Výzva na poskytnutie 2% z dane za 2018

Vážení a milí členovia a sympatizanti nášho spolku,

je pred nami ďalší rok, ktorý by sme chceli naplniť činnosťou, ktorou by sme posilnili vzájomnú spolupatričnosť, robíme to z úcty k našim predkom.

Príprava a realizácia podujatí si vyžaduje okrem organizačnej obetavosti aj finančné zdroje.  Poďakovanie patrí všetkým ktorí ste prispeli 2% z daní odvedených v roku 2018 za rok 2017.

Aj tento rok sa uchádzame o 2 % z Vašich daní ktoré odvediete za rok 2018 do konca marca 2019.

POKYNY pre POSTUP

Podľa Finančnej správy SR  takto postupovať v roku 2019 za rok 2018

Poukázanie podielu zaplatenej dane cez podané daňové priznanie (2019)

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov, a ktorá chce poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane do výšky 2 % alebo 3 % vybranej neziskovej organizácii, je povinná

1. vyplniť v daňovom priznaní „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“, ktoré sa nachádza v VIII. oddiele daňového priznania typu A a v XII. oddiele daňového priznania typu B (ďalej len „vyhlásenie“),

2. zaplatiť daň vypočítanú v podanom daňovom priznaní, aby nebol vykázaný daňový nedoplatok; za daňový nedoplatok sa v súvislosti s poukázaním podielu zaplatenej dane nepovažuje suma nedoplatku nepresahujúca 5 eur, ako aj nedoplatok evidovaný na dani do 15 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania.

Za deň platby pri bezhotovostných prevodoch z bankového účtu sa považuje deň, keď bola platba odpísaná z účtu daňovníka.

Ak daňovník bude vykazovať v 16. deň po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania daňový nedoplatok vyšší ako 5 eur, daňový úrad nepoukáže podiel dane vybranému prijímateľovi. Ak teda daňovník podá daňové priznanie v lehote do 31.3.2019 (resp. 1.4.2019), nemôže od 17.4.2019 vrátane vykazovať daňový nedoplatok vyšší ako 5 eur.

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 je fyzická osoba povinná podať v zákonnej lehote najneskôr 1.4.2019, nakoľko 31. marec 2019 pripadá na nedeľu a posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania je najbližší pracovný deň. Ak si fyzická osoba podaným oznámením predĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018, automaticky sa predlžuje aj lehota na poukázanie podielu zaplatenej dane.


Fyzická osoba, ktorá podáva Daňové priznanie k dani z príjmov, nemôže poukázať podiel zaplatenej dane prostredníctvom samostatného tlačiva„Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“. Samostatné tlačivo „Vyhlásenia“ použije na poukázanie podielu zaplatenej dane iba tá fyzická osoba, ktorá nepodá Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018 a ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018.

Fyzická osoba môže poukázať v roku 2019 podiel zo svojej zaplatenej dane za rok 2018 (do výšky 2 % alebo 3 % dane) neziskovej organizácii, ktorú vyberie zo zoznamu prijímateľov spracovaného Notárskou komorou Slovenskej republiky (zoznam Notárskej komory SR rok registrácie 2018/rok príjmu 2019). 

Ak ste sa rozhodli pre podporu Spolku Slovákov z Maďarska, budete pre poukázanie 2% z dane potrebovať tieto údaje:

II.ODDIEL – ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

15 IČO:                                37837567
16
Právna forma:    Občianske združenie
17
Obchodné meno:           Spolok Slovákov z Maďarska
18
Sídlo, ulica:         Bratislavská
19
Súpisné číslo:     1458/71
20
PSČ:                    92401
21
Obec:                   Galanta

Poznámka:
Kópiu „Vyhlásenie“ alebo „Potvrdenie“  nám pošlite /mejlom,poštou/, nakoľko DÚ si túto povinnosť nie vždy splnia a Spolok potom nemá prehľad.

Podiel do výšky 3 % dane môže poukázať iba tá fyzická osoba, ktorá v roku 2018 vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona
č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov počas najmenej 40 hodín, o čom je povinná predložiť písomné potvrdenie vydané prijímateľom dobrovoľníckej činnosti. Toto písomné potvrdenie tvorí povinnú prílohu daňového priznania.

Ak daňovník nepoukazuje podiel zo svojej zaplatenej dane, je povinný v daňovom priznaní zaškrtnúť políčko „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona“, teda v políčku vyznačí x. V tomto prípade nie je potrebné vyhlásenie podpisovať.

