Veľký Bánhedeš – história, prvý súpis a plat farára

Z histórie osady Veľkýbánhedeš

          Na mieste terajšej osady Veľký Bánhedeš začiatkom XV. storočia už bola jedna osada, ktorú Ján  Maróti , mačovský1  bán  založil a pomenoval  Bánhedešom. Túto dedinu krátko po  založení  1528 rozvrátili Srbi, potom 1552 roku ju Turci spustošili natoľko, že sotva v nej zostali obyvatelia. 1596 z Balkánu sa prihnali tatárske hordy , ktoré ju natoľko spustošili, že po nich tam zostala len pustatina. Ešte aj 1742 bola na jej mieste len lúka na pasenie a kosenie a patrila k majetku  mutinajského2 grófa pod správou kráľovskej komory.  V nasledujúcom roku kráľovská komora ju prvýkrát  prenajala veľko-nájomcom. (Meno nájomcov sa neuvádza.) Títo ju ďalej dali do podnájmu chudobným ľudom , ktorí sa na pustatine usadili a už v roku 1839 mala 120 obyvateľov.

     V tom čase, ako hlavný prenajímateľ, jeden menom Hengermϋller , ktorí ju spolu s okolitými pustatinami užíva , ktorému ale na jar  v roku 1841 končí nájomná zmluva. Toto sa dozvedia nadlacký želiari, z ktorých sa okolo sto hláv rodín podpíše žeby si chceli prenajať od kráľovskej  komory kúnágotskú pustatinu. Posielajú preto do Pešti svojich zástupcov s poslaním aby sa zúčastnili dražby s cieľom prenajať si ju. Týchto zástupcov viedol František Chovanec. Po Solnok sa viezli na vozoch a odtiaľ pokračovali do Pešti vlakom. Lenže kým prišli do Pešti dražba bola ukončená. Pustatiny získal na držbe nejaký Peter Čarnovič, za  2 forinty ročne  po kat. jutre. Zástupcovia Nadlačanov sa okamžite obrátili k Čarnovičovi, ktorý sa práve chcel z dražby vzdialiť a rokujú s ním aby im dal do podnájmu kúnágotskú pustatinu. Tento zo začiatku nechcel ani  počuť o podnájme, ale po dlhom prosení aby pomohol chudobným ľudom nakoniec povolí a vyhlási, že kúnágotu im nedá, tú si podrží pre seba lebo to je najlepšia pôda, ale že im dá bánhedeškú pustatinu. Po osem malých jutár pre rodinu im dá do prenájmu  kataster za ročný poplatok  5 forintov za jutro.

      Na jeseň 1841  prišlo okolo 80 rodín z Nadlaku a uzatvorili zmluvu s Petrom Černovičom. Túto všetky hlavy rodín podpísali 24. apríla 1841  s trvaním do 31. októbra 1855. Pán farár Ján Kutlík poznamenáva , že táto zmluva sa z cirkevnej lády –  debny stratila, ale  že ešte žijú z pamätníkov Chovanec  František a, Pavol Lipták, ktorí túto zmluvu podpisovali s ostatnými už nežijúcimi osadníkmi.

     Osadníci po príchode na pustatinu si hneď pripravili zemnice,  zemljanky  aby mohli prvú zimu prežiť. Do jari však skoro polovica opustila pustatinu, báli sa trstiny a šáchoria. Tí čo ostali prevzali do podnájmu vymerané parcely aj  po troch rodinách, ktoré odišli.

    Takto jeden občan maďarskej národnosti si po prevzatí nájmu po troch rodinách  postavil ako  prvý niečo čo sa už mohlo nazvať domom na bývanie. Bolo to na mieste kde teraz stojí rímskokatolícky kostol.

    Následne prichádzali ťažkosti, mnohí nedokázali platiť dohodnuté nájomné, niektorí ani nechceli platiť. Černovič vyžadoval platbu nájomného a tým , ktorí neplatili vypovedal nájomnú zmluvu. Prichádza správca kráľovskej komory a na prosbu neplatiacich vyhlásil: „Toto ešte nie je osada, každého kto nebude platiť špicou svojej čižmy vykopnem.“

     Na to sa osadníci inde obrátili hľadať pomoc. Vyslali zástupcov do Viedne ku kráľovi. Vedúcimi skupiny respektíve delegácie  boli  opäť František Chovanec a Ján  Kollár. Obaja totiž vedeli po nemecky. Rokovanie dopadlo dobre. Dosiahli to, že kráľovská komora vyslala nového zástupcu aby znova preveril situáciu, ten bol zhovievavejší a  konštatoval , že osada zodpovedá charakteru dediny. Prenájom naďalej zostal v platnosti.

     Cirkevné záležitosti sa riešili cez Nadlacký ECAV zbor. No pre osadníkov bol predsa len bližší Komlóš a tak deti  ku krstu nosili radšej na Komlóš. Podľa farára Kutlíka tých čo využívali komlóšsku fíliu nebolo veľa lebo po jeho nástupe za riadneho farára na Bánhedeš  bolo málo takých, ktorím by bol vybavoval duplikáty  krstných listov  na Komlóši. Ján Kutlík ako zaujímavosť uvádza, že mnohým deťom , ktoré sa nosili  ku krstu na Komlóš bola krstnou materou istá  vdova  Anna Jasovská.

