Všetky príspevky Dr. PILARIKOVÁ Anna

Slovo predsedníčky

 

……K významným, neopomenuteľným historickým udalostiam a súvislostiam života a dejín slovenského národa na prelome prvej polovice 20. storočia patrí aj reemigrácia a repatriácia Slovákov z Európy a sveta do vlasti. V procese vysťahovalectva a prisťahovalectva, najmä v tom druhom, ide o prvý historický, organizovaný a masovejšie zastúpený imigračný faktor, prepojený cez viaceré politické, národné, hospodárske, psychologické, duchovné a spoločenské súvislosti.

…..Návrat takmer 170 tisíc Slovákov z viacerých krajín a štátov po 2. svetovej vojne, niesol so sebou nespočetné osudy ľudí, utrpení, starostí, zmien, psychologických tlakov, ale i túžbu vrátiť sa po viacerých storočiach, desaťročiach do otcovskej i materinskej vlasti, opätovne nadobudnúť pocit domova a životnej istoty napriek tomu, že to bolo po mnohých stránkach ťažké, zložité a neisté.

……„Mať volá“. Proces, pod ktorým sa skrývala najväčšia slovenská reemigrácia, v rámci ktorej z Maďarska na Slovensko prišlo cca 70 tisíc ľudí. Prispelo k tomu zvyšujúce sa obmedzenie v školskej výučbe, zákazy používania slovenského jazyka, pomaďarčovanie priezvisk, zredukovanie a postupne zánik bohoslužieb c slovenskom jazyku a pod.

…….Presídlenci, reemigranti aj v nových zmenených podmienkach svojou húževnatosťou a nezdolnosťou vytvorili nový svet pre seba a potomkov v starej vlasti. Po všetky tie roky, aj po roku 1947 si títo ľudia bohatí na zvyky, tradície, svojrázny rečový prejav a štýl života, bezhraničnú pracovitosť a usilovnosť, zmysel pre gazdovanie, svojráznu gastronómiu ale aj zábavu, vrchovato chránili svoju identitu v rámci svojho rodinného krbu. Pre tieto vlastnosti sa stali zaujímavou, no nie vždy prijímanou komunitou v rámci celku, najmä ak išlo o žitie na národnostne zmiešanom území.

…….Všetko to, čo sa zo životom dolnozemských Slovákov spája, tvorí hlavný obsah našej spolkovej práce.

……..Spolok Slovákov z Maďarska na Slovensku je nepolitické, dobrovoľné krajanské občianske združenie Slovákov. Vznikol na základe registrácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky dňa 5. júna 1998 a následne valného zhromaždenia dňa 30. októbra 1998, na ktorom boli schválené Stanovy spolku a hlavné programové zameranie. Hlavným poslaním spolku je napomáhať pri udržiavaní slovenskej svojbytnosti a utužovať krajanskú spoluprácu Slovákov z Maďarska, rozvíjať kultúrne dedičstvo, tradície a zvyky našich predkov, ich posúvanie na mladú generáciu, spolupracovať s celoštátnou i miestnymi slovenskými samosprávami v Maďarsku, krajanskými spolkami Slovákov z iných štátov a  Maticou slovenskou na Slovensku.

PaedDr. Anna Piláriková
predsedníčka
Spolku Slovákov z Maďarska