FAQ

Otázka č. 1 – Poukázanie podielu zaplatenej dane v daňovom priznaní
Podávam daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 typ B. Ako mám cez toto daňové priznanie poukázať 2 % z mojej dane vybranému občianskemu združeniu?
Odpoveď
Podiel zo zaplatenej dane je možné poukázať vyplnením Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane, ktoré je súčasťou daňového priznania v XII. oddiele daňového priznania.

Otázka č. 2 – Poukázanie podielu zaplatenej dane v podanom daňovom priznaní v predĺženej lehote
Podal som na daňový úrad oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018, a to do 30.6.2019. Môžem v tomto daňovom priznaní podanom v júni 2019 poukázať 2 % zo zaplatenej dane?
Odpoveď
Áno. Ak si fyzická osoba podaným oznámením predĺži lehotu na podanie daňového priznania, automaticky sa predlžuje aj lehota na poukázanie podielu zaplatenej dane.

Otázka č. 3 – Poukázanie podielu zaplatenej dane v dodatočnom daňovom priznaní
Daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 v marci 2019. V tomto riadnom daňovom priznaní zabudol vypísať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Môže podať dodatočné daňové priznanie, v ktorom vypíše uvedené vyhlásenie, aby bol podiel zaplatenej dane poukázaný vybranému prijímateľovi?
Odpoveď
Ak daňovník v riadnom daňovom priznaní podanom v lehote na podanie daňového priznania do 1.4.2019 nevyužil možnosť poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi, v podanom dodatočnom daňovom priznaní nemôže poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi.

Otázka č. 4 – Poukázanie podielu zaplatenej dane v daňovom priznaní podanom po lehote na podanie daňového priznania
Daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 oneskorene v apríli 2019. V tomto riadnom daňovom priznaní vypísal vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Bude podiel zaplatenej dane poukázaný vybranému prijímateľovi, aj keď daňovník podal daňové priznanie oneskorene?
Odpoveď
Nie, nebude. Daňový úrad poukáže podiel zaplatenej dane iba v prípade, ak je daňové priznanie podané v lehote na podanie daňového priznania.

Poukázanie podielu zaplatenej dane podaním “Vyhlásenia”

Fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, poukazuje podiel zo svojej zaplatenej dane podaním „Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“ na samostatnom tlačive, ktoré má štruktúrovanú formu, a ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo (ďalej len „vyhlásenie“). Toto tlačivo „vyhlásenia“ platné pre rok 2018 je označené V2Pv18, (a je zverejnené v prílohe na tomto webe, stačí otvoriť, vytlačiť a prepiskou vyplniť)

Ak daňovník použije nesprávne tlačivo „vyhlásenia“, daňový úrad ho vyzve na odstránenie nedostatkov podania (podľa § 13 ods. 8 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov).

Fyzická osoba, ktorá chce poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane vybranej neziskovej organizácii, je povinná podať vyplnené tlačivo „vyhlásenia“ správcovi dane (na DÚ) v lehote do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, pričom toto „vyhlásenie“ môže podať na ktoromkoľvek daňovom úrade.

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je

  1. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo, a ktoré je za rok 2018 označené V2Pv18_P (takisto je v prílohe na tomto webe)
  2. Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak daňovník poukazuje podiel do výšky 3 % zaplatenej dane

Daňový úrad ako správca dane je povinný previesť podiel zaplatenej dane na účet prijímateľa najneskôr do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia, teda do 30.7. ak budú splnené všetky zákonom stanovené podmienky.

Otázka č. 1 – Postup zamestnanca pri poukázaní podielu dane
Som zamestnaná vo firme a zamestnávateľ mi vydal potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane. Čo mám urobiť, keď chcem túto sumu poukázať napr. nadácii?
Odpoveď
Zamestnanec, ktorý chce poukázať podiel zaplatenej dane vybranej nadácii, podá vyhlásenie na predpísanom tlačive, v ktorom uvedie identifikačné údaje tohto prijímateľa. Vyhlásenie je povinný podať v lehote do 30. apríla po skončení príslušného zdaňovacieho obdobia. Vyhlásenie zamestnanec predkladá správcovi dane (daňovému úradu).  Prílohou vyhlásenia je potvrdenie, ktoré vydal zamestnávateľ, kde je uvedené, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa zúčtovanie vykonalo, bola zamestnancovi zrazená.
 