     Bánhedeš mal nejakého nepodareného farára Mlinárčika, ktorí si svoje povinnosti vykonával nezodpovedne , často vysedával v krčme a nakoniec sa z obce stratil a po čase sa banhedešania dozvedeli, že zomrel v nejakej nemocnici. Po zmiznutí Mlinárčika na čas s  vedomím nadlackého zboru cirkevné záležitosti vykonával na bánhedeši farár bez miesta – Pavol Gally.

    Osadníkom bánhedešským im ich pán farár, Samuel Krištoffy poradil aby si na zabezpečenie cirkevného zboru zriadili suchý mlyn na konský pohon. Túto radu aj prijali a na pozemku kde teraz stojí dom Ludovíta Kučeru si mlyn aj postavili. Za krátky čas si postavili druhý suchý mlyn na mieste terajšej kováčskej vyhni. Mlyny boli poistené proti požiaru na 3000 forintov . V roku 1869 cirkev uvažuje o tom , že zrealizuje veterný mlyn no  pre nedostatok finančných prostriedkov od tohto zámeru upustí. Perlička: V suchom mlyne sa stala krádež. Zlodej a strážca dostali pokutu 24 forintov a z kancľa farár vyhlásil, ak sa to ešte zopakuje bude z vyobcovaný nielen z cirkvi ale aj z obce. Veterný mlyn nakoniec predsa len postavili a odovzdaný  bol do užívania 1. dec. 1873. Z tehá,l ktoré ostali po výstavbe veterného mlyna sa postavil pre cirkev sklad obilia a pre farára jedna komora sa pristavila k fare.

      Vlastný cirkevný zbor vzniká až od januára 1857 kedy nastupuje za riadneho farára Ján Kutlík ml. S nástupom J. Kutlíka ml. sa vlečie spor o bohoslužby v slovenskom  a maďarskom jazyku. Tento spor sa vlečie dlhé roky ako často  v mesiaci sa majú konať maďarské a slovenské bohoslužby lebo bánhedešský cirkevný zbor pozostával  z Maďarov a Slovákov. Pomer údov bol  70 Maďarov a 540 Slovákov.

    V Báhhedeši bol postavený prvý kostol v roku 1841 a slúžil do roku 1851. Bola to jednoduchá konštrukcia z dreva bez stropu. Nevie sa kde vlastne stál, ani najstarší občania si to nepamätajú. Druhý kostol bol postavený 1851-1859 a stál na mieste terajšej fary. V roku 1858 nainštalovali prvé dva  zvony  a vysvätené boli  25. apríla. Novú faru začali stavať v roku 1860 a  krov bol dodaný z Liptova plťami. Vysviacku vykonal nadlacký farár Daniel Zajac.  Tretí kostol 1859-1895 staval Ján Kutlík ml..  2. augusta 1893 Ján Kutlík ml. zomiera. Organ sa vysvätil 26. júla 1869. Štvrtý kostol sa postavil v roku 1895. O pristavení veže ku kostolu bolo rozhodnuté v roku  18. jan. 1882.

     2. augusta 1869 vypukol v dedine požiar, pri ktorom sa popálil sirotský otec a presbyter Ján Gály , na tieto  popáleniny aj zomrel. Cirkev rodinám poškodeným požiarom rozdelila  úrodu slamy a plevu.

     V roku 1875 cirkev vykonala sčítanie obyvateľov obce,  ktoré vykázalo,  že obec má  1 112 obyvateľov z toho školopovinných  detí bolo 152.

Prvé súpisy obyvateľov Slovenského Bánhedeša  od roku 1856.

     Štatistické súpisy obyvateľov obce urobil pán farár ECAV Ján Kutlík ml. pod nižšie uvedeným titulom. Opisy sú  urobené podľa súdobého používania  a znalosti  jazyka slovenského zo strany pána farára Kutlíka, ktorý prechádzal od jazyka kralickej biblie k slovenčine.  Ján Kutlík ml. prežil svoj celý život na farnosti bánhedešskej. Bol to jeden z najhorlivejších národovcov a buditeľom  slovenského národa,  slovenskej národnostnej menšiny v Uhorsku  na Dolnej zemi. Juraj Antal,  Kutlíkov pomocník, pri práci na súpisoch patril do rodu, ktorí bol zakladateľom Slov Komlóša.  Ďalší  Juraj Antal z tohto rodu v  1840 bol richtárom v Slovenskom Komlóši. Táto rodina založila výrobu pálených tehál na Komlóši a neskoršie i výrobu pálenej krytiny. Mali prezývku  –črepári. V súčasnosti jeden z nich, tiež Juraj Antal, dolnozemským poetickým bardom, básnikom autorom 6 básnických zbierok.

     Vysvetlivky k použitým skratkám:

j. m. ; jm. = jeho manželka

m. d. i m. ; mdiz.  =   má dom i zem

j. d.;  jd.   =  jejich dítky

van ház fӧldje , vhf = má dom i zem

Jana Lipták  vdova   =   vdova po Jánovi  Liptákovi

Illa  =   (Iľka),  Ilonka  po maďarsky,  Helena

     Za povšimnutie stojí písanie krstných mien. Niektoré pán farár písal po česky  ako napr.  Jiří  = Juraj, alebo ho píše po slovensky avšak trochu archaickej forme, Ďuro. Pre tých , ktorí sa s archaickými krstnými menami nestreli ešte je treba doplniť: Erža =Alžbeta, Mara = Mária, Kata = Katarína, Mišo =  Michal, Juda = Judita, Maco= Matej, Marci= Martin, Dora = Dorota, Daňo = Daniel, Julis = Júlia.

