej rodine v tejto smutnej a ťažkej chvíli.

  Úprimnú sústrasť!

 5. Dovoľte mi vyjadriť úprimnú sústrasť v mene Matice slovenskej . S hlbokou úctou vyjadrujeme poďakovanie za jej nemalé dielo.

  Za Maticu slovenskú
  Riaditeľka KM MS
  PhDr. Zuzana Pavelcová

 6. Úprimná sústrasť rodine. Poznali sme sa ako funkcionárky našich spolkov – Slováci z Maďarska, Rumunska, Juhoslávie. Spolupracovali sme, nezabudnem na Plesy dolnozemských Slovákov v Galante. Anka, odpočívaj v pokoji.
  Olga Fejdiová

 7. V mene Slovenskej redakcie Maďarskej televízie prijmite našu úprimnú sústrasť!
  Nech jej dolnozemská duša a srdce odpočívajú v pokoji, česť jej pamiatke!

 8. Odpočívaj v pokoji Anička. Prežili sme pri sobášoch veĺa spoločných a pekných chvíĺ. ❤?
  Vyjadrujem úprimnú sústrasť celej rodine. ????

 9. Odpočívajte v pokoji, drahí vzácni priatelia, Anka a Janko Pilárikovci.
  Navždy budete v mojom srdci.
  Vyjadrujem úprimnú sústrasť celej rodine!
  V mene celej matičnej rodiny.

 10. Sme stvorení pre život.
  Túžba po živote je pre nás prirodzená.
  Keď však stojíme oproti smrti, vieme,
  že tento boj nemáme šancu vyhrať.
  Je tu však Niekto, kto sa v tomto boji
  postavil na naše miesto.
  Niekto, kto má dosť síl nad smrťou zvíťaziť.
  Niekto – Boh, ktorý má všetku moc.
  V tichosti sa skláňame pred Božou vôľou
  a vyslovujeme úprimnú sústrasť celej rodine.
  Valika a Janko Skorka z Brezna.

 11. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine. Anička odpočívaj v pokoji, navždy zostaneš v našich srdciach.

 12. “Neumiera ten koho pochováme,ale ten na koho zabudneme.”
  P. Piláriková bola tak aktívna, že tí ktorí sme mali možnosť byť súčasťou jej života alebo práce budeme na ňu dlho spomínať.
  Odpočívajte v pokoji, nech vám je slovenská zem ľahká.

 13. Je mi veľmi ľúto za odchodom pani Anky Pilárikovej na večnosť. Zostane však v spomienkach ako veľmi srdečná, vzdelaná, prajná a spoločenská, ale hlavne roduverná Slovenka. Jedna z nás presídlencov. Jej úžasná práca pre presídlencov zanechala veľkú stopu a peknú spomienku v duši. Bolo mi cťou ako fotografke s ňou spolupracovať. Vyjadrujem úprimnú sústrasť smútiacej rodine. Česť jej pamiatke.

 14. Úprimnú sústrasť celej rodinke, priateľom aj známym. Bude nám veľmi chýbať
  rodina Slopovská

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.