Výška podielu zaplatenej dane

Fyzická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške

  • 2 %
  • 3 %, ak v príslušnom zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa § 3 ods. 1 zákona  č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, o čom predloží písomné potvrdenie vydané vysielajúcou organizáciou alebo prijímateľom dobrovoľníckej činnosti.

Podiel zaplatenej dane sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
Podiel zaplatenej dane môže poukázať fyzická osoba iba v prípade, ak je najmenej 3 eurá.
Za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus.

Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane prijímateľovi nemožno upravovať, ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť daňovníka bola v inej sume. Ak daňovníkovi vznikne podaním dodatočného daňového priznania, alebo na základe daňovej kontroly preplatok na dani, o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi a sumou zodpovedajúcou podielu zaplatenej dane z upravenej daňovej povinnosti sa daňovníkovi zníži preplatok na dani.

Z údajov správcov dane o poskytnutí podielu zaplatenej dane zostavuje Finančné riaditeľstvo SR ročný prehľad prijímateľov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. V ročnom prehľade prijímateľov sa uvádza:

  • názov prijímateľa a jeho sídlo,
  • identifikačné číslo organizácie a
  • súhrn podielov zaplatenej dane, ktoré boli prijímateľovi poskytnuté.

Ročný prehľad prijímateľov za predchádzajúci rok zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR vždy do 31. januára bežného roka na internetovej stránke www.financnasprava.sk.

FAQ

Otázka č. 1 – Zníženie  poukázaného podielu dane po podaní dodatočného daňového priznania
Daňovník podal daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie, v ktorom si vypočítal daňovú povinnosť v sume 4 000 eur. V tomto daňovom priznaní vyplnil aj vyhlásenie, podľa ktorého sa určenému prijímateľovi má poukázať suma 80 eur (2 % zo sumy 4 000 eur).
Všetky ustanovené podmienky boli splnené, správca dane preto poukázal sumu 80 eur v prospech určeného prijímateľa. Daňovník podá za uvedené zdaňovacie obdobie dodatočné daňové priznanie, podľa ktorého jeho daňová povinnosť predstavuje 3 000 eur, t.j. je o 1 000 eur nižšia ako tá, ktorú si vypočítal v riadnom daňovom priznaní. Na základe dodatočného daňového priznania daňovník požiada správcu dane o vrátenie daňového preplatku v sume 1 000 eur. Bude sa meniť aj suma poukázanej dane z riadneho daňového priznania?
Odpoveď
Podiel zaplatenej dane z upravenej daňovej povinnosti predstavuje 60 eur (2 % zo sumy 3 000 eur). Podiel zaplatenej dane poukázaný prijímateľovi nie je možné dodatočne upravovať (v dodatočnom daňovom priznaní sa vyhlásenie nevypĺňa). Vzhľadom na to, že daňová povinnosť daňovníka podľa dodatočného daňového priznania je nižšia ako daňová povinnosť, z ktorej podiel bol poukázaný prijímateľovi, vzniknutý preplatok na dani sa zníži o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi (80 eur) a sumou zodpovedajúcou 2 % z upravenej daňovej povinnosti (60 eur). Predmetný rozdiel v tomto prípade predstavuje 20 eur (80 eur – 60 eur), to znamená, že preplatok na dani, ktorý vznikol daňovníkovi v dôsledku podaného dodatočného daňového priznania, sa zníži o sumu 20 eur. Daňovníkovi správca dane preto vráti preplatok len v sume 980 eur (1 000 eur – 20 eur).

Otázka č. 2 – Poukázanie podielu zaplatenej dane nepresahujúci sumu 3 eurá

Fyzická osoba podala Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, v ktorom uviedla zaplatenú daň 140 eur a sumu 2 % vo výške 2,80 eura. Bude táto suma poukázaná vybranému prijímateľovi, ak bolo vyhlásenie správne vypísané a podané v zákonom stanovenej lehote?

Odpoveď

Nie, nebude, nakoľko suma podielu zaplatenej dane nedosahuje minimálne 3 eurá.

Podmienky na poukázanie podielu zaplatenej dane

Daňový úrad poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi uvedenému vo vyhlásení, ak sú splnené tieto podmienky:

  • daňovník nemá do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania daňový nedoplatok, pričom za daňový nedoplatok sa nepovažuje suma nedoplatku na dani nepresahujúca 5 eur; daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, preukáže potvrdením od tohto zamestnávateľa, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola daňovníkovi zrazená alebo daňovník nedoplatok na dani za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, vysporiada v správnej výške do lehoty na podanie vyhlásenia, pričom takéto potvrdenie vystaví zamestnávateľ na žiadosť zamestnanca a toto potvrdenie je prílohou vyhlásenia, 
  • daňovník vo vyhlásení určil ako prijímateľa len jednu právnickú osobu,
  • prijímateľ je uvedený k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka v centrálnom registri prijímateľov vedenom Notárskou komorou Slovenskej republiky podľa zákona o notároch a notárskej činnosti (notárskeho poriadku).