     Preklad niektorých maďarských výrazov.

gyermek  = dieťa,
házas  = ženatý,
neje = manželka,
béres = bíreš, alebo sluha,
refor. = cirkev reformovaná (református egyház)

První popis duší evanjelických v nově založeném Bánhegyeši , který z dom do domu konal 11. Aug. 1856 ml. Jan Kutlík, správce církvi a Jiří Antal, kurátor.

     1ní Čeleď  Jano Žjak vdovec a očim                             8. Jano Marko   j. m.

            Pavla Fera  j.m.                                             Erža Poljačik   j. d.

            Mária Husár.                                                                               Kata   17 r.

            Adam 5 roční prijaté dieťa                                                       Jiří   15 r.

           m. d. i z.                                                                             Martin    8 r.  a ženatý

     2. Jano     Jasovsky    j. m.                                                         Jano voják   j. m.

         Anna   Čillo                                                                             Zuza Antal   j. d.

            syn prijatý  Jano  10 roční                                                        Jano   4 r.

          Ondrej Zvolensky  sluha                                                             Mišo   2 r

         m. d. i z.                                                                                  m.d, i z,

     3.  Jiří    Kučelat      j. m.                                                        9. Mišo Zuba      j. m.

          Ilka    Guťan,   jejích dítky                                                    Dora Hegedϋš    j.  d.

              Erža  4 a pol r.                                                                          Mária    4 r.

              Jiří  j. m.                                                                                    Paľo      6 mes.

         Mária Lipták                                                                                      Pavel Domanovsky     sluha

Martin Súkeník  7 r. prijaté dítě                                10. Fraňo  Chovaniec   j. m.

          m. d. i z.                                                                                    richtár

      4. ml. Jiří Antal    j. m.                                                                 Ilka Hanko    j.  d.

         Zuza   Bujtár     j.  dítky                                                                 Fraňo   19  r.

              Jirí  7 r.                                                                                       Jano   10  r.

             Mišo  3 r.                                                                                    Štefan   3  r.

             Mária  1 pol r.                                                                           Mišo   1   r.

      Jano Bujtár     sluha a                                                                     Juda   Golan  6. r. matkyna

      Pavel Bujtár      bratri                                                                      Jano Vasko    sluha

     5. Jano Mišovje    j. m.                                                           11. vd. Jiři  Antal kurátor   j. m.

 Ilka Krokavec                                                                                    Mária Dobos     j.  d.

 Mišo Novák  zaťko a j. m.                                                    Jano 12 r. a syn ženatý

        Anna Urban                                                                                           Mišo   j. m.

      6. * Ondrej Dobrocky    j. m.                                                             Mária Kováč

     Mária Antovsky      j. d.                                                                Ond. Švjeda   sluha

             Jano     18 r.                                                                                      m. d. i z.

             Mišo     13  r.   a ženatý                                       12. Mišo Dobrocky     j. m.   

           Ondrej   j. m.                                                                         Mária Lipták   j. d.

           Mária Pustai   j. d.                                                                      Mária   16  r.

               Ondrej     5 r.                                                                           Mišo   14  .r.

              Mária    2   r.                                                                             Pavel    8  r.

          Jiří     voják   j. m.                                                                         Jano   5  r.

          Ilka Kertík                                                                                     Ondrej    3   r.

             Jano Pilíšsky    sluha                                                      Jirí    1   r.

      7. Jano Obšust     željar    j. m.                                                              m.  d.  i z.

          Mária Dobrocky      j. d.                                 13. Jano Šajben   mlinár     j. m.

                Jano   8 r.                                                                          Zuza Tót     j. d.

               Mária  6 r.                                                                               Anna   12  r.

              Juda   4 r.                                                                                 Zuza  10  r.

             Ondriš  2 r.                                                            Jano a Juda  dvoji.   5   týžd.

             Jiří   3 mes.                                               14. Jirí  Sámel     zvonár     j. m.

                                                                                                           Mária Cajchan    j.  d.

                                                                                                                Mária   4  r.

     15tá Čeleď  Tera Zachar vdova po J. Kollár  jd.     26. Jiri Gregor     j. m

                  Tera    2r                                                                        Zuza Gubik    j.d.

     16. Mišo Hanko  pastyr    j.m.                                                        Jano    16 r.

           Juda Korim  j. zaťko                                                                   Jiri     3.

     17. Mišo Gubiš     j. m.                                                                    Štefan  1 pol.

           Žofa Hanko                                                                              Ondrej  Frlaus    7.

            Jiri Korim   brat                                                   mdiz.

     18. Jano Benčok   pastyr   j. m.                              27. Čičel Pavlova   vdova

           Erža Lipták    j. d.                                                                Erža Ďarmatsky  j. d.

                       Zuza    14r.                                                                      Mišo    13r.

                       Juda   9 r.                                                                        Jano    9.

                       Jano  6                                                                             Ďuro    5. a ženatý

                       Ila    3                                                                       Martin   j.m.

                       Mara    1                                                                    Anna Zachar

     19. Martin Tóth  dědinský  kočiš   j. m.                         m.d.iz.

       Ewa Benko    j. d.                                                           28. Mišo Čjernik      j. m.

                        Martin  4 r.                                                           Kata Hrabovsky    j. d.

                        Jano   2                                                                          Mara    17 r.

      20. Jano Halaša   j. m                                                                    Dora    15.

            Zuzana Matuška    j.d.                                                            Mišo    13.

                       Kata    15 r.                                                                    Ďuro    7.

                       Zuza    11.                                                                      Juda    5.

                      Jano    1.                                                                         Jano   1.

                        Jano Demjan    sluha                            29. Martin Demko    j. m.

     má dům i zem                                                                         Anna Konečni    j. d.

     21.Jano Likerec     j.m.                                                                   Jano    4 r.

           Illa Ando    j. d.   30.                                                   mdiz.

                    Maco    18.                                                       30. Eva Medveď   vdova po Konečnom   syn

                    Illa         15                                                                       Mišo      25.

                   Juda      14                                                           mdiz.

     m. d. i z.                                                                          31. Jano Tót    má ženu katolíčku

     22. Ondrej Čuvársky   kováč  j. m.                                mdiz.

            Anna Krištof    j. d.                                                 32. ӧz.   Hegyi János   neje

                 Zuza    12 r.                                                                       Deák Kati  gyerm.

                 Mara    6.                                                                          Jóźsef    26.   katona

                           Zuza Zelman    14 r.                                                  Zsuzsa      19.  és   házas 

                           Palo    12.                                                                   István    neje

                           Mara     8.                                                            Gulyás       Sára     gyerm.

     23. Juraj Gergel    j. m.                                                                     Julis   9.  és

           Anna Marko     j. d.                                                                     Jozsef    5.

                          Jiri   2 dni                                                                       Erzsi      4.

                                     Martin   brat                                                      István   1 hón.

           Maco  Beňo sluha                                                                van ház foldje

     mdzi                                                                                          33. Ifj.   Hegyi János    neje

                                                                                                              Horváth  Julis   gyerm.

     24. Pavel   Srnka     j. m.                                                                  János   19 év

           Zuza Domanovsky     j. d.                                                          József   15.

                            Zuza     4                                                                      Kata    8.

                            Palo    polr.                                                                 István    6.

                           Mara 13    setra                                                          Mihál   4.

                                                                                                     van ház fӧldje

     25. Martin Paľov     hájnik    j. m.                                       34. Csizmadia István    neje

           Erža Gergel     j. d.                                                                 Zábrák   Eva    gyerm.

                          Zuza   7 r.                                                                       Pál   11 év.

                          Erža     3.                                                                        Eva   8.

                                                                                                                  Jozsef    6.

                                                                                                                  Kata     2.

                                                                                                       vhf.

35. čelaď  Farkas János  ӧzvegy  gyerm.                      44. Martin  Mokoš    jm.

                           Jozsef   katona                                                       Kata Kováčmiško   jd.

                           Zsuzsa   15.                                                                       Mišo  10.

                           Kata    14.                                                                          Jano  14.

                           Ádám    6.                                              Černai Mara stará mať vdova

                          Gyӧrgy   5.                                                          mdiz.

    vhf.                                                                                         45. Mišo Makovicky   jm.

      36. Palo Janosicky   jm.                                                           Mara Wilim   jd.

            Anna Nireďházky    jd.                                                                  Mišo   12.

                        Palo 19.                                                                               Martin   5.

                        Mara 12.                                                                             Jano    2.

                        Jano 4.                                                               46. Ondrej Švihla    jm.

      mdiz.                                                                                          Anna Miškovic     jd.

      37. Samo Kollár    jm.                                                                          Jano   22.

            Mara Bračok   jej brat a sestry                                                   Ondrej   17.

                      Palo   15                                                                               Juda   15.

                      Erža  11.                                                                                Marci   13.

                     Zuza  9.                                                                                   Mišo   9.

     38. Ravasz  Mihál  neje                                                          mdiz.

           Povázsa Panna   gyerm.                                                 47. Zana Mihál   neje

                      Pál   5.                                                                           Julis Kardos  gyerm.

                  Zsódi Eszter    5.                                                                       Mihál  7.

                     István   3.                                                                               Gyӧrgy   5.

     39. Fábri Ferencz    ӧzvegy                                                                  Márton  3.

           Morusz  Erzsi   fija                                                           48. Martin Wasko    jm.

                   Ferencz    19.                                                                  Mara Bukovsky   jd.

     40.* Jano Sokol    j. m.                                                                Anna   13.

              Dora Gubjar    jd.                                                                Mara   4.

                   Jano  19.                                                                                    Ondrej  brat

                   Erža  15.                                                                    mdiz.

                   Palo  13.                                                       49. Martin MIchalides    jm.

                   Mišo  10.                                                                         Juda Dojčjar    jd.

                   Mara  6.                                                                                 Mišo   13.

                   Ila  4.                                                                                      Ďuro   8.

         mdiz .                                                                                               Zuza   5. 

     41.*Pavel Kerďo    j. m.                                                                    Matej   polr.

             Zuza Taleník   jd.                                                            50. Martin Malina   jm.

                Zuza  13.                                                                             Anna Kasper    jd.

                Mara  10.                                                                                  Zuza   14.

                Anna  6.                                                                                    Jano   9.

      mdiz.                                                                                                   Marci   polr.

     42.* Jano Tetljak    jm.                                                         51. Ondrej  Ceper    vdovec   jd.

             Anna Brna    jd.                                                                          Štefan  jm.

                    Mišo  voják  a ženatý                                                         Zuza Bobál  jd.

             Jano   jm.                                                                                        Zuza   3.

             Mara Šinkovic   jd.                                                                   Palo   jm.

                 Adam   7.                                                                               Mara ……

                Mara  5.                                                                      mdiz.

                Erža   3.                                                                      52. Adam Novák   jm.

                Anna  1.                                                                            Mara Kollár    jd.

     43. Kunos  Mihál    neje                                                                  Mara   4.

            Német  Ewa    gyerm.                                                              Adam  1 a plr.