Daňový úrad je povinný po splnení zákonom stanovených podmienok previesť podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie vyhláseniaPo súhlase daňovníka oznámi daňový úrad prijímateľovi aj označenie daňovníka, ktorý poukazuje podiel zaplatenej dane, a to meno, priezvisko a trvalý pobyt.

Ak nebolo preukázané splnenie zákonom stanovených podmienok, alebo ak predložené vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje o prijímateľovi, nárok na poukázanie sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane zanikne.

FAQ

Otázka č. 1 – Poukázanie podielu zaplatenej dane viacerým prijímateľom
Daňovníkovi predstavuje podiel zaplatenej dane 10 eur. Môže túto sumu rozdeliť pre 2 prijímateľov?
Odpoveď
Fyzická osoba môže podiel zaplatenej dane poukázať iba jednému prijímateľovi, a to aj v prípade, že poukázané podiely dane by presiahli minimálnu sumu 3 eur.

Otázka č. 2 – Poukázanie podielu zaplatenej dane
Môže fyzická osoba poukázať podiel zaplatenej dane, ak jej do lehoty na podanie daňového priznania nebolo oznámené číslo účtu na zaplatenie dane a v termíne na podanie daňového priznania bude mať nedoplatok?
Odpoveď
Fyzická osoba, ktorej do lehoty na podanie daňového priznania správca dane neoznámil číslo účtu vedeného na fyzickú osobu, je povinná zaplatiť daň v lehote do ôsmich dní od doručenia oznámenia o pridelenom čísle účtu. Dátum splatnosti sa určí podľa dňa doručenia oznámenia o pridelenom osobnom účte – najneskôr ôsmy deň po dni doručenia oznámenia. Uvedený postup sa považuje za splnenie podmienok pri poukázaní podielu zaplatenej dane. Teda aj v tomto prípade môže fyzická osoba poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi.

 Otázka č. 3 – Starobný dôchodca s minimálnym nedoplatkom dane
V roku 2018 mi bol priznaný starobný dôchodok a ukončil som pracovný pomer. Zamestnávateľ mi urobí ročné zúčtovanie za rok 2018. Z ročného zúčtovania mi vyjde nedoplatok. Ako ho mám zaplatiť, aby som mohol poukázať podiel zaplatenej dane? 

Odpoveď
Zamestnávateľ vysporiada nedoplatok (aj nižší ako 5 eur) v prípade, že zamestnanec v žiadosti o ročné zúčtovanie požiada o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane. V tomto prípade, ak zamestnávateľ zamestnancovi už mzdu nevypláca, zamestnanec ho môže uhradiť na účet zamestnávateľa resp. do pokladnice a zamestnávateľ ho odvedie. Zamestnávateľ následne vydá Potvrdenie o zaplatení dane s uvedením dátumu tejto úhrady.

Otázka č. 4 – Chyba v centrálnom registri prijímateľov
Budú prijímateľovi, ktorý splnil zákonom stanovené podmienky, prevedené podiely zaplatenej dane, ak sa následne zistí, že došlo k chybe v centrálnom registri prijímateľov (napr. chybným importom dát do databázy daňovej správy)?
Odpoveď
Ak právnická osoba – prijímateľ splnil podmienky na poukázanie podielu zaplatenej dane a šetrením sa zistí, že prostriedky zodpovedajúce podielu zaplatenej dane neboli poukázané z dôvodu, že vznikli chyby technického charakteru na strane daňových orgánov, alebo Notárskej komory SR, správca dane poukáže tieto prostriedky dodatočne aj po lehote ustanovenej v § 50 ods. 9 zákona o dani z príjmov.

Otázka č. 5 –  Zoznam prijímateľov
Kde je k dispozícii zoznam prijímateľov, ak chcem poukázať podiel zaplatenej dane?
Odpoveď
Každoročne je zverejnený zoznam subjektov, ktoré môžu prijímať podiel zaplatenej dane. Tento zoznam je zverejnený na internetovej stránke notárskej komory, ako aj na stránke finančnej správy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.