                 Juli  15.                                                                      53. Mišo Šipoš    jm.

                Mihál  13.                                                                         katolíčka       jd.

                 Ewa  11                                                                                    Martin   8 mes.

                 István  10.

                 Mari  4 hon.

vhf.

       54 tá čeľaď     Bulla András    neje                                       64. Jana Gregor      vdova

                               Zábrák Ewa    gyerm.                                           Juda Ribničky      jd.

                                    Mihál  19.                                                               Jano   voják

                                   Jozef    9.                                                                  Anča    19 r.

                                  Mari 6 a pol.                                                            Ondrej    13.

                                      Povázsa Ferencz    refor.  béres                        Mišo     10.

     55. Jano Demko    jm.                                                                          Kata   8.

           Mara Zaťko    jd.                                                                             Palo    6.

                  Palo   13.                                                                                  Juda    8  mes.

                  Anna   11.                                                        65. Jano Svoreň        jeho syn

    56. Ondrej Demko    jm.                                                                   Jano     jm.

          Zuza Tomes    jd.                                                                         Erža Muránsky    jd.

                 Mara   9.                                                                                    Mara   7.

                 Zusa    6.                                                                                    Erža    4.

                 Ersa    2.                                                                                     Jano   2.

     57. Martin Kolesár    jm.                                                      66. Jana Lipták   vdova

           Ila  Andrášik    jd.                                                                    Illa  Makovicky   jd.

                Mara    3.                                                                                    Zuza    16.

                Anna   1.                                                                                     Ďuro    14.

                    brat   Maco  14.                                                                     Palo   13.

58. Jano Andrášik   jm.                                                                          Mara    10.

      Mara Wicjan    jd.                                                                             Mišo    8.

               Mara   3.                                                                                    Illa  4.

     59. Pavel Majdán    jm.                                               67. Ondrej  Matuška    jm.

           Zuza Demko    jd.                                                                Anna Pleško      jd.

               Palo   7.                                                                                      Adam    15.

               Jano   4.                                                                                     Ondrej    13.

     60. Greguš   Belica    jm.                                                                   Jano    7.

            Kata Liška     jd.                                                                           Zuza    5.

                 Juda   14.                                                                                 Palo    1.

     61. * Ďuro Denčjak       vdovec   jd.                                      Zuza  Lipták   14.

              Ďuro   jm.                                                                   68. * Jano Bogár    jm.

              Kata Bobor    jd.                                                                   Mara Šesták    jd.

                  Palo   3.                                                                                  Zuza   16.

                  Mišo    1.                                                                                Mara    14.

            Mišo   voják   jm.                                                                        Jano    12.

            Erža Ančin                                                                                    Maco    10

     62. Dani András     neje                                                                    Anna     8. 

           Zábrák Zsusa     gyerm.                                                               Štefan     5.

                Julis   11.                                                                                   Palo    2.

               Zsusa   17.                                                                 69. Jano Zuba    vdovec   jeho sin

               Mihál    11.                                                                          Ďuro  jm.

               János    9.                                                                            Zuza Legínsky    jd.

               Julis    15.                                                                                  Zuza    17.

               Mari    6.                                                                                   Jano    14.

     63. Mišo Šemetka     jm.                                                                  Erža    12.

           Mara Tobiáš      jd.                                                                      Ďuro    10.

               Mišo   6.                                                                                   Anna    2.

               Ondrej   1.                                                                70. Ďuro Mišovje    jm.

          Štefan   brat   19.                                               Kata   Plavec    j. chovanica

          Erža   14.                                                                               Illa Selebedínsky

     72há čeleď    Adam  Šemetka      j.m.               71. Ondreje Tobiáš    vdova

                            Juda Zelman                                                      Dora Hrivňák     jd.

     73. Matúš  Demjan     j. m.                                                            Juda   12.

           Mara     j.d.                                                                                Adam    6.

                  Matúš    19.                                                                        Ondriš    2.

      74. Maco Antal      jm.                                                     81. * Ďuro Fijam   jm.

            Erža Ceper     jd.                                                                   Zuza Matajs     jd.

                  Mária   5.                                                                               Ďuro     89.

     75. Mišo Valach     jm.                                                                      Zuza     6.

           Jula Čabradsky   jd.                                                                     Mišo    3.

                   Mišo   4.                                                                                Jano     3 mes.

                        brat  Ďuro                                                       82. * Martin Zahorec     jm.

     76. Jano Kertík     jm.                                                                 Juda Drobiška     jd.

           Juda Gajdáč    jd.                                                                         Juda     16.

                     Jano    20.                                                                          Zuza     14.

                     Juda     18.                                                                         Anna     10.

                     Mišo    9.                                                                            Ďuro     7.

                     Žofa    7.                                                                             Erža     1 pol

                     Ila     4.                                                             83. * Ďuro Hovorka    jm.

     77. Ďuro Galis     jm.                                                               Juda Kriška    jd.

           Zuza Mokran     jd.                                                                      Ďuro     15.

                     Mara       a ženatý                                                             Juda     10.

                     Martin      jm.                                                                    Štefan    5.

                           Zuza Čabradsky                                                           Mišo     3.

      78.* Štefan Chlebnicky    jm.                                     84. * Jano Aláč     jm.

              Erža Fábri      jd.                                                             Mara Kriška    jd.

                      Štefan     17.                                                                      Mara     15.

                      Mišo     13.                                                                         Zuza    13.

                      Zuza    7.                                                                 Mara Čaprda    vdova

                      Erža      4.                                                       85.* Palo Felix     jm.

                                     sestra Anna                                             Erža Zelenák     jd.

     79. *Ďuro Lošjak     jm.                                                                     Erža    20.

              Mara Ďurkovič     jd.   prijaté                                                  Kata    13.

                     Jano Zelenák     17.                                                            Anna    10.

                     Ondriš  Zelenák    12.                                                        Zuza     3.

                     Zuza Zelenák     9.                                                              Ondriš     1.

     80. * Adam Sélešsky       jm.                                86. * Štefan Chovanec    jm.

               Anna Debnár      jd.                                                       Anna Farkaš     jd.

                      Štefan   16.                                                                         Mišo     14.

                      Zuza     9.   a ženatý                                                           Kata    12.

                      Mišo    jm.                                                                           Jano     7. a ženatý

                      Žofa Kováč    jd.                                                                  Ďuro    jm.

                            Žofa    3.                                                                         Kata Negruc     jd.

                                                                                                                         Mišo  7.

                                                                                                                         Jano   3.

                                                                                                                         Erža    2.

     87.* Mišo Kulík     jm.                                     88. Martin  Kučara    Kováč    jm.

              Mara Kukučka     jd.                                                   Tera   Ránai

                       Tomáš     7.                       89tá čeľeď   Maco Hrovnák  vdovec  jsyn

                       Jano     4.                                                                    Maco    jm.

                      Anna     2.                                                                    Mara Brezina     jd.

    90. * Jano Štrbka      jm.                                                                     Maco     11.

              Zuza   Gubíni                                                                              Mara     8.

     91. * Jano Janko    jm.                                                                       Zuza      8    mes.

               Zuza  Tomko    jd.

                      Jano     22. maliar          Táto rodina prišla na Bánhedeš zo Slovenského Komlóša.

                     Daňo     18. študent        Syn Ján bol zakladateľ  politickej karikatúry v Uhorsku.

                     Zuza     16.                        Otec bol remeselník,   kušniar – kožušník.

     Túto poznámku  som vložil  pri prepise.  Nie je súčasťou originálu. 

     92. *  Pavel Antal    jm.                                               98. * Palo Faško    jm.

               Erža Husárik     jd.                                                        Mara Šováň     jd.

                      Palo    7.                                                                             Palo    18.

                      Jano    3.                                                                        Zuza    12.

                      Mara    2.                                                                       Jano     9.

     93. * Tomáš  Husár    jm.                                                             Mara      6.

               Dora Ďumbjer    jd.                                                             Erža     3.

                      Jano     15.                                                                     Ondrej   3 mes

                      Žofa    8.                                                           99. * Ondrej Šebok    jm.

                     Marci     6.                                                                   Kata Holok    jd.

     94. Ďuro Šípoš    jm.                                                                      Ondriš    8.

           Anna Nádoš    jd.                                                                     Jano    5.

                     Palo    12.                                                                        Mišo    4.

                     Mara    5.                                                                        Samo     2.

                     Ďuro     4.                                                        100. * Ondrej  Ištván     jm.

     95. * Ďuro Doboš    jm.                                                             Kata Lachat     jd.

              Zuza Matajs    jd.                                                                      Ondrej    1 pol.

                     Palo    20.                                                        101. * Jano Makai    jm.

                     Mišo    17.                                                                    Ila  Tót    jd.

                     Zuza    12.                                                                            Ila    13    a ženatý   

                     Mara     6.                                                              Jano   jm.

     96.* Ďuro Slávik    jm.                                                         Zuza  Zelenák    jd.

              Illa Lehocky    jd.                                                                     Erža   3.

                     Ďuro     15.                                                       102. * Mišo Varga

                     Žofa    12.                                                         103. * Pavel Husárik     jm.

                     Dora     10.                                                                   Juda Lachat   jd.

                     Juda     18.       a ženatý                                             Anna    15.

                          Jano    jm.                                                               Štefan    13.

                          Illa Valentíni    jd.                                                  Zuza     4.

                     Mišo     2.                                                                     Mara    1 týž.

     97. * Mišo Tetljak     jm.                                                104. * Pavel Čaprda    jm.

               Illa Keleš       jd.                                                        Mara Palečka    jd.   j syn

                     Ištók     12.                                                                        Jano     jm.

                     Jano    9.                                                                        Mara Bazovsky     jd.

                     Mišo    4.                                                                          Zuza    12.

                     Palo    2.                                                                           Anna    8.

     105. * Mišo Zima    jm.                                                                  Ďuro     5.

                 Anna Čaprda     jd.                                                              Palo    3.

                      Mara     13.                                                                      Mara    1.

                     Anna     10.                                                      107. * Jano Lauko    jm.

                     Zuza    6.                                                                      Mara Ondrejčík     jd.

                     Mišo     2.                                                                         Mara    5.

     106. Maco Svjeda     jm.                                                                Jano     3.

              Zuza Demeter     jd.                                                               Štefan     1.

                    Zuza    dva dni                                                 108. Sínyi Josef    neje

                                                                                                        Kath.    Próz Tere     gyerm.

                                                                                                                Zsuzsa   16.

                                                                                                                Jósi     14.

                                                                                                                István   11.

                                                                                                                Julis    8.

                                                                                                                Mihál   4.

     Pozn.   Jména před nimiž i hvezdička jest , značí těch v nově přišlých obyvatelů   z nichž každý jeden sto zlatých vídenskýho čísla  dal co vstupné, z nichž obec jednu  a cirkev dve třetiny přijala.

                                                                                J. Kutlík ml. slov bož, kazatel

     Výsledek popisu dne 11ho augusta v r. 1858 držaného, jest v krátkosti nasledující, nalezl jsem spolu evanjelických duší 620 ze 125 čeledí, z těchto bylo mužských 327 a ženských 293. Dítek do školy jsoucích mužských nalezeno 66, ženských 47. I katolíků nyni tu bydlících sme zpočítali v 9 čeledích, bylo jich spolu 49. Dvoje manželství  míchaných také nalezeno .

                                                                 V Bánhedeši   ml. Jan Kutlík sl. bož. kaz.

     Výsledek popisu dne 12 ho augusta v r. 1860, jest tento:     Všech obyvatelů nalezeno spolu 791, z těchto bylo evanjeliků 744, a sice slováků 686 a maďarů 58, katolíků spočítáno 47. Všech mužských bylo 417 ženských 374; evanjelických mužských 398 a ženských 346.

                 Zaznačil                   ml. Jan Kutlík                       m. ev. knez

     Výsledok popisu dne 15 ho augusta r. 1862 předsevzatého jest tento:     Všech obyvatelů nalezeno spolu   864; z týchto je evanjeliků 804, kteří zase jsou 743 slováci a 61 maďari; katolíku bylo 46; st. vereň.  9; židů  5 duší. Děti do školy jsoucích nalezeno 126.

                  Zaznačil                   ml. Jan Kutlík                          m. ev. knez    

Výsledok popisu dňa 23 ho augusta r. P. 1865 predsevzatého byl tento:     Všetkých nás bolo spolu 779 duší; a síce v 150 famíliách bolo ev. aug. v. 720 (v 13 famíliách maďarou 65); v 10 famíliách r. kath. 53 a 1 famílii židov 6.  Deti do školy jsoucích nalezeno 98.

     V biednom roku 1863 odišlo z našich mnoho po krajine, mnohý do domoviny hor. zem preto také umenšenie cirkvi.

                               Zaznačil ml. Jan Kutlík                        m. ev. kňaz    

Výsledok cirkevného popisu po 12 troj. nedele mnou osobne predsevzetého bol tento: Všetkých nás bolo v obci 1028 duší; z tých bolo nás ev. a. v. 978, cuzích 50; mužských 520, ženských 508, detí doškoly jsoucích 121 v r. P. 1871.

Viac famíliou prišlo z Bodzášu.

                                           ml. Jan Kutlík             m. ev. kňaz

R.P. 1875 pri popise aug. 12 ho našlo sa u nás 1112 evanjelikov aug. v.   – židov 20, gre. k. 6, r. k. 18 a kalvínov 3 a jinovercov spolu 47 = 1159 duší. Deti školských od r. 6 do 12 chlapcov 72, dievčat 80 = 152. Od 12 do 15 dievčat 19 i chl. toľko = 38.

                                             ml. Jan Kutlík        ev. kňaz a čanádsky dekan

     R. P. 1877 ho aug.  25 ho držaný a konaný bol popis cirkevný z dom do domu , inými čo vlani, a výsledok bol nasledovný: Evanjelikov našlo sa 1187, detí školopovinných   163. Cuzích  42 duší   a tak spolu 1229. Týto to jest naši bývali v 253 čeľadiach; párov hospodárskych  bolo 106, domkárskych 68 a željarskych 108 spolu 282 páry. V tomto r. počala sa pláca cirkevnia dľa párov vie o tom konvent presb.. Narozených bolo spolu i s pustatinárskými  147; zomretých 85; sobášených 21 párov.

V tomto roku  komasovala sa zem a vymerala dľa toho , koľko si kdo odkúpil.

                                                                   ml. Jan Kutlík

     R. P. 1878 aug. 7 ho  držan bol cirkevný popis pri, ktorom našlo sa všetkých párov  u nás 391, obyvateľov 1278,  z týchto bolo mužských 623, ženských 655. Detí školopovinných od r. 6 -12 chlapcov 82 a dievčeniec 92.

                                                                ml. Jan Kutlík

  • – – – – – – –

1909: Schválenie podpory pána farára v Bánhedeši

Milí Bánhedešania,

      25. Januára  v roku 1909 sa v zápisnici našla poznámka , že z rokovania presbyterského konventu – chôdze presbyterov,  sa budú písať zápisnice v maďarskom a slovenskom jazyku.

Pán farár J. Kutlík ml. sa držal statočne , lebo maďarčina ako úradný jazyk bol zavedený už v roku 1835.

     V tejto zápisnici sa veľmi podrobne definuje plat farára. Zaujímavý je aj obsah a spôsob rozhodovania presbyterského zboru.

 Ponúkam vám doslovný prepis tejto zápisnice:

     Roku 1909 januára 25 vydržiavaného presbyteriálného conventu zápisnica.

     1.) Predsedajúci farár s radosťou pozdravuje prítomných novovyvolených presbyterov a z úprimného srdca vynšuje jim silu a múdrosť ku často ťažkej práci. Žiada od nich lásku a duveru ku cirkvi a k sebe, a když prosí p. Boha za pomoc a požehnanie otvorí convent.

 2.) Jednotlivé povereníctva nasledovne sa usporiadali 

1.Školské povereníctva  udovja zostáli: Pavel Zana, Pavel Bogár, Ďorď Szabó, Štefan Igriczi;

2. Počty skušujúceho poverenictva udovja zostali:  Štefan Hovorka, Ján Kovács, Ján Huszár, Michal Chovanyecz, Štefan Majdán.

     3.) Zápisnica všeob. a presbyteriálneho conventu zatím aj v magyarszkej aj v slovenskej reči má sa písať, a každu zápisnicu podpíšu všecia prítomní presbyteri.

     4.) V misli 20 ho par.-u  ústavu pensiálného plácu farára velkobánhegyešského pr. convent  nasledovne predostierá:

Dostane farár:

  1.) 93.75 H. žita (1 H=80 kg)=1200 k.

  2.) 18.75 H. jačmena (1 H=70 kg)= 157.50 k.

  3.) Hotovie penaze   210 k.

  4.) 3 siahy dovezené a porúbané drevo = 168 k.

  5.) 3 siahy to jest 9 kočov dovozenej slamy = 90 k.

  6. ) Za pohraby : ročite priemere jsu 112 pohrabov , za jeden – ponevač často aj valedikáciu farár odbavuje za osobitnú plácu – dostane 2.40 k. = 268.80 k.

  7.) Za výtahy: ročite priemerne sa vydáva 120 kusov, a ponevač ročite priemerne sa vydáva 30 také výťahy za ktoré 4 koruny maju platiť; dostane ročite 300 k.

  8.) Za sobáše: ročite priemerne jsu 31 sobášov.- Pri sobášoch knaz krem obviklej štóly spolu s offerov za jeden sobáš priemerne dostane 2.8 k = 86.80 k.

  9.) Za vácku a krstenje : ročite jsu priemerne 153 krstov,na kolko dla starého zviku pri krstu dostane knaz 2 koruny a pri vácky 40 halierov, tedy za jednu vácku a za krstenie spolu dostane 2.4 k. = 367.20 k.

  10.) Od cirkvi 20 malých a od komory stále 10 veľkých uvierov zeme á 60 kor.= 1425 k.

  11.) Dostane knaz:

     a.) pášku pre dve kravy = 16 k.

     b.) pášku pre dve svine = 4 k.

     c.) kosenie trávy starého hrobitova = 100 k.

     d.) v čas magyarských služieb božích offeru 100 k.

     e.) za byt riadenie = 10 k.

     f.) za vedenie hlavnej knihy a počtou = 100 k.

Podle toho tedy jeho ročítá pláca je 4603.30 k.

  5.) Cirkev dostála vyzvanie od zdejšího hitelszӧvetkezetu aby dlžobu u nej pozúztávajúcu cirkev dovolila na nepohnutedlný majetok zaintabulovat.

            Convent uzavierá že ponevač  cirkev riadne platí nelen úroky ale aj istiny, ba i sám szӧvetkezet ročite 200 k. platí cirkvi čo árendu, ktorá summa do dlžoby sa zaráta: cirkev zaintabulovat póžičku nedovoluje.

   6.) Synovja Oravecz Jána požiadaly presb. Convent, aby cirkev z tej zemi ktoru od nich na  uradnej licitácii kupila,  20 uvjeror prepustila v tej cene v ktorej cirkev tu zem dostala.

                                                                                  Presb. Convent jednohlasne vypoveduje, že pou. Cirkev nedávno na všeobecnom convente skoro jednohlasne vypovedala že tu zem po žiadnej ceny do predaju nepusti, tedy Oravczom zem tu na žiaden pád darovat nemože, a ani nesmie.

   7.) Cirkevný šafár od 1908ho v 1ho aug. počitujúc ročite 40 k. čestní plat dostane.

  8.)  Pred  presbyterstvo  sa predostrelo, že presbyteria neriadne chodia na conventy:

                                                                                Uzaviera sa, aby na budúce mená prítomných presbyterov do zápisnice boly vnesené.

  9.)Viac predmetov nemajúc convent sa skončil.

D. j. v.

     Bogár Márton                                                                                               Bogár Pál

     Antal Gyӧrgy                                                                                       Hovorka István

     Antal János                                                                                                    Zana Gyӧrgy

     Karkus János                                                                                           Szlávik Mihály

     Ceper  István                                                                                                Kovács János

     Igriczi István                                                                                                 Antal Pál

     Chovanyecz István                                                                              Pepo János

     Zana Pál

     Samo Ondrejčík

     Chovanyecz Mihály

     Presbyteri sa podpisovali maďarskou abecedou iba jeden, Samo Ondrejčík, sa podpísal slovensky.

Vysvetlivky k niektorým menej známym výrazom: convent= schôdza presbyterov; udovja=členovia; Kovács=Kováč; Huszár=Husár; Chovanyecz=Chovanec; H žita= hektoliter pšenice; pohrab=pohreb; valedikácia=smútočná reč; krem=okrem; stóla=poplatok za cirkevný úkon pri cirkevnom sobáši; ofera=milodar; vácka=poplatok za cirkevný úkon po svadbe alebo po krste; uvjer=uvier=stará plošná miera na meranie pozemkov=1200 štvorcových siah; páška=poplatok za pasenie dvoch kráv pre pastiera; svine=ošípané; za vedenie hlavnej knihy a počtov=za vedenie účtovnej  knihy; hitelszӧvetkezet=úverové družstvo; intabulácia=záložné právo; ponevač= pretože; nepohnutedlný majetok=nehnutelný majetok; misli= v zmysle; povereníctva= pravdepodobne výbory, resp. komisie; počty skušujúci údovia= revízna komisia, kontrolná komisia  hospodárenia z peniazmi cirkevného zboru; školské poverenictva=  školský výbor V tom období cirkev riadila školy základného stupňa vzdelávania.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.